S'està cercant, espereu....

El Servici - València

EL SERVICI

La contaminació acústica

El soroll, considerat com un so no desitjat pel receptor o com una sensació auditiva desagradable i molesta, és causa de preocupació en l'actualitat, pels seus efectes sobre la salut i el comportament humà.

Diversos estudis realitzats sobre contaminació acústica a la Comunitat Valenciana posen de manifest que hi ha nivells de soroll que estan per damunt dels valors recomanats pels organismes internacionals i en particular per la Unió Europea. La contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes, i que constituïx un problema mediambiental important en el nostre territori.

La recent creació del Servici de Contaminació Acústica perseguix com a objectiu la lluita contra la Contaminació acústica i les seues principals funcions es resumixen en :

- Coordinació de l'actuació dels distints Servicis municipals en relació a la contaminació acústica.

- Tramitació de l'elaboració i aprovació dels Mapes del Soroll i dels Plans d'Acció en matèria de Contaminació Acústica, així com les seues posteriors revisions i modificacions.

- Coordinació de l'Òrgan Gestor de la Contaminació Acústica.

- Assessorament tècnic d'instrumentació acústica en els distints Servicis de l'Ajuntament.

- Control i vigilància de nivells sonors en el medi exterior (SOROLL AMBIENTAL) i de vibracions. Gestió i Explotació de la Xarxa de Vigilància Acústica.

- Mesurament de nivell d'aïllament de paraments delimitadors en l'edificació i mesurament de nivells sonors o vibracions produïdes per les instal·lacions generals de l'edificació, com ara ascensors, bombes d'aigua, portes de garatge, transformadors elèctrics, etc... (La tramitació de les denúncies en estes matèries correspon al Servici de llicències Urbanístiques).

- Mesurament de nivells sonors en el medi exterior en zones amb nombrosos establiments amb ambientació musical. (La tramitació de denúncies i el mesurament en relació a activitats qualificades correspon al Servici d'Activitats, així com el mesurament respecte a activitats innòcues, la tramitació del qual correspon a les Juntes de Districte).

- Tramitació expedients, control i vigilància, proposta mesures i realització informes sonométricos en ZAS (Zona Acústicament Saturada).

- Tramitació de denúncies i mesurament de nivells sonors i de vibració en aparells d'aire condicionat de particulars en fatxada, patis de llums i patis d'illa (si els dits aparells constituïxen una instal·lació general en el terrat la tramitació de l'expedient és atribució del Servici de llicències Urbanístiques).

- Mesurament de nivells sonors en manifestacions sistemàtiques (Fires,...). (Les de caràcter esporàdic corresponen a Policia Local, i la tramitació de denúncies en ambdós casos, a Fires i Festes).

- Mesurament de nivells de caràcter sistemàtic en relació a treballs en l'edificació i obres en via pública. (Els de caràcter esporàdic corresponen a Policia Local, i la tramitació d'expedient en ambdós casos correspon als Servicis de llicències Urbanístiques, d'Infraestructures i de Coordinació d'Obres en Via Pública, depenent dels treballs).

- Tramitació de denúncies i mesurament de nivells en relació a molèsties acústiques derivades de vols d'avions sobre la ciutat.

- Remissió a l'administració competent i sol·licitud a la mateixa d'informació periòdica, sobre les sol·licituds relatives a molèsties per sorolls i vibracions derivades d'infraestructures de transport. (El mesurament i tramitació del corresponent Pla, si és el cas, correspon a l'administració titular de les dites infraestructures de transport).

- A més de l'anterior el Servici porta el control i vigilància dels nivells de contaminació atmosfèrica de la Ciutat, tant de la Xarxa Automàtica d'estacions remotes com de la Xarxa Manual d'equips de presa de mostra i inspeccions d'agents contaminants atmosfèrics.

ORGANIGRAMA DEL SERVICI

SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

JEFATURA DEL SERVICI

Secció Administrativa

Jefe de Secció

- Tècnic d'Administració General.
- Auxiliars administratius.

Secció Tècnica de Contaminació

Jefe de Secció

estació central de control.
Inspecció acústica.
- Tècnics d'Administració Especial
- Ajudants d'Inspecció.
Control atmosfèric.
- Tècnic d'Administració Especial
- Auxiliars de control ambiental

Secció de Control Acústic

Jefe de Secció

- Auxiliars administratius.