16/02/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT D'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A LA GESTIÓ DELS HORTS URBANS

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 9 de maig al 8 de juny de 2017

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Parcs i Jardins, considera necessària la redacció i posada en marxa de l’Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans, que regularà el funcionament dels horts urbans a la ciutat de València.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la citada Ordenança, i pel termini d'UN MES a comptar de la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions i entitats més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén vostè que hauria d’evitar l’Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans?
b) Considera vostè que en aquests moments resulta necessària i oportuna la seua implantació, i per aquest motiu, la seua regulació?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu judici, la indicada ordenança?

Els suggeriments o observacions que respecte d’això desitge formular haurà de presentar-los en el termini d'un mes a dalt indicat, dirigides al Servei de Jardineria, indicant de forma expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre la redacció de l’Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans”, i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte: sjardineria@valencia.es . Haurà d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI