S'està cercant, espereu....

2023-09-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2023-09-26

Tornar

Plens:

Data:
26-09-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
PLE ORDINARI SETEMBRE

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinàries de 17 i 26 de juny i 28 de juliol de 2023.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de setembre de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 28 d'abril, 5, 12, 19 i 26 de maig, 2, 9, 23 i 30 de juny, i 7, 14, 21 i 28 de juliol de 2023, i extraordinàries de 22 de maig, 14 (dos) i 20 de juny, 2 d'agost i 7 de setembre de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la modificació del règim de sesions del Ple dels mesos d'octubre i novembre de 2023.
Expediente: E-00401-2023-000093-00 - Aprovat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de la constitució i funcionament de la Junta de Portaveus per al mandat corporatiu 2023/2027.
Expediente: E-00401-2023-000072-00 - Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA. Dona compte de la constitució, composició i règim de sessions de les comissions del Ple.
Expediente: E-00401-2023-000074-00 - Quedar assabentat
0007 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Dona compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció "BRL Forn de Calç pròxim a la Creu Coberta".
Expediente: E-03001-2021-000101-00 - Quedar assabentat
0008 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Dona compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció 'Russafa Sud-Gran Via' per al canvi d'ús GIS-5 en carrer de Salamanca núm. 22.
Expediente: E-03001-2021-000432-00 - Quedar assabentat
0009 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València, parcel·la al carrer de la Il·lusió.
Expediente: E-03001-2022-000440-00 - Aprovat
0010 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU per a canvi de qualificació de parcel·la dotacional situada al carrer de l'Escultor García Mas núm. 2.
Expediente: E-03001-2022-000094-00 - Aprovat
0011 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció 'BRL Panell Ceràmic Nitrat de Noruega'.
Expediente: E-03001-2022-000334-00 - Aprovat
0012 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL "Conjunt d'edificacions tradicionals de l'horta al carrer de Pau".
Expediente: E-03001-2023-000145-00 - Aprovat
0013 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU A-2 als carrers Músic Ayllón, José Maestre, Llombai i límit amb el carrer per a vianants José Bosch Herrero".
Expediente: E-03001-2022-000413-00 - Aprovat
0014 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa de cases 13.1 del Sector SUP PRR-9 del Pla de Reforma Interior Modificatiu de Patraix.
Expediente: E-03001-2022-000390-00 - Aprovat
0015 - URBANISME, PARCS I JARDINS, ESPAIS NATURALS I MILLORA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'afecció a l'exemplar de Phoenix Dactylifera Monumental situat al passeig de l'Albereda, enfront del núm. 5.
Expediente: E-04001-2023-000679-00 - Aprovat
0016 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Memòria Municipal Anual de Gestió de l'exercici 2022.
Expediente: E-00401-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny de 2023.
Expediente: E-04302-2023-000008-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari Municipal de 2022.
Expediente: E-00408-2023-000483-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Sentència del TSJ, estimatòria parcial del recurs interposat pel Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers contra l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'avaluació de l'acompliment i del rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2023-000189-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Sentència del TSJ, estimatòria parcial del recurs interposat per l'Associació de Xicotets Propietaris, Gestors i Simpatitzants de Vivendes d'Ús Turístic de la Comunitat Valenciana, VIUTUR, contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la GV pel qual es va aprovar el PEP i el Catàleg de Proteccions de Ciutat Vella.
Expediente: E-00501-2022-000432-00 - Quedar assabentat
0021 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs interposat per la Companyia Valenciana de Finques Rústiques, SLU, contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana pel qual es va aprovar el PEP i el Catàleg de Proteccions de Ciutat Vella.
Expediente: E-00501-2023-000149-00 - Quedar assabentat
0022 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Interlocutòria del TSJ que estima parcialment l'Incident d'Execució de Títols Judicials interposat contra l'acord d'aprovació definitiva de la modificació del PGOU relativa a l'antiga Fàbrica de Tabacs i anul·la parcialment este acord.
Expediente: E-00501-2023-000241-00 - Quedar assabentat
0023 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Interlocutòria del TSJ per la qual, en haver-se formalitzat acord transaccional, s'acorda l'arxiu del recurs interposat per: CP Edifici carrer de José Meliá Sinisterra núm. 7, CP Residencial Frontemar i garatge, CP Edifici avinguda França núm. 1 i l'Associació Plataforma Veïnal Barri de Penya-roja, contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar definitivament el PGOU relatiu a l'antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-00501-2023-000242-00 - Quedar assabentat
0024 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria parcial del recurs interposat contra denegació de la seua sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'activitat docent.
Expediente: E-00501-2023-000246-00 - Quedar assabentat
0025 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2022.
Expediente: E-04301-2023-000054-00 - Aprovat
0026 - TRESORERIA MUNICIPAL. Dona compte de l'informe corresponent al 2n trimestre de 2023 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals. (Ratificar inclusió en l'orde del dia, article 58.1 ROP)
Expediente: E-04906-2023-000019-00 - Quedar assabentat
0027 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la 6a Modificació del Pressupost municipal 2023 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Expediente: E-05501-2023-000024-00 - Aprovat
0028 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar provisionalment la 7a Modificació del Pressupost municipal 2023 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Expediente: E-05501-2023-000025-00 - Aprovat amb esmenes
0029 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la 2a Modificació de Crèdits del Pressupost 2023 de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals del tipus suplement de crèdit, finançat amb part del romanent de tresoreria per a despeses generals.
Expediente: E-70017-2023-000042-00 - Aprovat
0030 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la 2a Modificació de Crèdits al Pressupost 2023 de l'Organisme Autònom Consell Agrari de València, del tipus suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria.
Expediente: E-70009-2023-000126-00 - Aprovat
0031 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la 2a Modificació de Crèdits al Pressupost 2023 de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera, del tipus suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria.
Expediente: E-70006-2023-000123-00 - Aprovat
0032 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar el nou Annex d'inversions, així com d'altres quadres relacionats, del pressupost 2023 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70002-2022-000773-00 - Aprovat
0033 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar l'Annex de subvencions nominatives al Pressupost 2023 de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-70017-2023-000043-00 - Aprovat
0034 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar la 5a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000023-00 - Aprovat
0035 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa sol·licitar el reconeixement de 'València Capital Verda Europea 2024' com a esdeveniment d'interés públic excepcional.
Expediente: E-00202-2023-000164-00 - Aprovat
0036 - HISENDA I PARTICIPACIÓ, ECONOMIA, INNOVACIÓ I GRANS PROJECTES. Proposa aprovar inicialment el text complet de modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00801-2022-000131-00 - Aprovat
0037 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Dona compte de la renúncia al càrrec de coordinador general de l'Àrea de Gestió de Recursos.
Expediente: E-01101-2020-002152-00 - Quedar assabentat
0038 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-70008-2023-000153-00 - Aprovat
0039 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat d'empleat d'EMT per a activitat de professor d'autoescola.
Expediente: E-01101-2023-002678-00 - Aprovat
0040 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat para activitat d'assessor taurí de la Comissió Taurina d'Algemesí.
Expediente: E-01101-2022-003491-00 - Aprovat
0041 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005334-00 - Aprovat
0042 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005415-00 - Aprovat
0043 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005348-00 - Aprovat
0044 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005341-00 - Aprovat
0045 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005349-00 - Aprovat
0046 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005372-00 - Aprovat
0047 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005390-00 - Aprovat
0048 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005357-00 - Aprovat
0049 - PATRIMONI, RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I SEGURETAT CIUTADANA. Proposa aprovar la imposició de sanció en matèria de tinença d'animals.
Expediente: E-01306-2023-005350-00 - Aprovat
0050 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar el procediment per al canvi de denominació del municipi per la versió bilingüe.
Expediente: E-00400-2023-000008-00 - Aprovat amb esmenes
0051 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'Orquestra de València.
Expediente: E-02000-2023-000174-00 - Aprovat
0052 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla de Plata de la Ciutat de València a favor de l'ONG Bombers Sense Fronteres.
Expediente: E-02000-2023-000061-00 - Aprovat
0053 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla de Bronze de la Ciutat de València a favor de l'ONG Bombers pel Món.
Expediente: E-02000-2023-000178-00 - Aprovat
0054 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Carmen Calvo Sáenz de Tejada.
Expediente: E-02000-2023-000059-00 - Aprovat
0055 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. Rafael Solaz Albert.
Expediente: E-02000-2023-000070-00 - Aprovat
0056 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. José Arnau Ruvira, Pipo Arnau.
Expediente: E-02000-2023-000071-00 - Aprovat
0057 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Pilar Mateo Herrero.
Expediente: E-02000-2023-000081-00 - Aprovat
0058 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra. Asunción Sánchez Abellán.
Expediente: E-02000-2023-000057-00 - Aprovat
0059 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra. Soledad Giménez Muñoz.
