19/09/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT D'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A LA GESTIÓ DELS HORTS URBANS

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 9 de maig al 8 de juny de 2017

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Parcs i Jardins, considera necessària la redacció i posada en marxa de l’Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans, que regularà el funcionament dels horts urbans a la ciutat de València.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la citada Ordenança, i pel termini d'UN MES a comptar de la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions i entitats més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén vostè que hauria d’evitar l’Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans?
b) Considera vostè que en aquests moments resulta necessària i oportuna la seua implantació, i per aquest motiu, la seua regulació?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu judici, la indicada ordenança?

Els suggeriments o observacions que respecte d’això desitge formular haurà de presentar-los en el termini d'un mes a dalt indicat, dirigides al Servei de Jardineria, indicant de forma expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre la redacció de l’Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans”, i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte: sjardineria@valencia.es . Haurà d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.

Pla normatiu anual

Pla normatiu 2018 (pdf. 106 Kb)

Consultes Públiques

Amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Consulta

Normativa en tramitació

Ordenances fiscals 2019 Ordenança municipal d'aparcaments. Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI