S'està cercant, espereu....

2017-02-23 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-02-23

Tornar

Plens:

Data:
23-02-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 20 i 27 de gener i 3 i 10 de febrer de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions.
Expediente: E-03001-2016-000224-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 Parc i Mestrança d'Artilleria.
Expediente: E-03001-2016-000225-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar les actuacions del projecte de construcció 'Carril bici en ronda interior' en l'entorn d'un ficus monumental situat al jardí de la pl. d'Alfons el Magnànim.
Expediente: E-01801-2015-002265-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar les actuacions del projecte de construcció 'Ampliació xarxa ciclista 2015' en l'entorn d'un ficus monumental situat al jardí de la Glorieta.
Expediente: E-01801-2015-000697-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les Bases per a l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre el Pla d'Ordenació Urbana Natzaret Est i encarregar a la Direcció General de Coordinació Urbanística l'elaboració d'un conveni de desenvolupament de les bases aprovades.
Expediente: E-03001-2017-000045-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000005-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO1/121/2014, interposat contra aprovació provisional i definitiva del Pla de Reforma Interior del Sector Patraix.
Expediente: E-00501-2017-000029-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2016.
Expediente: E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000005-00 - Aprovat amb esmenes
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000003-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
Expediente: E-05501-2017-000004-00 - Aprovat
0015 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment el Reglament d'Avaluació de l'Exercici i Rendiment i Carrera Professional Horitzontal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
0016 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual de l'exercici 2016 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relació amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2017-000036-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0017 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'oferta d'ocupació pública de places de Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures contra la pobresa infantil.
Expediente: O-89CIU-2017-000046-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre impuls de la ciutat de València com a referent econòmic europeu.
Expediente: O-89CIU-2017-000047-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment dels concerts en batxillerat i formació professional.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL)
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva, i la Sra. Gómez, primera tinenta d'alcalde, per a la defensa de les Falles i dels agents sense ànim de lucre davant els efectes de la Llei de propietat intel·lectual.
Expediente: O-00401-2017-000001-00 - Retirat
PREGUNTES
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre molèsties generades pel carilló del rellotge de la casa consistorial.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres que s'han realitzat des de Servicis Centrals Tècnics en el 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa per subministraments postals en novembre i desembre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el telèfon d'informació municipal 010.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2016 en Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministrament i servicis.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal del carrer del Periodista Ros Belda.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Conveni subscrit amb la Univesitat de València sobre l'estudi del sistema educatiu en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el ban de Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud d'ajudes econòmiques per a rehabilitar les alqueries del Moro i de la Torre.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els refugis de la Guerra Civil.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el sector de les arts escèniques.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'assetjament escolar.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les rutes d'elements històrics.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Unesco de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit entre la JCF i l'SGAE.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la implementació d'un acord de la Comissió d'Hisenda de 25 de gener de 2016 relatiu al fraccionament dels pagaments.
Expediente: O-89CIU-2017-000040-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2017-000038-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre queixes de veïns a la defensora del Poble pels canvis en les línies de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre pilons en Russafa.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres del Parc Lineal de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els resultats de l'auditoria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre informació d'un expedient administratiu del Gabinet dAlcaldia.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes menors per a la gestió dels perfils en xarxes socials institucionals de les diferents delegacions i la general de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària per a redefinir l'espai contigu del port amb Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb la Diputació per a la rehabilitació del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'edifici de la Conselleria de Medi Ambient.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI Av. dels Tarongers i el carrer del Dr. Álvaro López.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de centre de salut per a l'antiga Fe, de Campanar.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte Grow Green.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de l'antic varador.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona de jocs de la plaça del Músic Antoni Eiximeno.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colocació d'un banc al carrer del Transatlàntic.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost 2017 per districtes.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat dels bancs situats al carrer de les Arts Gràfiques.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les palmeres del carrer de la Motonau.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, 250.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les palmeres del carrer de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les palmeres del carrer del Creuer.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons complementari de finançament local.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades a terrasses.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies i sancions imposades per circular, estacionar o realitzar parades indegudes en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre expedients i sentències per responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sentències desfavorables a l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions anul·lades per l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions imposades pel consum d'alcohol i estupefaents a la via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la senyalització amb pintura verda de les zones de contenidors.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0084 - Pregunta suscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre la neteja dels voltants del MUVIM a causa de la pràctica del botellot.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plaques solars als edificis municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja dels excrements canins.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els cartells informatius instal·lats a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la conservació de les motes de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la freqüència de la neteja als barris.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les bases dels premis de poesia lírica fallera.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del voltant de l'alqueria dels Moros.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els danys ocasionats pel temporal en la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja extraordinària amb motiu dels vendavals.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el manteniment dels contenidors de residus.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la venda de proximitat al mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'informe de SEO/Birdlife respecte de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la convocatòria de llocs de venda vacants en els mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasco.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el personal nou destinat als centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de dia per a majors en les Naus de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre municipal d'activitats per a persones majors de Malilla.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de desinfecció i desinsectació per combatre les plagues d'insectes.
Expediente: O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la Comissaria VII de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments i el material del parc de Bombers tancat en el port de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre una sol·licitud d'audiència a l'Alcaldia en relació amb la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2017-000042-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat en què es troben les comissaries de València i les seues necessitats.
Expediente: O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de platges de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla i els parcs de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000043-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la quantitat destinada a les ajudes d'emergència social en el Pressupost municipal de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el coneixement pels servicis municipals dels desnonaments produïts en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el personal administratiu incorporat a l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la sanció al regidor de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte La nostra ciutat, el teu refugi.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de dinamització d'activitats i obres.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible compra de l'edifici seu del Centre Excursionista per part de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura obertura de la Universitat Europea al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la partida de mig milió d'euros per a la reforma del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia del voltant de l'alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de Falcó.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos participatius i el projecte de l'av. de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de catalogació de tota l'horta de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la informació dels expedients disciplinaris.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de pilons en l'av. del Port, 83.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el simulacre d'evacuació realitzat el proppassat 10 de febrer.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la sepultura dels morts a la Guerra de Cuba de 1898, situada al cementeri del Grau.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el primer baròmetre d'opinió pública i satisfacció de la ciutadania de València amb els servicis municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les queixes davant el Síndic de Greuges relacionades amb la contaminació acústica.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de llicències d'obertura.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mobiliari urbà.
Expediente: O-89CIU-2017-000039-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada d'una moció de suport al poble palestí la proppassada sessió plenària.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sector del taxi.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les peticions de les associacions de veïns.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les solucions urbanístiques per a la integració entre el port i la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000041-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre noves zones per a gossos.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inversions en jardins durant l'exercici 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius durant l'exercici 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el sector hoteler a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000040-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de l'equip de govern en entitats, empreses i organismes públics participats.
Expediente: O-89CIU-2017-000040-00 - Contestada
0144 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 26 de gener de 2017 per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama de Bombers.
Expediente: O-00606-2017-000001-00 - Contestada
0145 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 26 de gener de 2017 per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del V Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Expediente: O-00606-2017-000001-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0146 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la declaració de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera.
Contestada
0147 - Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els esports minoritaris.
Quedar assabentat
0148 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment de la Declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.
Contestada
0149 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral.
Quedar assabentat
MOCIÓ URGENT
0150 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre mesures derivades de les plusvàlues en la transmissió d'immobles.
Expediente: O-89CIU-2017-000048-00 - Rebutjada l'urgència