S'està cercant, espereu....

2013-10-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-10-25

Tornar

Plens:

Data:
25-10-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sessió ordinària octubre

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de setembre de 2013.
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 977 al 979, 664-X al 719-X, 4935-W al 5414-W, 37-V al 39-V, 542-U al 658-U, 491-T al 614-T, 334-S al 375-S, 178-R al 223-R, 346-Q al 401-Q, 876-P al 996-P, 430-O al 497-O, 227-N al 260-N, 46-M, 826-L al 946-L, 87-K al 99-K, 197-J al 204-J, 1074-I al 1192-I, 7043-H al 8230-H, 1222-G al 1321-G, 19-F al 21-F, 135-E al 149-E, 97-D al 110-D, 686-C al 792-C, 138-B al 159-B, 190-A al 211-A y 2929-Ñ al 3284-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 16 d'octubre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Proposa traslladar la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 22 de l´esmentat mes.
Aprovat
0005 - ALCALDÍA.- Proposa modificar la composició de la Junta Local de Protecció Civil i incorporar a la regidora delegada de Sanitat, Sra. Lourdes Bernal Sanchis.
Expediente: E 00401 2013 000024 00 - Aprovat
0006 - ALCALDIA.- Proposa designar vocals titular i suplent de la Junta Rectora de l'OAM Fundació Esportiva Municipal al Sr. Salvador Broseta Perales i el Sr. Fèlix Melchor Estrela Botella, respectivament.
Expediente: E 00401 2013 000021 00 - Aprovat
0007 - ALCALDIA.- Proposa aprovar la modificació del nomenament de consellers i conselleres integrants del Consell Social de la Ciutat en virtut de les propostes efectuades per diverses entitats.
Expediente: E 02301 2012 000097 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció dels Entorns dels Béns d'Interés Cultural Portal dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (Exconvent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, Exconvent del Carme i Església de la Santa Creu, Palau dels Comtes de Cervelló i l'Estudi d'Integració Paisatgística corresponent. (21/10/2013)
Expediente: E 03502 2012 000021 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rectificar l'error material detectat en el Pla de Reforma Interior de Millora de la Unitat d'Execució A de Benimàmet. (21/10/2013)
Expediente: E 03001 2003 000322 00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la fitxa de característiques de l'Actuació Aïllada A4-1B del Text refós del Pla de Reforma Interior de l'àmbit A.4-1, actuació urbanística Parc Central. (21/10/2013)
Expediente: E 03001 2004 000428 00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I. (21/10/2013)
Expediente: E 03001 2013 000011 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2013. (22/10/2013)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els arts. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2013 000016 00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2013. (22/10/2013)
Expediente: E 04301 2013 000033 00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara no pertoca el recurs de cassació promogut per este Ajuntament i estima parcialment la cassació seguida per Vodafone España, SA, contra sentència de la Sala de València recaiguda en el PO 4/296/09, i anul·la els arts. 2 i 3 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per a empreses que presten servicis de telefonia mòbil. (22/10/2013)
Expediente: E 00501 2009 000156 00 - Aprovat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la sentència de la Tabaquera.
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre exempció de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les famílies que han donat el seu habitatge com a dació en pagament o en el cas d'execució hipotecària.
Retirat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat de 2014.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre un pla de renovació urbana per al barri de Malilla.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la modificació del Reial Decret 9/2013, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric.
Expediente: E 00606 2013 000025 00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups EUPV, Socialista y Compromís, Srs. Sanchis, Calabuig i Ribó respectivament, sobre l'entorn del Museu Sant Pius V.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre defensa de comerç de proximitat.
Rebutjat
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures per a millorar la neteja viària als carrers de la ciutat de València.
Rebutjat
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Dolz, sobre increment del pressupost en neteja i recollida de fem de la nostra ciutat.
Rebutjat
0025 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'aparcament de la plaça de Bruges.
Quedar assabentat
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre esdeveniments a la web València Internacional.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Xarxa de Ciutats que Caminen.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació de la gestió del Teatre el Musical.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la visita del Papa a la ciutat de València.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el col·lector Nord.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre certificació energètica dels habitatges d'Aumsa.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre seguretat i neteja a les antigues casernes del parc d'Artilleria.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la residència per a majors dependents del Palau de Raga.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'accés al Conservatori Superior de Música.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre infraestructures per a majors paralitzades.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre registre d'entrevistes als centres municipals de Serveis Socials.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials durant els anys 2012 i 2013.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les Meses de Solidaritat.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accidents com a conseqüència del trencament o caiguda de branques a la via.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre cens d'assentaments humans en condicions precàries.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes d'ocupació el 2012 i 2013.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre senyalització lluminosa al carril bici del llit del Túria.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ocupació de la via pública amb caixes de gènere perible.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'alqueria la Torre.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la Ceramo.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre Bombes Gens.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'alqueria del Moro.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Pla Territorial d'Emergències de la Ciutat de València.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Col·legi Major Lluís Vives.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre reposició del cable elèctric de l'enllumenat públic.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre compliment de l'acord plenari sobre adhesió al sistema arbitral de consum.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre habitatges ocupats al barri de Malilla.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialsita, sobre ingressos pendents per cànon d'instal·lacions esportives.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre incendi de vehicles i contenidors.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions de trànsit.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos de la Generalitat Valenciana, liquidacions suspeses o en tràmit de suspensió.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ciutats i comunitats intel·ligents.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ocupació i immigració.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre foment de l'ocupació.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Xarxa Innpuls.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre València i esport.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre una escala al jardí del Parterre.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato i la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el centre de persones majors Montolivet.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina d'Habitatge Jove.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Pla Jove de la Ciutat de València 2013.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre persones beneficiàries del Banc d'Aliments durant els mesos d'estiu.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Cotec.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Museu Valencià d'Història Natural.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre senyalització zona 30 al carrer de la Pau.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Tourist Card.
Contestada
0072 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre servicis especials de neteja durant la nit de Halloween.
Contestada
0073 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compensacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de desnonament.
A contestar en pròxima sessió
0074 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre l'Any Internacional de les Malalties Rares.
Aprovat