Expediente: E-02000-2023-000058-00 - Aprovat
0060 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Luis Manuel Ferri Llopis, Nino Bravo.
Expediente: E-02000-2023-000060-00 - Aprovat
0061 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. Esmerado Castillo Pardo.
Expediente: E-02000-2023-000067-00 - Aprovat
0062 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Julio Ciges Marín.
Expediente: E-02000-2023-000068-00 - Aprovat
0063 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. Carlos San Juan de Laorden.
Expediente: E-02000-2023-000075-00 - Aprovat
0064 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Eva Vizcarra.
Expediente: E-02000-2023-000097-00 - Aprovat
0065 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Blanca Pons-Sorolla Ruiz de la Prada.
Expediente: E-02000-2023-000172-00 - Aprovat
0066 - BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció d'Alcaldessa Honorària de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor de la Sra. Rita Barberá Nolla.
Expediente: E-02000-2023-000166-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0067 - Moció subscrita per la Sra. Robles, portaveu adjunta del Grup Compromís, sobre la renaturalització de l'avinguda de Pérez Galdós.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Rebutjat
0068 - Moció subscrita pel Sr. Caballero, portaveu del Grup Popular, sobre proposta de rebuig a la Llei d'amnistia.
Expediente: O-89POP-2023-000037-00 - Aprovat
0069 - Moció subscrita per la Sra. Tello, regidora del Grup Compromís, per una València lliure de maltractament animal.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Rebutjat
0070 - Moció subscrita pel Sr. Ribó i el Sr. Fuset, portaveu i regidor respectivament del Grup Compromís, en defensa de la Processó Cívica com a bé d'interés cultural i per la llibertat religiosa i l'aconfessionalitat.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Rebutjat
0071 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu adjunt del Grup Vox, sobre la reversió dels horaris de l'ORA.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Aprovat
0072 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, sobre urbanisme, salut, mobilitat i fons europeus.
Expediente: O-89SOC-2023-000022-00 - Rebutjat
0073 - Moció subscrita per la Sra. Gómez i la Sra. Valía, portaveu i regidora respectivament del Grup Socialista, sobre l'assumpció del cànon de sanejament per part de la GVA.
Expediente: O-89SOC-2023-000024-00 - Rebutjat
0074 - Moció subscrita per la Sra. Gómez i el Sr. Mateo, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, per a la celebració dels Gay Games València 2026.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0075 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Ibañez, regidora del Grup Socialista, sobre la mascletà nocturna en l'entorn de la Llotja de la Seda.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0076 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la Capitalitat Verda Europea 2024.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0077 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Badenas, portaveu del Grup Vox, sobre les negociacions amb el València CF.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Contestada
PREGUNTES
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre la contractació de 22 conductors i conductores de l'EMT anunciada el 19 de juliol.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre el pla de contractació de conductors i conductores per a l'EMT fins a final de l'any 2023.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre menor recaptació per l'impost de béns immobles.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre el Fons de Cooperació Municipal 2023.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre situació del saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre menor recaptació per la taxa pels servicis de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanjuán, del Grup Socialista, sobre el cànon de sanejament que es reporta i recapta pels ajuntaments a favor de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre nous refugis d'animals abandonats en les proximitats de la ronda nord i a Torrent.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre reunió amb l'Associació de Veïns i Veïnes de la Saïdia.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre mesuradors de contaminació en la zona del port.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre reunió amb el València Club de Futbol o l'empresa Meriton.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Robles, del Grup Compromís, sobre la posició front al València Club de Futbol.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la restauració del Parotet en el seu aniversari.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre les visites a refugis antiaeris.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre l'obertura els dissabtes de les escoles municipals.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre l'inici caòtic del curs escolar 2023-2024.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre el nombre i detall de les parades que queden buides als mercats municipals.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre la realització d'un estudi sobre l'oferta de vivendes d'ús turístic.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre el nombre d'instàncies presentades al procés de consolidació mitjançant concurs-oposició.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre el nombre d'instàncies presentades al procés de consolidació mitjançant concurs de mèrits.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre la zona de baixes emissions (ZBE).
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre la zona ORA.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre noves incorporacions de bombers.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Pérez, del Grup Socialista, sobre noves incorporacions de Policia Local.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre el pla per a realitzar intervencions d'urgència als mercats municipals.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre l'alumnat afectat pel transport escolar.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre baralles a Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre la Direcció General de Persones amb Discapacitat.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre relació de contractes de l'Àrea de Benestar Social.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Beamud, del Grup Compromís, sobre el Pla de prevenció i atenció a les dones en situació de prostitució.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre escocells sense arbres i arbres morts.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre arbres abatuts i caiguts.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre l'estat d'execució dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal al sector públic local.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre l'execució d'obres per a la construcció de l'IES Peset Aleixandre, núm. 41, incloses al Pla Edificant.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre la dotació pressupostària i licitació de l'execució de les obres dels jardins a les places de Simón Bolívar i Francesc Momblanch, a la Malva-rosa.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre les obres de reforma i creació del jardí de Josep Melià "Pigmalión".
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre actuacions de manteniment i millora en onze col·legis municipals durant l'estiu.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Coscollà, del Grup Compromís, sobre activitats esportives familiars en centres educatius familiars.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Puchades, del Grup Compromís, sobre la Policia de Barri a Abastos i Benimàmet.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la celebració de la Plaça del Llibre.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre el Gabinet de Comunicació.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre el betlem situat a la plaça de la Reina.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Campillo, del Grup Compromís, sobre l'execució de les obres de reforma del jardí de Nino Bravo.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre ajuda al Marroc.
Expediente: O-89SOC-2023-000023-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre el servici d'autobús escolar a València.
Expediente: O-89SOC-2023-000022-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre el Ban de Falles.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre els actes del 120 Aniversari de la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: O-89SOC-2023-000021-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre l'obertura dels col·legis municipals els dissabtes.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre la reurbanització de les avingudes de Peris i Valero i del Port.
Expediente: O-89SOC-2023-000022-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre l'acolliment d'immigrants al centre de Benimàmet.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre la prolongació de l'Albereda.
Expediente: O-89SOC-2023-000023-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre la construcció de 1.000 habitatges públics.
Expediente: O-89SOC-2023-000022-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre la situació del projecte de reforma del museu de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89SOC-2023-000021-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre la presentació dels projectes de les falles municipals 2024.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre activitats realitzades en el Dia Internacional de la Joventut.
Expediente: O-89SOC-2023-000020-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre el macrohotel al carrer de Guatla.
Expediente: O-89SOC-2023-000022-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre la simplificació dels tràmits burocràtics als fallers i falleres.
Expediente: O-89SOC-2023-000023-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Llopis, del Grup Socialista, sobre la nova composició de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89SOC-2023-000021-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Gómez, del Grup Socialista, sobre modificació de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, ús terciari habitatge turístic.
Expediente: O-89SOC-2023-000021-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre projectes de comunitats energètiques.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre l'enregistrament de les comissions informatives del Ple.
Expediente: O-89SOC-2023-000021-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre els pressupostos participatius DECIDIMVLC.
Expediente: O-89SOC-2023-000021-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre obres al centre cívic del Cabanyal.
Expediente: O-89SOC-2023-000022-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre la taxa de clavegueram.
Expediente: O-89SOC-2023-000023-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Valía, del Grup Socialista, sobre el servici de poda.
Expediente: O-89SOC-2023-000023-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el Pacte de Milà d'Alimentació Sostenible.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre la reforma del carrer de Colón.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mesures d'innovació front al canvi climàtic.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre compensació per la reducció d'impostos.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre les càmeres de control d'accés a l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre les mesures per a desenvolupar l'agricultura ecològica a València.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre sancions als infractors als entorns escolars amb presència de la Policia Local.
Expediente: O-89COM-2023-000002-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'abonament transport per a persones sense residència legal a Espanya.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre vehicles retirats per la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre denúncies formulades per efectius de la Policia Local en relació amb els apartaments turístics.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la denúncia al Sr. Ribó per circular per la vorera amb bicicleta.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les parades als mercats municipals.
Expediente: O-89VOX-2023-000026-00 - Contestada
0157 - MOCIÓ URGENT
0158 - Moció urgent subscrita per la delegada de Servicis Socials, Sra. Torrado, en el seu nom i en el del govern municipal, en suport al Marroc i Líbia.
Expediente: E-C2310-2023-000003-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0159 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grezzi, del Grup Compromís, sobre el Pla de ZBE.
Contestada
0160 - Prec formulat in voce pel Sr. Fuset, del Grup Compromís, sobre la mascletà dispara en l'entorn de la Llotja.
Quedar assabentat
0161 - Prec formulat in voce pel Sr. Badenas, portaveu del Grup Vox, sobre les desqualificacions vessades envers el seu grup.
Quedar assabentat
0162 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ibáñez, del Grup Socialista, sobre l'inici del curs escolar.
Contestada
0163 - Prec formulat in voce per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, sobre seguretat ciutadana.
Quedar assabentat