Dades Oberts - València

CONJUNTS DE DADES

Ordenar per:
S'han trobat 118 resultats.
medio-ambiente

Localitzacions de les estacions de sorolls * localizaci: Localització de les estacions de soroll * descripcio: Descripció. * Mediciones: Mesuraments de totes les estacions per dies de l’últim mes.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. * Dades Alfanumèriques: * ide: ordre numèric de la iniciativa * nom: nom amb el qual s'identifica la iniciativa per part del responsable * entitat: associació o grup que promou la iniciativa * cat1: àmbit d'actuació de la iniciativa * lloc: adreça de la iniciativa * web: informació web * email: correu electrònic principal * email_2: correu electrònic secundari * resum: descripció de la iniciativa

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Fraxinus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
cultura-ocio turismo

Ubicació de monuments fallers. * Id: Identificador únic de la falla * Nombre: Nom de la falla. * Seccion: secció de la falla. * Fallera: Nom de la fallera major. * Presidente: Nom del president de la falla. * Artista: Artista faller. * Lema: Lema de la Falla. * Esbós: Enllaç a l’esbós del monument faller * GRPRO à Grup de protecció del Servici de Bombers * GRINS à Grup d’Inspecció del Servici de Bombers * PROTECCIÓ à Indicador si requerix protecció o no del Servici de Bombers * ORDE à Orde de visita del Servici de Bombers * HORA à Hora estimada de visita del Servici de Bombers. * distintivo : Distintivo de la falla * anyo_fundacion: Año de fundación de la falla * seccion_i: Sección de la falla infantil * fallera_i: Fallera mayor de la falla infantil * presidente_i : Presidente infantil * artista_i: Artista de la falla infantil * lema_i: Lema de la falla infantil * distintivo_i Distintivo de la falla infantil * anyo_fundacion_i: Año de fundación de la falla infantil * boceto_i: Boceto de la falla infantil * sector: Sector de la falla.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Ángulo: Angle representació del sentit de la circulació en el punt de mesura. * Data d’actualització. * Hora d’actualització. * Idpm: Identificador de punt de mesura. * Ih: Intensitat hora de vehicles (vehicles/hora)

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
transporte

Aparcaments públic de bicicletes. * Plazas: Número de places de bicicletes * Tipo: Tipus d'parcabici * ID: Identificador de l'aparcabici.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Parades de les línies d’autobusos de l’EMT * Id_parada: Identificador de la parada de l’EMT * Codvia: Codi de la via de l’ajuntament de valència on es troba la parada * Numportal: Numere de portal més pròxim a la parada.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Les Seccions Censals tenen un nombre màxim de població i diverses Seccions Censals formen un Barri. * Coddistrit: Codi de districte. * Codsec: Codi de la secció. * Coddistsec : Codi del districte i la secció.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Divisió Territorial integrada per diverses Seccions segons la quantitat de població. * Area: Àrea gràfica del barri. * Codbarrio: Codi del barri. * Nombre: Descripció del barri. * Coddistrit: Codi del districte. * Coddistbar: Codi districte i barri.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones immigrants * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a famílies, menor i adopcions * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la cooperació internacional al desenrotllament * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente salud

Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un any (23:00 h.– 07:00 h.) * Id: Identificador del póligon. * Gridcode: Codi de nivell del soroll d’1 a 5.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones sense sostre * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Fitxer Google Trànsit de les línies d’autobusos de l'EMT de València Dades Alfanumèriques: * - Estructura de Google Trànsit

Ayuntamiento de Valencia

ZIP
medio-ambiente

Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries * SPL (dBA) * ARAGÓ * AJUNTAMENT * D. JUAN AUSTRIA * MOLÍ DEL SOL * P.SILLA

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic. * Codi: Codi dentificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor. * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la direcció on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Oli: Nombre de contenidors d’oli que hi ha en eixa localització

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente

Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Avda. França (6A). * Contaminante * SO2. * CO. * NO. * NO2. * NOx. * Ozono. * Veloc. * PM10. * PM2,5.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente

Arbres existents en  sòl públic de la ciutat de València * Grupo: Indica si l’exemplar és de full perenne, caduca, conífera o palmácea. * Planta: Mostra el gènere i espècie de l’arbre o palmera per mitjà del seu nom botànic. * Castellano: Nom comú en castellà de l’exemplar.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Cupressus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
transporte

Cambres de trànsit existents en la ciutat de valència. * Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior.. * Angulo: Angle de representació en el pla. * Idcamara: identificador únic de la càmera. * url_trafico: URL de connexió al vídeo capturat per la càmera. * Descrip: Descripció de l’orientació de la càmera de trànsit.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(populus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Ulmus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
economia hacienda sector-publico

Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
cultura-ocio turismo

Talls de carrer en la festa de FALLES

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització de les places d’aparcament no regulat, cordó i bateria. * Dades Alfanumèriques: -Tipus_marca: Aparcament en cordó o bateria.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització dels aparcaments per a motos * Carrer: Descripció del carrer on es troba la zona d’aparcament per a motos.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
transporte

Maquines expenedores de tiquets dels aparcaments ORA

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Alineacions del Pla General d’Ordenació Urbana * Altura: Altura del PGOU * Protec: Nivel de protección. *

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
urbanismo-infraestructuras

Qualificacions del sòl del Pla General d’Ordenació urbana. * Clase: Classificació del sòl * Califi: Qualificació del sòl * Tipoca: Tipus de qualificació. * Uso: Ús * Tipouso: Tipus d’ús del sòl. * Origen: Origen del pla. * Ficha_es: URL d’enllaç a la fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * Ficha_va:URL d’enllaç a la fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
comercio sociedad-bienestar

Localització dels Quioscos de l’ONCE * Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Quiosc de l’ONCE. * Numeronce: Identificador del quiosc ONCE

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
comercio urbanismo-infraestructuras

Quioscos de flors distribuïts en la ciutat. * Emplazamie: Emplaçament del Quiosc

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a dones * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones en situació de dependència * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb trastorns addictius * Descripcion: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente turismo

Dades geogràfiques sobre la localització de les passarel·les de les platges * Código:Código de la passarel·les * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Ayuntamiento de Valencia

JSON
sociedad-bienestar

Taula relació descripció dels codis de la capa equipaments municipals * Clase: Descripció de l’identificador de la classe id: Identificador de la classe idclasepadre: Identificador de la classe pare

Ayuntamiento de Valencia

CSV JSON
urbanismo-infraestructuras

Parcel·les cadastrals de rustica amb fitxa urbanística. * Poligono: Polígon cadastral. * Parcela: Parcel·la cadastral. * Refparcela: Referència cadastral. * url: URL d’accés a la fitxa de cadastre. * ficha_es: fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * ficha_va:fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià 

Ayuntamiento de Valencia

WMS KMZ
transporte turismo

Itineraris ciclistes de la ciutat de València

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. * Codi: Codi Identificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la adreça on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Piles: Nombre de contenidors de piles que hi ha en eixa localització.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(olea) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(platanus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
transporte

Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. * Calle: Nom del carrer * Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda... * Angulo: Angle de representació del sentit * Tipo: Tipus de sentit, únic, doble,c alle cortada, de vianants..

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
cultura-ocio sociedad-bienestar

Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT * Equipamien: Nom de l’equipament municipal. * Identifica: Identificador únic de l’equipament. * Idclase: identificador de la classe (agrupació) a la que pertany * Codvia: Codi del carrer on es troba * Numportal: Número de portal on es troba. * Idsubclase:identificador de la subclasse (dins de l’agrupacióclasse) on es troba. * Telefono:Telèfon de l’equipament.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador del tram * Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h) * Des_tramo: Descripció del tram

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD