Registre de demandants de lloguer social - València

REGISTRE DE DEMANDANTS DE LLOGUER

QUÈ ÉS?

És un registre on s'han d'inscriure les persones que tinguen necessitat d'habitatge en règim de lloguer.

PER A QUÈ SERVEIX?

 • Informa de la demanda real d'habitatges socials a la ciutat de València.
 • Facilita i agilita els futurs processos d'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.
 • Garantix la màxima transparència de tots els processos.

PER A QUI?

Per a persones majors d'edat o emancipades:

 • Que estiguen empadronades a València,  o tindre la residència efectiva en el municipi, que es podrà acreditar de 3 maneres:- Tindre assignada assistència mèdica en el municipi de València.
 • - O estar inscrita com a demandant d'ocupació en el municipi de València.
  - O tindre persones descendents escolaritzades en el municipi de València.
 • Que no disposen d'habitatge adequat.
 • Que no tinguen ingressos superiors a:
  - 3'5 vegades el IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), amb caràcter general.
  - 4 vegades el IPREM, en el cas de famílies nombroses categoria general o de persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial inferior al 65%.
  - 5 vegades el IPREM, en el cas de famílies nombroses categoria especial o de persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.

ON?

Inscripció presencial en qualsevol Registre de l'Ajuntament de València o telemàtica per Seu Electrònica.

Enllaç al tràmit en la Seu Electrònica. Consulta els registres municipals.

IMPRESOS

Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Demandants de Lloguer (pdf 1051 kb). Annex I. Autorització (pdf 552 kb).