S'està cercant, espereu....

Càrrecs Directius | Ajuntament de València - València

Càrrecs directius de l'Ajuntament de València


Funcionaris habilitats nacionals

Secretari General Administració Municipal
Francisco Javier Vila Biosca

+ informació


Advocat de la Ciutat
José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

+ informació


Secretari General i del Ple
Hilario Llavador Cisternes

+ informació


Interventor General Municipal
Ramón Brull Mandingorra

+ informació


President del Jurat Tributari
Salvador Bueno Mora

+ informació


Tresorer General
Alberto José Roche García

+ informació


Vicesecretario General
José Antonio Martínez Beltrán

+ informació


Secretari municipal d'Àrea I
Manuel Latorre Hernández

+ informació


Secretari Municipal d'Àrea II
José Vicente Ruano Vila

+ informació


Viceinterventor
Vicente Zaragozá Bolinches

+ informació


Vicetresorera
Eva María Espinosa Roselló

+ informació


Interventora de Comptabilitat i Pressupostos
Irene Maria Chova Gil

+ informació

Coordinadors i Directors Generals

Coordinador d'Estratègia, Estudis y Projectes
Manuel Tomás Ludeña

+ informació

Directora General de Mobilitat
Elena Ayllón Badía

+ informació

Director General d'Urbanisme
Enrique Martí Selva

+ informació

Director General de Llicències
Carlos Andrés López Andrés

+ informació

Director General de la Direcció General de la Capital Verda Europea
Antonio García Celda

+ informacióDirector General d'Anàlisi
José Manuel Ribes Simarro

+ información

Organismes autònoms, Empreses i Fundacions municipals


Directora Tècnica de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
María Rosa Roig Costa

+ informació
Comissionat especial per a "Mostra de València i iniciatives audiovisuals".
Eduardo Manuel Guillot Hevia.
+ informació

Gerent de l'Empresa Municipal de Transports EMT
Manuel Martínez Grau
+ informació
Coordinadora General Junta Central Falllera
Carmen Martínez Ferrer
+ informació

Directora Gerent de la Fundació Esportiva Municipal - FDM
María Ángeles Vidal Ruiz
+ informació
Director Tècnic de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
José Mª Herrera Blanco
+ informació
Subidirector de Gestió i Administració de la Fundació Visit València
José Villar Rivera
+ informació
Directora Gerent del Palau de Congressos de València
Sylvia Andrés Guilló
+ informació

Director OAM Universitat Popular de València
José Ignacio Pastor Bellés

+ informació

Gerent d'AUMSA
Alberto Aznar Traval

+ informació

Director Gerent de l'Empresa Municipal de Transports (EMT)
Josep Enric García Alemany

+ informació
 
Director Gerent de Mercavalencia S.A.
José Miguel Yubero Casanova

+ informació
Director Gerent de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València

Vicente Llimerá Dus

+ informació

Gerent de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar
Vicente Gallart Torán

+ informació

Director de la Fundació CEMAs (abans Director de lòrgan desconcentrat CEMAS)
Vicente C. Domingo González

+ informació

Directora Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoción Urbana-Las Naves
Marta Chillarón Escrivá

+ informació

Director Gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana València Clima i Energia.
Carlos Sánchez Cerveró

+ informació

Coordinador Artístic del Teatre El Musical
Juan Manuel Artigot Gomar.

+ informació

Subdirector Tècnic de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Promoció Urbana-Las Naves
David Rosa Máñez.

+ informació

Subdirectora d'Emprenedoria Fundació CV Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Lucía Calabria Tasa

+ informació
Directora-Gerent Fundació C.V. del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València - València Activa
Isabel Rubio León

+ información
Director Gerent de la Fundació Visit València de la C.V.
José Luis Franco Martínez
+ informació
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy932.getArticleContent(long, String, String, String, String, com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletRequestModel, com.liferay.portal.kernel.theme.ThemeDisplay)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy932 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@2254c0d3"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign html = journalArticleLocalSer... [in template "20115#20151#605968" at line 32, column 9]
----
1<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
2<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
3<#assign url = themeDisplay.getURLPortal() + themeDisplay.getURLCurrent() /> 
4<#assign universalIdParam = httpUtil.getParameter(url, "uid", false) > 
5<#assign portletRequestModel = objectUtil("com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletRequestModel", renderRequest, renderResponse) /> 
6 
7<#if universalIdParam?has_content> 
8<#assign universalId = universalIdParam > 
9<#else>  
10  <#assign universalId = "" > 
11 
12</#if> 
13 
14<#if universalId?has_content> 
15<#assign expandoService = serviceLocator.findService("com.liferay.expando.kernel.service.ExpandoColumnLocalService") /> 
16<#assign commonUtilsApi =serviceLocator.findService("com.valencia.liferay.common.utils.api.CommonUtilsApi")/> 
17<#assign defaultColumn = expandoService.getDefaultTableColumn(themeDisplay.getCompanyId(), "com.liferay.journal.model.JournalArticle", "universalid") > 
18 
19 
20<#assign classLoader = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.PortalClassLoaderUtil"]/> 
21<#assign expandoValueClass = staticUtil["com.liferay.petra.lang.ClassResolverUtil"].resolve("com.liferay.expando.kernel.model.ExpandoValue",classLoader.getClassLoader()) > 
22<#assign dynamicQuery = dynamicQueryFactory.forClass(expandoValueClass) > 
23<#assign VOID = dynamicQuery.add(propertyFactory.forName("tableId").eq(defaultColumn.getTableId())).add(propertyFactory.forName("data").eq(universalId))> 
24<#assign results = expandoService.dynamicQuery(dynamicQuery) > 
25 
26<#if results?has_content> 
27  <#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
28   
29  <#list results as result> 
30     <#if result?is_last> 
31    <#assign article = journalArticleLocalService.fetchArticle(result.getClassPK()) > 
32    <#assign html = journalArticleLocalService.getArticleContent(article.getGroupId(),article.getArticleId(),"view", article.getDDMTemplateKey(), locale?string, portletRequestModel,themeDisplay) /> 
33    </#if> 
34  </#list> 
35   
36    <div> 
37      ${html} 
38    </div> 
39</#if> 
40<#-- incluyo contenido relacionado --> 
41<#assign AssetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
42<#assign AssetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService") /> 
43 
44 
45<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
46<#assign journalId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
47 
48<#attempt> 
49<#assign article = JournalArticleLocalService.fetchArticle( groupId ,journalId) > 
50<#recover> 
51</#attempt> 
52 
53<#if article??> 
54<#assign journalArticleClassname = "com.liferay.journal.model.JournalArticle" > 
55<#assign articleEntry = AssetEntryLocalService.getEntry(journalArticleClassname, article.getResourcePrimKey())> 
56<#assign articleRelatedEntries = AssetLinkLocalService.getDirectLinks(articleEntry.getEntryId()) > 
57 
58<#if articleRelatedEntries?has_content> 
59 
60<#assign relatedTemplateKey = "38113" > 
61	 
62<#list articleRelatedEntries as relatedAsset> 
63	<#assign relatedEntry = AssetEntryLocalService.getEntry(relatedAsset.getEntryId2()) > 
64	<#assign entryClassPK = relatedEntry.getClassPK() > 
65	 
66	<#assign journalArticleClassname = "com.liferay.journal.model.JournalArticle" > 
67	<#if journalArticleClassname==relatedEntry.getClassName()> 
68	   
69		<#assign relatedArticle = JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(entryClassPK) > 
70		<#if relatedArticle.getDDMTemplateKey() == relatedTemplateKey > 
71			<#assign relatedArticleContent = JournalArticleLocalService.getArticleContent(relatedArticle, relatedArticle.getDDMTemplateKey(), "view", locale,portletRequestModel, themeDisplay)> 
72 
73			<div class="bloque-cuadro"> 
74			   <h3 class="titulo-bloque"><@liferay.language key="informacion_adicional" /></h3> 
75				 <#assign urlNew = commonUtilsApi.replaceUrlWithUID("${themeDisplay.getURLCurrent()}",relatedArticleContent)/> 
76					 <div class="col-12 pb-3" >${relatedArticleContent}</div> 
77			</div> 
78 
79		</#if> 
80	</#if> 
81</#list>	 
82</#if> 
83 <#-- Fin contenido relacionado --> 
84</#if> 
85</#if>  
86 
87 
88<#if !universalId?has_content> 
89 <#assign commonUtilsApi =serviceLocator.findService("com.valencia.liferay.common.utils.api.CommonUtilsApi")/> 
90 <#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
91  <#assign urlTotal=themeDisplay.getURLCurrent() /> 
92  <#assign urlSubstring=urlTotal?substring(urlTotal?last_index_of("/-/content/"), urlTotal?length)?replace("/-/content/", "") />  
93  <#if (urlTotal?contains("?fbclid="))> 
94    <#assign urlSubstring=urlTotal?substring(urlTotal?last_index_of("/-/content/"), urlTotal?last_index_of("?fbclid="))?replace("?fbclid=", "")?replace("/-/content/", "") /> 
95  <#else> 
96    <#assign urlSubstring=urlTotal?substring(urlTotal?last_index_of("/-/content/"), urlTotal?length)?replace("/-/content/", "") />  
97  </#if> 
98  <!--urlSubstring: ${urlSubstring} --> 
99  <#if journalArticleLocalService.fetchLatestArticleByUrlTitle(groupId, urlSubstring,0)??> 
100  <#assign article = journalArticleLocalService.fetchLatestArticleByUrlTitle(groupId, urlSubstring,0) /> 
101   <#assign html = journalArticleLocalService.getArticleContent(article.getGroupId(),article.getArticleId(),"view", article.getDDMTemplateKey(), locale?string, portletRequestModel,themeDisplay) /> 
102    <div> 
103      ${html} 
104    </div> 
105  </#if> 
106 <#-- incluyo contenido relacionado --> 
107 
108 <#-- Fin contenido relacionado --> 
109</#if> 
110 
111<style> 
112 
113 .bloque-cuadro{ 
114   border:3px solid; 
115   border-color:#dadada; 
116   padding-left:15px; 
117   padding-right:15px; 
118   margin-top:15px; 
119
120   
121  .titulo-bloque{ 
122   margin-top: 3%; 
123   margin-bottom: 3%; 
124   color:4C4C4C; 
125
126</style>