S'està cercant, espereu....

2020-04-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-04-30

Tornar

Plens:

Data:
30-04-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
PLE ORDINARI ABRIL

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 30 d'abril.
Expediente: E-00401-2020-000023-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 27 de març i 3, 9 i 17 d'abril de 2020, i en sessió extraordinària de 26 de març de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de les actuacions municipals realitzades amb ocasió de la COVID-19.
Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual del PGOU relativa a la reserva d'aparcaments en l'av. del Primat Reig, 177.
Expediente: E-03001-2019-000266-00 - Sobre la mesa
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual detallada del PGOU per a canvi de qualificació de sistema local espai lliure a sistema local de servei públic sociocultural i administratiu institucional en el carreró de Malabuche.
Expediente: E-03001-2019-000291-00 - Sobre la mesa
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a consulta i informació pública la modificació puntual del PGOU relativa al canvi de qualificació d'UFA2 a UFA1 del grup d'habitatges Sant Jeroni, situat a la plaça de Salvador Allende.
Expediente: E-03001-2019-000379-00 - Sobre la mesa
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València en la parcel·la situada al carrer de Joaquín Marín, 35.
Expediente: E-03001-2019-000200-00 - Sobre la mesa
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual del PE d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'Usos Benimàmet/Fira de València, parc Cuevas Carolinas.
Expediente: E-03001-2017-000018-00 - Sobre la mesa
0011 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la nova documentació de la modificació puntual del PGOU de València Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Sobre la mesa
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 desestimatòria del recurs PO 83/2017, interposat contra la no admissió d'una sol·licitud de descatalogació de l'immoble situat a l'av. de Vicente Blasco Ibáñez, 16.
Expediente: E-00501-2020-000084-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 parcialment estimatòria del recurs PA 421/2019, interposat contra acord del Ple que va denegar la declaració de compatibilitat per a exercir el càrrec de membre del Consell de la Ciutadania de l'ens Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Expediente: E-00501-2020-000090-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs PO 1/162/2017 interposat per Hotel Albereda València, SLU, contra acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General de València sobre ampliació de la parcel·la del col·legi públic Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-00501-2020-000086-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del Servici Economicopressupostari relatiu a la relació dels conceptes i subconceptes d'ingressos i gastos creats en el primer trimestre de 2020 amb crèdit zero.
Expediente: E-05501-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe elevat per la Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos sobre els Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2020.
Expediente: E-04302-2020-000004-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del tresorer general corresponent al primer trimestre de 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2020-000007-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19).
Expediente: E-05501-2020-000017-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar la 8a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19 Alcaldia).
Expediente: E-05501-2020-000018-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000016-00 - Aprovat amb esmenes
0021 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament d'un membre del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0022 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa acceptar el nomenament de l'Ajuntament de València com a patró de la Fundació Kaleidos.Xarxa i la designació de representants.
Expediente: E-02301-2020-000005-00 - Sobre la mesa
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora del servei de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
0024 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir la compatibilitat en execució de sentència per a ostentar la condició de membre en el Consell de la Ciutadania en l'ens de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
0025 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitut de compatibilitat per a l'avaluació de projectes d'I+D+i.
Expediente: E-01101-2020-001293-00 - Aprovat
0026 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitut de compatibilitat per a tutoritzar tesis doctorals i projectes de fi de grau.
Expediente: E-01101-2020-001294-00 - Aprovat
0027 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2020-001002-00 - Aprovat
0028 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de la tutorització de tesis doctorals i projectes de final de grau i màster.
Expediente: E-01101-2020-001295-00 - Quedar assabentat
0029 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2018 i la comprovació d'este a data 15 de juny de 2019.
Expediente: E-05303-2019-000001-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre el confinament efectiu de les persones sense sostre.
Expediente: O-89VOX-2020-000016-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivamente, sobre «València post COVID-19. Un pacte de reconstrucció per a València».
Expediente: E-C1911-2020-000006-00 - Aprovat amb esmenes
0032 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre mesures urgents per pal·liar la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció presentada pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre propostes per a la reconstrucció i la recuperació de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000115-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0034 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre les gestions realitzades pel Sr. alcalde en relació amb la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
PREGUNTES
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a pal·liar llistes d'espera de diferents serveis.
Expediente: O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures preventives en l'addicció al joc i les addicions tecnològiques.
Expediente: O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la 1a Edició de Gastronomia de la Setmana Santa Marinera, Cuina de Culte.
Expediente: O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el call center en Benestar Social i més personal en els Centres Municipals de Serveis Socials.
Expediente: O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'organització de l'acolliment de persones en situació d'exclusió i vulnerabilitat.
Expediente: O-89CIU-2020-000074-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la nova contracta de neteja i recollida de residus urbans.
Expediente: O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de neteja durant el Pla especial de neteja viària durant les Falles 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'escola infantil Quatre Carreres.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Direcció del Teatre El Musical.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Comité d'Ètica i Bones Pràctiques del Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la gala de l'esport 'Jo sóc notícia'.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el conveni de col·laboració amb el Centre de Desenvolupament Caní integraDogs.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un espai per a dones al carrer de Sant Miquel.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre diverses autoritzacions d'ocupació de domini públic municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon).
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el nou contracte del servici de Gestió Integral del Centre de Dia Municipal per a Persones Majors Dependents Tres Forques.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre establiments hostalers i hotelers al Saler.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'empresa de banderoles de premis fallers.
Expediente: O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de la Senyera.
Expediente: O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reproducció musical en Falles.
Expediente: O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'emergència de la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el retard en la concessió de llicències.
Expediente: O-89CIU-2020-000088-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la càrrega de treball de les diferents zones que gestionen les llicències d'activitats.
Expediente: O-89CIU-2020-000088-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els objectius de la societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
Expediente: O-89CIU-2020-000085-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'habitatges per part de la SAREB.
Expediente: O-89CIU-2020-000087-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2020-000087-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària del capítol VI de febrer.
Expediente: O-89CIU-2020-000087-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el nomenament d'un nou cronista de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la candidatura de València a Ciutat Ramsar.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reordenació del carrer de Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'impacte de la cancel·lació de les Falles en el turisme.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Jornada Aliança per una Ciutat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'obres als centres històrics.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda prestada de la PLV al servei de recollida de trastos abandonats.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les confiscacions de la PLV en Falles.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat de València de 2018, 2017, 2016 i 2015.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre mecanismes de participació i criteris de selecció dels adjudicataris en els contractes menors que tenen per objecte projectes bàsics, d'execució, direcció i estudis de seguretat i salut d'obres en el servici de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els treballs efectuats per la contracta de manteniment, projectes bàsics de redacció d'obres i projectes d'inversió realitzats o previstos a la barraca de Cotofio, en la Torre.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els immobles arrendats.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Pla Especial del Cabanyal - el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la Guia Tècnica per a Actuacions de Reurbanització Flexible.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els contactes amb les autoritats locals de Vannes, França.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la barraca de Cotofio.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre abocadors il·legals.
Expediente: O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre projectes d'Esports als barris.
Expediente: O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de neteja destinats al Pla especial de neteja viària de Falles 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000081-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre tecnologia aplicada al Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre una València més verda.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Reforços de Servicis de Neteja i Recollida.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre mesures económiques a adoptar front a la crisi del coronavirus.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Centre Ciberseguretat de Telefonica.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Inversions.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els Fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU en Campanar i Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Torre Miramar.
Expediente: O-89CIU-2020-000090-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la suspensió dels dispositius especials de Falles a l'EMT i l'ORA.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre denúncies de furts i decomisos en l'àmbit de l'horta.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els canvis al carrer de Colón i adjacents.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre autoritzacions duplicades en Falles.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'agenda de l'alcalde el passat dimarts 10 de març.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la cancel·lació de les Falles.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la reunió de l'11 de març amb el col·lectiu faller.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el desenvolupament del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la retransmissió de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2020-000086-00 - Contestada
0103 - Pregunta suscrita por la Sra. Catalá, del Grupo Popular, sobre la destinació del superàvit municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre accions judicials contra la resolució de l'AEPD de 22 de gener de 2018 del procediment núm. AP/00036/2017.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el canvi de l'enllumenat públic.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la gestió de la crisi sanitària causada per la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les arts escèniques.
Expediente: O-89CIU-2020-000107-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la recollida i tractament dels residus en centres sanitaris, hospitals i residències de majors.
Expediente: O-89CIU-2020-000108-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els enterraments als cementeris de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000108-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les mesures previster per l'Ajuntament per a garantir la salut i seguretat dels empleats públics i ciutadans en la tornada al treball i serveis presencials.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre actuacions i incidències en les pedanies o pobles de València relacionades amb la crisi del coronavirus.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el formulari on line de comunicació ciutadana COVIDVALÈNCIA.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'ús de les instal.lacions esportives durant la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre discapacitat.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'Espai Dones i Igualtat.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la humanització dels actes fúnebres.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la remodelación de l'av. de Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre projectes de redacció del servei de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics en els quals està previst el seu anunci previ en l'actual període de suspensió per la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses no essencials, bàsiques i reestructuració d'ingressos d'AUMSA dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica produïda per la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el personal funcionari i laboral de baixa per malaltia comuna, accident laboral, pagament directe INSS i baixa no justificada.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses no essencials i bàsiques del servei de la Delegació de Serveis Centrals Tècnics dissenyades per a la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla Verd i de la Biodiversitat.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES).
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els esdeveniments cancel·lats o posposats com a conseqüència de la crisi per la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000109-00 - Contestada
0127 - Pregunta suscrita por la Sra. Catalá, del Grupo Popular, sobre l'ERTO per causa de força major en l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recaptació per l'IBI.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el PAI Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre tests Covid-19 i material de protecció.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els esdeveniments tecnològics previstos per a 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pla especial per a reactivar la capital valenciana com a destinació turística.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el suport a l'emprenedoria innovadora.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre detecció del coronavirus a les aigües residuals.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la suspensió de determinades obres de sanejament.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el bloqueig parcial d'un col·lector a la GV Marqués del Túria.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el protocol de desinfecció de vehicles de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el material de protecció personal de la PLV contra la COVID-19 i el seguiment de casos.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre situació i baixes en el padró.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de protecció antibales de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre un contracte menor amb la Creu Roja.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre menors víctimes de violència durant l'Estat d'Alarma.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els controls als vehicles després de l'Estat d'Alarma.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de l'Estat d'Alarma a la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el material de protecció personal del Cos de Bombers contra la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre accions de la Delegació de Cooperació i Migració durant l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les accions per part de Benestar Social durant l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la compra de 2.000 màscares.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre accions de Benestar Social durant l'Estat d'Alarma.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre la compra de 100 bussos de protecció de risc químic i biològic.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre accions de Sanitat durant l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000111-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la Policia Local de cadascuna de les unitats de districte.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda ReActiva.
Expediente: O-89CIU-2020-000112-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre els projectes del Pla EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre el rebuig a l'ERTO de l'EMT per la Direcció General de Treball.
Expediente: O-89CIU-2020-000110-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el préstec de llibres electrònics a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'estat de les platges.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el procediment d'admissió de l'alumnat per al curs 2020/2021.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el projectes LIFE presentats per a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Conveni subscrit amb Acció Ecologista i SEO / BirdLife.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'evolució de la pandèmia a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els trages de protecció per risc químic i biològic i la resta de material EPI homologat.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el registre de donacions de material EPI.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els jupetins antibales de què disposa la PLV.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre mampares de seguretat per a detinguts als vehicles policials.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el curs de l'IVASPE per a agents nous de la PLV.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els projectes de la plaça Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre una parcel·la d'ús terciari a la Marina.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Copovi, del Grup Ciutadans, sobre turisme.
Expediente: O-89CIU-2020-000112-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres del pavelló Arena.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la urbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2020-000042-00 - Contestada
0173 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 27 de febrer de 2020 per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre indemnitzacions per danys causats per la borrasca Glòria.
Expediente: O-00606-2020-000003-00 - Contestada
0174 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la provisió de jupetisn i tests per a la la protecció de la PLV.
Quedar assabentat
0175 - Prec formulat in voce pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, perquè les sessions plenàries se celebren amb plena normalitat pel que fa a assistència i contingut.
Quedar assabentat
0176 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la remodelación del carrer de Colón i la plaça de l'Ajuntament.
Contestada
0177 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre proves COVID-19 realitzades al personal municipal.
Contestada