Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

SocialnetworkShareCampanya no està disponible temporalment.

Dissabte

27

Novembre

Cerca avançada

Tornar

Àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella (APR Ciutat Vella Nord)

En l’any 2016, seguint tant la proposta d’actuació 1.2.1 del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València, com el programa de la corporació municipal, la regidoria de Mobilitat Sostenible va emprendre una sèrie de mesures per a protegir l’entorn patrimonial i millorar la qualitat de vida al districte de Ciutat Vella. Estes consistiren tant en l’ampliació dels espais i itineraris de vianants en la via pública, com en la reducció del trànsit motoritzat no residencial en l’entorn de Ciutat Vella.

Dins del procés de pressupostos participatius Decidim València 2016, els veïns participants sol·licitaren la instal·lació d’un mecanisme de control que consolidara la millora i automatitzara la vigilància d’esta àrea d’ús preferent per als residents.

Atenent a este mandat, i tenint en compte l’existència de les Àrees de Prioritat Residencial (APR, espais en els que s’apliquen mesures de restricció d’accés, circulació i estacionament de vehicles als no residents amb l’objectiu de preservar l’ús sostenible de les vies compreses en els mateixos, així com disminuir els nivells de contaminació acústica i atmosfèrica dels espais esmenats, garantint-se alhora el necessari accés a estos àmbits de vehicles de subministrament i servicis), es considera adaptar l’actuació existent a una Àrea de Prioritat Residencial denominada “Ciutat Vella Nord”. Una APR que, en consonància i en compliment d’allò establert a l’article 20 de la nostra Ordenança de Mobilitat, compliria els següents objectius:

 

- Reorganitzar l'espai d'estacionament a l'entorn d'aquestes centralitats, de manera que es prioritzen els desplaçaments més sostenibles, assegurant, no obstant això, la correcta accessibilitat de les persones residents i activitats econòmiques.
- Evitar l'accés indiscriminat de persones usuàries externes.
- Garantir i ordenar el necessari accés a aquests àmbits de vehicles de subministrament, donant compliment a la necessària eficiència en la distribució comercial i de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
- Disminució de la intensitat del trànsit en aquesta zona residencial, d'extraordinària riquesa patrimonial i especialment sensible, preservant-la en gran manera de l'emissió de soroll, gasos, fums i partícules contaminants.
- Aconseguir una reducció de la contaminació, acústica i mediambiental, reducció del consum d'energia i dels costos associats a aquest. Reducció, en definitiva, de gasos d'efecte d'hivernacle i augment de la qualitat de vida, en general, de la ciutat.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 8 d'octubre de 2021, es fixa la data del pròxim 18 d'octubre per a l'inici efectiu del control d'accessos a l'APR, en fase informativa i sense imposició de sancions. La data prevista per a la seua entrada oficial és l'1 de desembre.

La informació detallada sobre el funcionament del APR es pot consultar en els enllaços adjunts.

 

Claus APR Ciutat Vella Nord (pdf 1800 kb).

(12-01-2021) Edicte àrea de prioritat residencial Ciutat Vella (pdf 1282 kb).

(27-11-2020) Acord Junta de Govern Local, de creació d'una Àrea de Prioritat Residencial denominada 'Ciutat Vella Nord' i els requisits, condicions i procediments que regiran l'accés a esta Àrea (pdf 794 kb).

(08-10-2021) Document de requisits (pdf 1265 kb).

Quadre resum de tipologia d'accessos (pdf 436 kb).

Llistat de carrers afectats (pdf 46 kb).


Polse sobre la imatge i descarregue el pla definitiu

Polse sobre la imatge i descarregue el pla definitiu (pdf 4410 kb).

 

Consulta el GEOPORTAL. Llista de capes: Mobilitat / Accés Prioritari Residencial.

 

Gestió de l'accés a l'APR

Les persones amb dret a gestionar l'accés de vehicles a aquesta zona disponen per a això d'una aplicació mòbil i un servici web:

App per a Android en Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aprvalencia.app&gl=ES                                   

App per a Apple iOS, en l'Apple Store

https://apps.apple.com/es/app/aprval%C3%A8ncia/id1580059944?ign-itsct=apps_box_link&ign-itscg=30200

Servici web:

https://smobilitat.valencia.es/apr-web/

 

 

(18/10/2021) Manual de l'APP APRVALÈNCIA (pdf 1016 kb).

(23/11/2021) Manual WEB APR VALÈNCIA (pdf 111 kb).

 

 

Els tràmits definitius ja estan disponibles en Seu Electrònica.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor, per persones majors de 16 anys, empadronades en aquesta àrea.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor d'associacions que disposen d'un local, situat en aquesta àrea.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" de vehicles a motor que transporten persones amb mobilitat reduïda.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor per persona propietària o arrendatària (no empadronada) de vivenda o plaça de garatge.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor, per persona promotora o constructora d'una obra sobre immoble situat dins d'aquesta àrea de prioritat residencial.Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor per empreses amb activitat en aquesta àrea.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicle a motor per empreses explotadores de servicis públics o titulars de comerç/empresa.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicles oficials d'administracions públiques.

Accés a l'APR "Ciutat Vella Nord" amb vehicles  de motor pels titulars de Pàrquing d'ús públic o d'establiments d'hostalatge.

Es podrà presentar declaració responsable per mitjà de representant. Al formulari haurà d'emplenar-se el camp de representació, no obstant les dades de contacte hauran de ser les dades de la persona interessada sol·licitant (no les del representant) amb l'objectiu de remetre el correu amb claus solament a esta persona. La declaració responsable haurà d'acompanyar-se d'autorització expressa de la persona titular del dret, degudament signada d'acord amb allò indicat al formulari de la declaració responsable, així com còpia del DNI.

 

L'Ajuntament integrarà d'ofici la matrícula del vehicle que figure en una targeta per a vianants expedida pel Servici de Mobilitat, en el Registre de Matrícules amb dret d'accés a l'APR "Ciutat Vella Nord", prèvia verificació de la seua vigència. Esta actuació es comunicarà per l'Ajuntament a les persones interssades amb anterioritat de la posada en funcionament de l'Àrea esmentada.
A les persones que tinguen sol·licitada una targeta per a vianants i la seua emissió estiga en tràmit, se'ls comunicarà amb la major brevetat possible, si compleixen els requisits per a obtenir el dret d'accés a l'esmentada Àrea de Prioritat Residencial.

 

Més informació: en els telèfons 96.208.31.11 i 96.208.30.17, en horari de 9:00 a 14:00 hores.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n.3, de 7 de gener de 2020.

Pot trobar este document en:

+ información