17/01/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NOVA ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 3 de maig al 3 de juny de 2018

La concreció i desenvolupament de la transparència en el nostre ordenament jurídic es va produir amb l'aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència i Bon Govern (LTBG) , normativa bàsica que va establir l'abast de la transparència en un triple objectiu: incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública –que s'articula a través d'obligacions de publicitat activa per a totes les Administracions i Entitats Públiques–, reconèixer i garantir l'accés a la informació i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.

En l'àmbit normatiu de la Comunitat Autònoma Valenciana també disposem de regulació legal en matèria de transparència. La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana , desenvolupa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, afegint continguts que complementen i perfeccionen el règim jurídic bàsic, en matèria de transparència i bon govern, mentre que, a través del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell , s'ha procedit al desenvolupament de la indicada Llei autonòmica.

Cal ressaltar que, en el que concerneix a les administracions locals, la llei valenciana ha optat perquè són elles, en ús de l'autonomia que tenen reconeguda, les que amplien les seues obligacions de publicitat activa sobre les establides en la legislació bàsica mitjançant l'aprovació de les seues pròpies normes o ordenances. No se'ls aplica, en conseqüència, la regulació de publicitat activa que es regularen per les seues pròpies normes i, en defecte d'açò, per la norma estatal.

En atenció a la citada regulació, les entitats locals estan subjectes a la normativa bàsica que en matèria de transparència estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i, en el cas de les entitats locals de la comunitat valenciana, a la regulació establida per la llei autonòmica amb l'excepció abans assenyalada.

Conforme a allò que es disposa en l'article 5.2 de la LTBG, les obligacions de transparència contingudes en aquest capítol s'entenen sense perjudici de l'aplicació de la normativa autonòmica corresponent o d'altres disposicions específiques que establisquen un règim més ampli en matèria de publicitat.

Segons la llei estatal i autonòmica s'infereix que les entitats locals disposen d'un gran marge per a ampliar o precisar les matèries objecte de publicitat activa, a més, poden prendre decisions respecte de la seua organització interna per a complir les obligacions de transparència en general.

L’Ajuntament de València pretén donar resposta en esta matèria establint una sèrie de principis inspiradors de l'actuació municipal, amb el compromís d'una aplicació efectiva d'estos en tot el seu àmbit d'actuació. El primer pas es va donar amb la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, que es va dur a terme el 24 d'abril de 2015 amb la finalitat d'introduir i regular amb major detall la transparència en el nostre àmbit local, partint de les previsions establides en la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 2013, de Transparència i Bon Govern, el text definitiu del qual va quedar publicat en el BOP de València en data 1 de desembre de 2015, passant a anomenar-se Reglament de Transparència i Participació Ciutadana.

Després de més de dos anys de vigència de l’assenyalat Reglament, s'ha considerat oportú donar un segon pas i revisar el seu text per a adaptar-ho als canvis socials i normatius que han esdevingut en este període, establir una reestructuració del seu contingut i oferir a la ciutadania informació sobre l'activitat de l'administració municipal i el seu sector públic d'una forma completa i comprensible, implantant, d'esta manera, un procés de renovació contínua de la regulació d'acord amb una administració moderna, àgil i transparent.

Igualment s'ha considerat oportú diferenciar la regulació de la transparència respecte de la participació ciutadana ja que, encara que poden i deuen interrelacionar, convé establir dos textos normatius diferents.

Per la qual cosa, complint amb allò que disposa en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obri CONSULTA PUBLICA amb caràcter previ a l’elaboració de la nova ordenança i pel termini d’un mes, a comptar des de la seua publicació en la pàgina web municipal ( www.valencia.es ) i en el tauló d’edictes electrònic d’este Ajuntament, a fi de recaptar l’opinió les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén vostè que hauria de solucionar l’aprovació de la nova ordenança de transparència?
b) Considera vostè que en estos moments resulta necessària i oportuna l’aprovació d’esta nova ordenança?
c) Què objectius hauria de perseguir, al seu judici, la citada ordenança?
d) Desitja vostè plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que sobre este tema desitge formular, hauran de presentar-les en el termini indicat en el Servici de Transparència i Govern Obert, assenyalant-se de forma expressa que es refereixen a la “Consulta pública prèvia, relativa a l’aprovació a l’Ordenança de Transparència” i podrà presentar-les per registre d’entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

somtransparents@valencia.es

havent d’identificar-se en este últim cas amb el nom i cognoms o raó social i el seu nombre de DNI, NIF o document identificatiu suficient, que permeta verificar la seua identitat.

Esta consulta pública, es fa amb independència del procés de participació que s'articularà més endavant, segons disposa l’article 112 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València i l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de València i l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Clàusula de Protecció de dades:
El fet de formular suggeriments o observacions en relació al present anunci, mitjançant el correu electrònic somtransparents@valencia.es, implica acceptar que les dades personals facilitades s'incorporaran a l’expedient administratiu d’aprovació de l’Ordenança de Transparència, que tramita el Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, amb domicili en Carrer Convent Sant Francesc, 2-3 - 46002 València, amb la única finalitat de la referida tramitació administrativa, per un termini màxim de quatre anys, temps que es considera necessari per poder acreditar la seua participació al referit tràmit administratiu. Les dades arreplegades o incorporades al fitxer del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València no se cediran a tercers i podrà exercitar respecte de les mateixes els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada, dirigint-te, per escrit, a qualsevol dels punts de registre general de l'Ajuntament de València o bé davant de la seua Seu Electrònica Seu Electrònica , assenyalant clarament l'assumpte “Exercici de dret LOPD”.
Igualment podrà formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI