Pla normatiu. Ordenances i disposicions - València

Reglament Orgànic i Funcional de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València.

Aprovació inicial

  • Per acord plenari de 23 de desembre de 2020.

Text del reglament (pdf 204 Kb).

Publicació en el BOP

  • BOP núm. 27 de 10 de febrer de 2021.
  • Termini de suggeriments i reclamacions: del 11 de febrer al 25 de març de 2021.

Aprovació definitiva

Per acord plenari de 27 de maig de 2021

Text de l'acord.

 

Publicación en el BOP

BOP de data 22 de juny de 2021

Entrada en Vigor

23 de juny de 2021 (Al dia següent de la publicació en el BOP, una vegada  transcorregut el termini de quinze dies hàbils a què fa referència 

l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local).