S'està cercant, espereu....

2013-04-26 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2013-04-26

Tornar

Plens:

Data:
26-04-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria abril (Exp 8/2013)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm.8 al 14, 132-X al 296-X, 1281-W al 2100-W, 4-V al 15-V, 157-U al 265-U, 137-T al 231-T, 81-S al 157-S, 33-R al 54-R, 20-Q al 238-Q, 217-P al 406-P, 154-O al 196-O, 53-N al 82-N, 8-M y 9-M, 180-L al 361-L, 18-K al 40-K, 62-J al 102-J, 240-I al 477-I, 1771-H al 2999-H, 346-G al 573-G, 3-F al 6-F, 36-E al 70-E, 25-D al 39-D, 166-C al 343-C, 32-B al 58-B, 24-A al 55-A i 727-Ñ al 1272-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 de març i el 15 d'abril de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'1, 8, 15 i 26 de març de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions del conseller de Sanitat sobre nomenament de vocals en el Consell de Salut del Departament de València-la Fe, de l'Agència Valenciana de Salut.
Quedar assabentat
0005 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el recurs contenciós PO 169/2012, interposat per l'Associació d'antics propietaris Nou Mestalla contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la GSP-1 de l'Av. Corts Valencianes. (23/04/2013)
Expediente: E 00501 2012 000532 00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2013. (23/04/2013)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Dóna compte de l'informe corresponent al primer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/04/2013)
Expediente: E 04906 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2013. (23/04/2013)
Expediente: E 04301 2013 000012 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2012. (23/04/2013)
Expediente: E 00408 2013 000073 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa declarar d'especial interés i utilitat municipal l'obra de reforma en el Teatre Principal de València. (23/04/2013)
Expediente: E H4963 2013 500076 00 - Aprovat
0011 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València. (22/04/2013)
Expediente: E 02101 2013 000648 00 - Aprovat
0012 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Centre Arqueològic de l'Almoina, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana. (22/04/2013)
Expediente: E 02001 2012 000230 00 - Aprovat
0013 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'any 2012. (22/04/2013)
Expediente: E 70002 2013 000067 00 - Quedar assabentat
0014 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública. (23/04/2013)
Expediente: E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre el mapa sanitari de la ciutat.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre funció social de la vivenda.
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre desnonaments.
Rebutjat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre Pla d'acció social per a dones prostituïdes.
Expediente: E 00606 2013 000011 00 - Aprovat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pla municipal de foment de la convivència en aquells barris on es practica la prostitució a la via pública.
Retirat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sr. Broseta, sobre organització de programa d'activitats que el seu objectiu siga la promoció de la cultura científica i de innovació a València.
Retirat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre implementació de programari (software) lliure en l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00606 2013 000010 00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Grau, sobre reprovació de conducta inapropiada d'un empleat public-personal eventual adscrit al Grup Compromís.
Aprovat
0023 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la Comissaria de Francs i Marjals.
Contestada
0024 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació a sobresous pagats per l'empresa Emarsa.
Contestada
0025 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre suposats pagaments realitzats des de l'empresa Emarsa.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la línia T-2 Urbanització Plaça de Bruges i entorn de la Llotja.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un Auditori en el Complex de Les Naus en Joan Verdeguer.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre elements religiosos al Crematori.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre robatori en l'antic Parc d'Artilleria.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre accés a Natzaret pel pont de la Fórmula 1 i altres infraestructures.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació actual de la permuta dels terrenys del València CF.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre destinació de crèdits per paga extra de Nadal.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre protecció de l'Alqueria del Rei.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta susbcrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre control de la gestió del sistema públic de lloguer de bicicletes.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el transport escolar.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre raig làser.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre increment de l'IVA.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre cens d'empreses i concessionàries susceptibles d'adherir-se al sistema arbitral de consum i criteris d'adhesió.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre retirada de contenidors de roba usada i calçat.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre elaboració d'ordenança de venda no sedentària.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents de bicicletes.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pla d'ús de la Marina Joan Carles I.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre servicis extraordinaris de Bombers.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Pressupost 2012 de la Fundació Esportiva Municipal.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre servicis extraordinaris de la Policia Local.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre solar del carrer del Tomasos.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre permuta del solar de Jesuïtes.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del balneari Mar Azul.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reparació i obertura de Jubiocio.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre deute d'IBI d'entitats bancàries.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials l'any 2012.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del poliesportiu de la Rambleta.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la 'Nova Fe' de Malilla.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la línia 5B de l' EMT.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb l'impost sobre l'increment de valor dels Terrenys (Plusvàlua) en vivendes procedents de desnonaments.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre accés als centres docents per al curs 2013-2014.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per ús del carril-bus.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre depòsits de l'Hemeroteca Municipal.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre escultures malmeses.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Fitur 2013.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació InnDea y Empleo.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el molí hidràulic del carrer de Salvador Giner.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre recursos per a la creació d'ocupació a València.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la VLC Boat Show.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els extreballadors de l'empresa Teletech.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre làmina de cristall de l'Almoina.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre circulació de motos pel carril reservat EMT-Taxi.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre cartells anunciadors de la Fira Stockcity.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre urbanització de les voreres i l'entorn del Poliesportiu de Malilla.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el velòdrom Lluís Puig i el Pavelló Font de Sant Lluís.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre festivitat del Corpus Christi.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre derrocament de castells d'arena en la platja de les Arenes (el Cabanyal-el Canyamelar).
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre abocador a pocs metres del nou hospital La Fe.
Contestada
0077 - Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
Aprovat