S'està cercant, espereu....

Manual Requisits Higiènic-Sanitàris en locals - València

Inspecció Higiènic-Sanitària de locals i vivendes

 

Manual de requisits higienicosanitaris per a l'obertura d'establiments en la ciutat de València

L'elaboració d'un Manual de Requisits HigienicoSanitaris per a l'exercici d'activitats en el terme municipal de València, es concep com un instrument vàlid de l'acció municipal en la preservació de la salubritat i el medi ambient de la ciutat.

La instal·lació d'una nova activitat requerix als professionals firmants de la documentació tècnica la seua veracitat i ajust a les normes que en cada cas siguen legalment aplicables.

Les normes aplicables a l'activitat en matèria de salubritat estan perfectament definides majoritàriament en la legislació, quedant activitats amb absència de reglamentació o d'instrucció específica, sobre les quals vol incidir el present Manual.

L'esforç que suposa la redacció del Manual es concep, fonamentalment, com a norma aplicable a les activitats que no disposen de reglamentació específica en matèria sanitària, però que per a la seua instal·lació i funcionament han de complir requisits sanitaris destinats a protegir la salut del ciutadà. Es pretén posar a disposició del titular o tècnic responsable de la documentació tècnica, els requisits higienicosanitaris exigibles, homologant criteris i aclarint els dubtes sobre aspectes concernents a la futura instal·lació , evitant gastos innecessaris.

El Manual no arreplega de forma exhaustiva els requisits higienicosanitaris de totes les activitats instal·lades en la ciutat de València, ni aquelles que tenen a veure amb alimentació, corresponent el control de les mateixes a Higiene d'Aliments, centrant el seu objectiu en les activitats amb risc sanitari o que registren el nombre més gran de consultes en matèries de la nostra competència.