Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2020 (pdf 45 kb)

Cuenta Anual del Ayuntamiento de València 2020

Memòria de l'Ajuntament 2020 (pdf 1936 Kb) Anex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 404 kb) Anex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 358 kb) Anex 2. Organigram (pdf 494 Kb) Anex 3. Gestió indirecta dels serveis públics (pdf 925 Kb) Anex 4. Balanç de Comprovació (pdf 494 kb) Anex 5. Béns destinats a l'ús general (pdf 896 Kb) Anex 6. Passius financers (pdf 459 kb) Anex 7.1. Subvenció Reb. Actius corrents i gastos (pdf 875 kb) Anex 7.2. Subv. Reb. Inmov. No financer (pdf 835 kb) Anex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 476 kb) Anex 8. Contractació administrativa. Procedimients d'adjudicació (pdf 1129 Kb) Anex 9. Modificacions de crèdit (pdf 446 kb) Anex 10. Remanents de crèdit (pdf 482 kb) Anex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 412 kb) Anex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 153 kb) Anexo 13. Recaudació neta (pdf 422 kb) Anexo 14. Devolucions d'ingressos (pdf 418 kb) Anexo 15. Compromisos d'ingrés (pdf 414 kb) Anexo 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 457 kb) Anexo 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 575 kb) Anexo 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 468 kb) Anexo 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 465 kb) Anexo 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 416 kb) Anexo 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 432 kb) Anexo 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 418 kb) Anexo 23. Gastos con finançament afectat (pdf 445 kb)

Anexo 24. Creditors per operacions devengades (pdf 328 kb)

Anexo 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 608 kb)

Compte Anual 2020 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2020 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música y Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardinería i Paisatge Patronat Universitat Popular

Mostra de València i Iniciatives AudiovisualsComptes anuals de las Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditoriesComptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació. Comptes anuals y auditories Fundació Policía Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals y auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2016 (pdf 43 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2016

Memòria de l'Ajuntament 2016 (pdf 1,72 Mb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 459 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 148 kb) Annex 2. Béns destinats a l'ús general (pdf 758 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 103 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 182 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 191 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 225 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1,17 Mb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 216 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 234 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 242 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 185 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 172 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 201 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 185 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 182 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 252 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 390 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 258 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 254 kb) Annex 18. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 187 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 189 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 217 kb)

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 2016 (pdf 17 kb)

Compte Anual 2016 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2016 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals EMT. Comptes anuals MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals