S'està cercant, espereu....

2013-04-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2013-04-26

Tornar

Plens:

Data:
26-04-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria abril (Exp 8/2013)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm.8 al 14, 132-X al 296-X, 1281-W al 2100-W, 4-V al 15-V, 157-U al 265-U, 137-T al 231-T, 81-S al 157-S, 33-R al 54-R, 20-Q al 238-Q, 217-P al 406-P, 154-O al 196-O, 53-N al 82-N, 8-M y 9-M, 180-L al 361-L, 18-K al 40-K, 62-J al 102-J, 240-I al 477-I, 1771-H al 2999-H, 346-G al 573-G, 3-F al 6-F, 36-E al 70-E, 25-D al 39-D, 166-C al 343-C, 32-B al 58-B, 24-A al 55-A i 727-Ñ al 1272-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 de març i el 15 d'abril de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'1, 8, 15 i 26 de març de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions del conseller de Sanitat sobre nomenament de vocals en el Consell de Salut del Departament de València-la Fe, de l'Agència Valenciana de Salut.
Quedar assabentat
0005 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el recurs contenciós PO 169/2012, interposat per l'Associació d'antics propietaris Nou Mestalla contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la GSP-1 de l'Av. Corts Valencianes. (23/04/2013)
Expediente: E 00501 2012 000532 00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2013. (23/04/2013)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Dóna compte de l'informe corresponent al primer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/04/2013)
Expediente: E 04906 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2013. (23/04/2013)
Expediente: E 04301 2013 000012 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2012. (23/04/2013)
Expediente: E 00408 2013 000073 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa declarar d'especial interés i utilitat municipal l'obra de reforma en el Teatre Principal de València. (23/04/2013)
Expediente: E H4963 2013 500076 00 - Aprovat
0011 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València. (22/04/2013)
Expediente: E 02101 2013 000648 00 - Aprovat
0012 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Centre Arqueològic de l'Almoina, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana. (22/04/2013)
Expediente: E 02001 2012 000230 00 - Aprovat
0013 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'any 2012. (22/04/2013)
Expediente: E 70002 2013 000067 00 - Quedar assabentat
0014 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública. (23/04/2013)
Expediente: E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre el mapa sanitari de la ciutat.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre funció social de la vivenda.
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre desnonaments.
Rebutjat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre Pla d'acció social per a dones prostituïdes.
Expediente: E 00606 2013 000011 00 - Aprovat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pla municipal de foment de la convivència en aquells barris on es practica la prostitució a la via pública.
Retirat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sr. Broseta, sobre organització de programa d'activitats que el seu objectiu siga la promoció de la cultura científica i de innovació a València.
Retirat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre implementació de programari (software) lliure en l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00606 2013 000010 00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Grau, sobre reprovació de conducta inapropiada d'un empleat public-personal eventual adscrit al Grup Compromís.
Aprovat
0023 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la Comissaria de Francs i Marjals.
Contestada
0024 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació a sobresous pagats per l'empresa Emarsa.
Contestada
0025 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre suposats pagaments realitzats des de l'empresa Emarsa.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la línia T-2 Urbanització Plaça de Bruges i entorn de la Llotja.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un Auditori en el Complex de Les Naus en Joan Verdeguer.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre elements religiosos al Crematori.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre robatori en l'antic Parc d'Artilleria.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre accés a Natzaret pel pont de la Fórmula 1 i altres infraestructures.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació actual de la permuta dels terrenys del València CF.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre destinació de crèdits per paga extra de Nadal.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre protecció de l'Alqueria del Rei.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta susbcrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre control de la gestió del sistema públic de lloguer de bicicletes.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el transport escolar.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre raig làser.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre increment de l'IVA.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre cens d'empreses i concessionàries susceptibles d'adherir-se al sistema arbitral de consum i criteris d'adhesió.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre retirada de contenidors de roba usada i calçat.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre elaboració d'ordenança de venda no sedentària.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents de bicicletes.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pla d'ús de la Marina Joan Carles I.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre servicis extraordinaris de Bombers.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Pressupost 2012 de la Fundació Esportiva Municipal.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre servicis extraordinaris de la Policia Local.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre solar del carrer del Tomasos.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre permuta del solar de Jesuïtes.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del balneari Mar Azul.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reparació i obertura de Jubiocio.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre deute d'IBI d'entitats bancàries.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials l'any 2012.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del poliesportiu de la Rambleta.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la 'Nova Fe' de Malilla.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la línia 5B de l' EMT.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb l'impost sobre l'increment de valor dels Terrenys (Plusvàlua) en vivendes procedents de desnonaments.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre accés als centres docents per al curs 2013-2014.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per ús del carril-bus.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre depòsits de l'Hemeroteca Municipal.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre escultures malmeses.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Fitur 2013.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació InnDea y Empleo.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el molí hidràulic del carrer de Salvador Giner.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre recursos per a la creació d'ocupació a València.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la VLC Boat Show.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els extreballadors de l'empresa Teletech.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre làmina de cristall de l'Almoina.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre circulació de motos pel carril reservat EMT-Taxi.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre cartells anunciadors de la Fira Stockcity.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre urbanització de les voreres i l'entorn del Poliesportiu de Malilla.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el velòdrom Lluís Puig i el Pavelló Font de Sant Lluís.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre festivitat del Corpus Christi.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre derrocament de castells d'arena en la platja de les Arenes (el Cabanyal-el Canyamelar).
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre abocador a pocs metres del nou hospital La Fe.
Contestada
0077 - Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
Aprovat