16/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILLITZACIÓ PRIVATIVA P APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

Termini de presentació de suggeriments o observacions de l'1 al 15 de juny de 2017

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació d'Hisenda, i d'acord amb recents pronunciaments jurisprudencials, considera necessari i oportú l'establiment de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs així com l'establiment de la corresponent Ordenança Fiscal, amb l'objecte de fer tributar a aquelles empreses que utilitzen béns de domini públic que no siguen vies publiques.

En relació amb esta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'esmentada Ordenança, i pel termini de QUINZE DIES a comptar de la publicació d'este edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'este Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions i entitats més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les qüestions següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els suggeriments o observacions que respecte d'açò desitge formular haurà de presentar-les en el termini de quinze dies abans indicat, dirigides al Servici de Gestió Tributària Específica-Actividades Econòmiques, indicant de forma expressa que es referixen a la "consulta pública prèvia sobre la redacció de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburos", i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

stribuae\@valencia.es

Haurà d'identificar-se en este últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI