19/05/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

La Junta de Portaveus

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Es convocarà igualment a petició subscrita per un nombre de regidors i regidores –considerat en este cas el vot ponderat– no inferior a la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, presentada en el registre del Ple, referida a assumptes concrets d’organització i/o funcionament, en el termini màxim de deu dies des de la presentació de la sol·licitud.

L’actual Junta de Portaveus va quedar constituïda en la sessió celebrada el 2 de juliol de 2015, i està composta pels membres següents:

ALCALDE
Joan Ribó Canut COMPROMÍS
PORTAVOCES
Pere S. Fuset i Tortosa COMPROMÍS
Sandra Gómez López PSPV-PSOE
María Oliver Sanz VALÈNCIA EN COMÚ
Eusebio Monzó Martínez POPULAR
Fernando Giner Grima CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI