S'està cercant, espereu....

2018-09-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-09-27

Tornar

Plens:

Data:
27-09-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA SETEMBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de juliol i 7 i 14 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2018.
Expediente: E-00401-2018-000053-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI Unitat d'Execució D del PEPRI de Benimàmet.
Expediente: E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2012-000027-00 - Aprovat
0008 - "DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per la mercantil ""Expo Grupo, S.A."" contra l'acord plenari de data 26 de juliol de 2018.
Expediente: E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
0009 - COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA DE MUNICIPALITZACIÓ DE L'EMT. Proposa prendre en consideració la Memòria de Municipalització per a la modificació de l'objecte social de l'EMT redactada per la Comissió d'Estudi i exposar-la al públic a afectes d'al·legacions (ratificar la seua inclusió, art. 58 ROP).
Expediente: E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2017.
Expediente: E-04301-2018-000094-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular contra l'acord plenari adoptat en sessió de 26 de juliol de 2018 autoritzant la participació a distància d'un membre de la corporació.
Expediente: E-00401-2018-000052-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara caducat i acorda l'arxiu del recurs PO 494/2017 interposat contra acords plenaris que van denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Benimàmet i van desestimar la reposició.
Expediente: E-00501-2018-000301-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del segon informe de la Intervenció General del compliment, en l'exercici 2017, del Pla de Reducció de Deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2018-000011-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2017 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques.
Expediente: E-00407-2018-000017-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes anuals de la Intervenció General, de l'exercici 2017, de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories.
Expediente: E-00407-2018-000016-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000030-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000029-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2018-000015-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01909-2017-000055-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.
Expediente: E-02250-2018-000264-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'Estratègia per a la Ciutadania Global en l'Àmbit no formal en la Ciutat de València 2019-2022.
Expediente: E-02250-2018-000265-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la delegació de competències de la segona fase del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0023 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2017.
Expediente: E-00401-2018-000001-00 - Aprovat
0024 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la modificació de la Plantilla 2018.
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
0025 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla Marc d'Igualtat entre Dones i Homes.
Expediente: E-02230-2018-000046-00 - Aprovat amb esmenes
0026 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa concedir la Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure, en la Categoria d'Argent, de la Policia Local de València.
Expediente: E-01404-2018-000143-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0027 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre la modificació de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Expediente: O-00201-2018-000018-00 - Aprovat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre mobilitat en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Simón, del Grupo Popular, per impulsar la Declaració de la Paella Valenciana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Retirat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral en Mercavalència.
Expediente: O-89CIU-2018-000224-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre reprovació i cessament de la regidora de Benestar Animal.
Expediente: O-89CIU-2018-000223-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, perquè hi haja una dotació de personal suficient en la Unitat de Bussejadors del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000225-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre solucions davant actuacions del regidor delegat de Mobilitat que generen perillositat.
Expediente: E-89CIU-2018-000007-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita per l'equip de govern, sobre la prolongació del soterrament de la línia fèrria de l'avinguda de la Serradora.
Expediente: O-00201-2018-000019-00 - Retirat
INTERPEL·LACIONS
0035 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei nocturn i la possibilitat de servei 24 hores de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000217-00 - Contestada
PREGUNTES
0036 - Preguna subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Acolliment d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000194-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convenis, subvencions i contractes signats per esta corporació amb entitats i empreses determinades.
Expediente: O-89CIU-2018-000196-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el planejament del sector del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000194-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament del Pla Confiança, EDUSI i ARRU.
Expediente: O-89CIU-2018-000194-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels fanals i el mobiliari urbà.
Expediente: O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels transformadors i caixetins de la via pública.
Expediente: O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
0042 - "Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la campanya #josócA.
Expediente: O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia dels fanals.
Expediente: O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament d'onze caps de servei.
Expediente: O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforç de la Policia Local en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servici de la grúa municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la problemàtica en Velluters.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Unitat Canina de la Policia Local UCOP.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el trànsit en l'av. de l'Oest.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les rutes escolars segures.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres dels Servicis Centrals Tècnics, de maig a agost de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament, segon trimestre 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les dades del Bonic/a Fest.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya promocional de mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida IB520-43120-6320101 relativa a la climatització del mercat del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya de promoció dels mercats del primer trimestre de 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida IB520-17100-60900 relativa a la remodelació del mercat de vell.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aparcament subterrani al mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la inspecció de Treball en Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les obres al mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'informe de l'Assessoria Jurídica en relació amb la implantació de la PIAE en el sector públic local.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el servei de vigilància i seguretat del Teatre el Musical i l'Auditori la Mutant.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte de reforma del mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre finançament local.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasco.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prohibició del bany en la platja de Rafalell i Vistabella.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte alternatiu a la canalització per l'horta de Campanar.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment de l'aportació d'aigua del Xúquer per a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els problemes de clavegueram al barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta de neteja als carrers del barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pacificació del mirador de la Gola de Pujol.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida i crema de la palla de l'arròs, campanya 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el condicionament dels carrers de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'exigència del Síndic de Greuges per a evitar vertits fecals nous per l'EPSAR.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el fet que la Policia Local acompanye els servicis de neteja al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desbrossament del carril-bici Pinedo-el Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot en l'IVAM.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les fugues d'aigua en el carrer de Colón.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació de la Venta de Bous, al Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre residus sense retirar en l'av. de la Gola de Pujol.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desembassament d'aigua de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les dades de l'aigualeig en l'estiu.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre uns actes vandàlics a la plaça Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la font barca del passeig Marítim.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el col·lapse del col·lector nord.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els punts d'informació mediambiental a la Devesa i l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els recursos de reposició de Mobilitat Sostenible pendents de tramitar per l'Alcaldía.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència contínua de mobles i efectes als carrers d'Emili Baró i Dolores Marqués.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les subvencions atorgades per les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre vivendes d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Museus de Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Coordinació dels Actes Commemoratius del VI Centenari de la Mort de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre exposicions.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la integració de València en la Xarxa de Jueries d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Corpus Christi.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la prohibició d'un acte religiós en Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a famílies d'acolliment.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pintades en l'església de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pintades en el patrimoni històric.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de la Generalitat Valenciana a la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els usos de l'edifici previst en la plaça del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accés al Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ascensor del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els museus accessibles.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'extinció de cessió de local a l'ONG Telecomunicaciones Solidarias (TESO)
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per excés de velocitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la totalitat de denúncies de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per excés de velocitat procedents dels radars fixos i mòbils.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració com a festa d'interés turístic i BRL de la Batalla de Flors.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Batalla de Flors 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els radars fixos de control de velocitat instal·lats.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre visites als museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre infraccions detectades pels radars fixos de control de velocitat instal·lats.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els radars mòbils de control de velocitat instal·lats.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions detectades per radars mòbils de control de velocitat instal·lats.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels radars.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar 2018/2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels radars mòbils.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Rodríguez Fornós.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els accidents produïts enguany en els passos inferiors de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Cervantes.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Vicente Gaos.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les hores que acumulen alguns conmandaments de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi El Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el pagament o gaudi de les hores que acumulen els comandaments de la PLV treballades en excés.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Pare Català.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Miquel Adlert i Noguerol.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per part de la Delegació de Seguretat respecte de les hores acumulades per part dels comandaments de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ausiàs March.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps que manca per a la la jubilació d'alguns comandaments de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ciutat Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Eliseo Vidal.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Santàngel.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Professor Bartolomé Cossio.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodor Llorente.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Carles Salvador.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IES de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMCUJU 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMPUJU 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMCUJU 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMPUJU 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació de beneficiaris del programa EMPUJU.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rendibilitat del turisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els empadronats en el Cabanyal
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el terme 'preferent' del Reglament d'Ús i Normalització del Valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ciutat de Bolonya.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels beneficiaris del programa EMPUJU.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el servici de menjador i monitors en l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el nomenament de director-gerent de la Fundació Esportiva Municipal nou.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació de l'aire condicionat en el Complex Esportiu la Petxina.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els resultats de la matrícula en la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació d'Educació.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els comerços de Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els avanços de la modificació estructural del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'edifici del Metropol.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la conversió per a vianants definitiva de l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes de transformació de la plaça de la Reina i de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç anual de llicències.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal (compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Bioparc.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre rutes escolars segures.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar del camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre avaluacions de transparència i estat d'implantació de mocions de transparència.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària en els pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les Escoles Esportives Municipals, curs 2018/2019.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en alqueries i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els concerts il·legals en l'alqueria de la Serra.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de multes de trànsit i circulació.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Excursionista.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió de solars a Mobilitat Sostenible i posada en marxa d'aparcaments públics.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estacionament de caravanes els mesos d'estiu.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Col·legi Alemany.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la casa dels Bous
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Farinera.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les senyals de trànsit en valencià.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el cost de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord de l'Ajuntament amb Obres Públiques per a la construcció d'una rotonda en la intersecció de la CV-500 amb la carretera del Saler.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en l'avinguda del Cid en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la implantació d'empreses de sharing a València noves.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de la Setmana Europea de la Mobilitat 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de d'Inserció Socio-Laboral.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Persones Majors.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la gestió del Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Atenció Social en el Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la condonació del deute de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels escocells.
Expediente: O-89CIU-2018-000212-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de la nova contracta de jardineria.
Expediente: O-89CIU-2018-000212-00 - Contestada
0216 - "Pregunta suscrita por el Sr. Bravo, del Grupo Ciudadanos, sobre el projecte per a l'execució de les obres ""Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat València.'
Expediente: O-89CIU-2018-000212-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Beneixida.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Cotes.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Miguel Paredes.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de José Maestre.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer dels Jurats.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Molina del Segura.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Alcántara del Júcar.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Enrique López.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de José Barberá Falcó.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Antella.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el projecte d'un segon refugi d'animals.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plaques fotovoltaiques en el jardí del carrer de Sagunt.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la caiguda d'arbres per pluges.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones enjardinades i escocells en el carrer del Pintor López.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la jardineria en l'av. del Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el retall de tanques al carrer de l'Enginyer Joaquín Benlloch.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbratge al camí de Montcada.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbratge al carrer de Calixte III.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la deterioració de la gespa de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de DESA en les instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el viatge a la Xina de l'Orquestra Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la utilització patrimonial del Centre Esportiu la Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mal ús de les instal·lacions esportives elementals.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió de la instal·lació esportiva Piscina d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina del Palmar.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de la Federació de Natació de la CV per a gestionar el poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la subhasta d'immobles de Pla Cabanyal i la seua permuta amb l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de l'Sporting Club de Tennis per a la gestió del poliesportiu Astúries.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Tennis de la CV per a gestionar el poliesportiu de Montolivet.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la situació patrimonial de la Casa dels Bous.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu Marni.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb Prodemon per a gestionar el Rocòdrom.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del Complex Esportiu Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió de la piscina de Castellar-l'Oliverar Enrique Velarte.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del Complex de Piscines Parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la instància al Ministeri de Foment pel soterrament de les vies de la Serradora.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió de la piscina de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu de l'Hípica.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la intervenció arqueològica en Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de la gestió de la piscina d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el minvament en la plantilla de la Banda Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions municipals en l'Àgora per al CaixaForum.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Futbol Unió Esportiva Benicalap per a la gestió del poliesportiu de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Complex Esportiu Cultural d'Abastos.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la licitació de la redacció del projecte de remodelació de les avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0266 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Complex Esportiu Cultural de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Complex Esportiu d'Orriols.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la residència de la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, publicitat i difusió campanyes pressupostos participatius, primera edició (2015-2016).
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club Poliesportiu les Abelles per a la gestió del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000219-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de CAU Rugbi València per a la gestió del camp de rugbi, tram V.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, dinamització, creativitat, publicitat i difusió campanya pressupostos participatius, segona edició (2016-2017).
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, dinamització, creativitat, publicitat i difusió campanya pressupostos participatius, tercera edició (2017).
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Conveni Marc de Refugi d'Animals amb Torrent.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, dinamització, creativitat, publicitat i difusió campanya pressupostos participatius, quarta edició (2018-2019).
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió, tercera consulta ciutadana.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte per a la remodelació de la plaça de l'Església, del barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes de la 4a edició dels pressupostos participatius.
Expediente: O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la posició de la delegada de Patrimoni i Vivenda respecte al PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la nova previsió de finalització de les obres del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2018 en matèria de vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'equipament per a persones sense sostre en la plaça del Pilar - Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les covetes de l'església de Sant Joan del Mercat.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0284 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la consulta a la Conselleria sobre del Pla Especial de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0285 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les aportacions dels sectors al soterrament de les vies de la Serradora.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0286 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adequació de l'aparcament públic en Crisóstomo Martínez i senda de Secanet, de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0287 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Beisbol Astres per a la gestió del camp de beisbol i softbol.
Expediente: O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
0288 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Natació CV per a la gestió del Complex Esportiu Cultural la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0289 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de la Federació de Tir Olímpic per a gestionar galeria de tir olímpic.
Expediente: O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
0290 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la situació de l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
0291 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació d'Hoquei de la CV per a gestionar el poliesportiu Beteró Mare de Déu del Carme.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
0292 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Natació Dofí per a la gestió de la piscina del Centre Social Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2018-000219-00 - Contestada
0293 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual del poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
0294 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels comptes de les piscines de Benimàmet i la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
0295 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Pilota Borbotó per a la gestió del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2018-000219-00 - Contestada
0296 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Vela de la CV per a gestionar l'Escola Municipal de Vela.
Expediente: O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0297 - Declaració Institucional per a impulsar i promoure el reconeixement de la Paella com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Aprovat
0298 - Declaració institucional sobre la prolongació del soterrament de la línia fèrria de l'avinguda de la Serradora.
Expediente: O-00201-2018-000020-00 - Aprovat
0299 - Declaracíó Institucional en defensa de l'ecosistema d'arrossars del Parc Natural de l'Albufera.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0300 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la petició d'un informe sobre els accidents en l'av. del Cid.
Quedar assabentat
0301 - Prec formulat in voce per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la professionalitat dels regidors i les regidores del Grup Ciutadans.
Quedar assabentat
0302 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament d'una llanxa de Bombers.
Quedar assabentat