S'està cercant, espereu....

Registre de demandants d’habitatge - València

REGISTRE DE DEMANDANTS D'HABITATGE

 

QUÈ ÉS?

És un registre on s'han d'inscriure les persones que tinguen necessitat d'habitatge en règim de lloguer.

PER A QUÈ SERVEIX?

 • Informa de la demanda real d'habitatges socials a la ciutat de València.
 • Facilita i agilita els futurs processos d'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.
 • Garantix la màxima transparència de tots els processos.

PER A QUI?

Per a persones majors d'edat o emancipades:

 • Que estiguen empadronades a València,  o tindre la residència efectiva en el municipi, que es podrà acreditar de 3 maneres:- Tindre assignada assistència mèdica en el municipi de València.
 • - O estar inscrita com a demandant d'ocupació en el municipi de València.
  - O tindre persones descendents escolaritzades en el municipi de València.
 • Que no disposen d'habitatge adequat.
 • Que no tinguen ingressos superiors a:-  3'5 vegades el IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), amb caràcter general.
 • - 4 vegades el IPREM, en el cas de famílies nombroses categoria general o de persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial inferior al 65%.
 • - 5 vegades el IPREM, en el cas de famílies nombroses categoria especial o de persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.
   
 • Procediment d'inscripció en el Registre de Demandants d’Habitatge (REDHA) i adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible.

 • MÉS INFORMACIÓ