S'està cercant, espereu....

Activitat Política del Ple i les Comissions | Ajuntament de València - València

L'activitat d'índole política realitzada pel Ple i les Comissions

 

Al Ple, com a màxim òrgan de representació de la ciutadania, li correspon fixar la posició política municipal i la fiscalització i control dels òrgans de govern. Esta activitat plenària específica està regulada en el títol VII del Reglament orgànic del Ple vigent (ROP), el text íntegre del qual pot ser consultat en esta web, apartat 'Ordenances i disposicions. Pla normatiu', subapartat 'Organització municipal, articles 119 a 136'.

Amb esta finalitat, regidors i regidores i grups polítics poden presentar declaracions institucionals, mocions, preguntes, interpel·lacions i precs en totes les sessions plenàries ordinàries del Ple. L'ordre del dia de la sessió els arreplega sota el títol comú de PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES per a diferenciar-los de les actuacions administratives, que figuren sota la capçalera PART RESOLUTIVA.

La legislació atorga a esta funció de control polític gran rellevància i, en conseqüència, establix que «en els plens ordinaris la part dedicada al control dels altres òrgans de la corporació haurà de presentar substantivitat pròpia i diferenciadora de la part resolutiva, i haurà de garantir de forma efectiva en el seu funcionament i, si escau, en la seua regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions» (article 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local, i article 58.3 del Reglament municipal).

Es qualifiquen com a iniciatives d'impuls i orientació política les mocions i declaracions institucionals.

Les mocions són propostes d'acord destinades a impulsar, orientar o controlar l'acció política dels òrgans de l'Ajuntament de València presentades per regidors, regidores i grups municipals. L'aprovació de mocions solament requerix majoria simple de vots a favor. Si es presenten alternatives i esmenes a la proposta inicial, també seran objecte de debat i votació.

Les declaracions institucionals són propostes que expressen la posició política de l'Ajuntament de València sobre qualsevol assumpte d'interés per a les veïnes i veïns del municipi. Han de ser aprovades per unanimitat, perquè la seua adopció no suscita cap objecció o oposició entre els membres de la corporació.

Es qualifiquen com altres procediments de transparència i control els precs, les preguntes i les interpel·lacions a l'Alcaldia o altres membres de l'equip de govern municipal. Cap d'estos se sotmet a votació.

Les interpel·lacions són peticions d'explicacions sobre els motius o propòsits de l'actuació del govern municipal en qüestions de política general de l'Ajuntament, que es dirigixen a un membre de l'equip de govern amb la intenció de suscitar un debat.

Les preguntes es definixen com a qüestions o sol·licitud d'aclariments sobre fets, situacions, decisions, plans o mesures polítiques que afecten directament la gestió municipal o institucional que qualsevol membre de la corporació pot dirigir o plantejar als membres del govern municipal per a obtenir una resposta.

Els precs es determinen com la formulació d'una sol·licitud d'actuació dirigida a algun dels òrgans de govern municipal, que busquen ser atesos.

Les Comissions Informatives són comissions permanents que el Ple acorda constituir per a la preparació dels assumptes que se sotmetran a la seua decisió i també per a exercir el seguiment de la gestió dels òrgans municipals restants.

La legislació bàsica del Règim Local es referix a esta important funció de les Comissions en els municipis de gran població, com ho és el de València, referida al seguiment de la gestió de l'alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del control superior i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple (article 122.4.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local).

Per tant, les regidores i els regidors també poden formular en les sessions ordinàries de les comissiones precs, preguntes i mocions, seguint, per aplicació supletòria, les mateixes regles que el Ple.

En els ordres del dia de les sessions del Ple i les Comissions, que es troben publicats en esta web, en l'apartat 'Activitat òrgans de govern', subapartats 'Ple de l'Ajuntament' i 'Comissions de Ple', respectivament, es pot consultar un extracte d'estes actuacions.

En les actes de les sessions, publicades en format PDF en estos mateixos apartats de la web, se'n pot consultar el text complet i el debat i la votació suscitats en el cas de les mocions i declaracions institucionals, així com el debat de les interpel·lacions, les respostes a les preguntes i la contestació dels precs, si eventualment s'ha produït. Les actes publicades són les del Ple, des de setembre de 2009, i les de les Comissions del Ple, des de gener de 2018.

En l'apartat 'Activitat òrgans de govern', amb la denominació de 'Buscador d'epígrafs', es troba una eina que permet localitzar els epígrafs o extractes d'assumptes inclosos en els ordres del dia de les sessions plenàries des de gener de 2000, per mitjà de la recerca de qualsevol de les paraules que apareixen en el seu text. També es poden localitzar els extractes dels assumptes inclosos en els ordres del dia de les comissions i d'altres òrgans col·legiats municipals.