Composició i competències Junta de Govern | Ajuntament de València - València

Composició i competències

 

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'Excm. Ajuntament de València.

Composició i nomenament:
L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

Els membres que componen la Junta de Govern Local són:

 

Membres de la Junta de Govern Local
Sra.Sandra Gómez LópezPSOE
Sr.Sergi Campillo FernándezCOMPROMÍS
Sr.Carlos E. Galiana LlorensCOMPROMÍS
Sr.Elisa valía CotandaPSOE
Sra.Mª Luisa Notario VillanuevaCOMPROMÍS
Sra.Mª Pilar Bernabé GarcíaPSOE
Sra.Isabel Lozano LázaroCOMPROMÍS
Sr.Aarón Cano MontanerPSOE
Sr.Giuseppe GrezziCOMPROMÍS

 

 


Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 246 kb)

Tinencies d'Alcaldia

LesTinences d'alcaldia són nomenades per l'alcalde per mitjà de Decret, entre els regidors i les regidoras que forman part de la Junta de Govern Local.

Tinents i tinentes d'alcalde
Ilma. Sra. Sandra Gómez López 1a Tinenta d'alcalde PSOE
Ilmo. Sr. Sergi Campillo Fernández 2n Tinent d'alcalde COMPROMÍS
Il·lmo. Sr. Carlos E. Galiana Llorens 3r Tinent d'alcalde COMPROMÍS
Il·lma. Sra. Mª Pilar Bernabé García 4a Tinenta d'alcalde PSOE
Il·lma. Sra. Isabel Lozano Lázaro 5a Tinenta d'alcalde COMPROMÍS
Il·lm. Sr. Aarón Cano Montaner 6é Tinent d'alcalde PSOE
Il·lma. Sra. Mª Luisa Notario Villanueva 7a Tinenta d'alcalde COMPROMÍS
Il·lma. Sra. Elisa Valía Cotanda 8a Tinent d'alcalde PSOE
Il·lmo. Sr. Giuseppe Grezzi 9é Tinent d'alcalde COMPROMÍS

Entre altres competències, tenen atribuïdes les següents:

La substitució de l'alcalde o alcaldessa en els casos d'absència o malaltia; en actuacions concretes per exprés mandat de l'alcaldia o quan per imperatiu legal aquesta haja d'abstindre's d'intervindre; i en els casos de vacant de l'alcaldia per renúncia del seu titular, defunció o sentència ferma que comporte la pèrdua de la condició fins a la nova presa de possessió de l'alcaldia.

La direcció, coordinació i gestió de les matèries pròpies de l'àrea de responsabilitat que els haja delegat genèricament per l'alcaldia o la Junta de Govern Local.