Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Obri l’oficina pel dret a la vivenda de València

La regidora Isabel Lozano ha qualificat l’obertura de l’oficina “com una acció importantíssima dins d’este mandat, amb la qual prestem un servici integral en matèria d’habitatge a la ciutadania”

• Nova oficina pel dret a la vivenda del carrer Bélgica

27/10/2021

La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha visitat la nova oficina pel dret a la vivenda que ja està en funcionament. Lozano ha qualificat l’obertura d’esta oficina “com una acció importantíssima dins d’este mandat, amb la qual prestem un servici integral en matèria d’habitatge que comprèn tant la informació i l’assessorament a la ciutadania sobre els seus drets i els diferents recursos existents en matèria d’habitatge, com la assistència, mediació i intermediació en arrendaments i préstecs hipotecaris”.

 

En concret, l'Oficina realitza tasques d'atenció i assessorament jurídic en matèria d'habitatge a les persones beneficiàries, veïnes del municipi, ja siguen propietàries, arrendatàries o estiguen interessades a arrendar o comprar una vivenda, i vulguen consultar-ne els drets i les obligacions i la interpretació dels termes contractuals que se'ls ofereixen quan, per les circumstàncies econòmiques, no puguen accedir a l'assessorament en matèria d'habitatge mitjançant servicis professionals retribuïts.

Este servici està dirigit a persones que, per les seues circumstàncies econòmiques, no puguen accedir a l'assessorament en matèria d'habitatge mitjançant serveis professionals retribuïts. Es prestarà igualment assessorament a aquelles persones que, encara que no hagen deixat de complir les seues obligacions econòmiques, necessiten informació de les conseqüències derivades d'un possible impagament, i aquelles que es troben en una situació que faça presumir que en un futur no podran pagar les quotes hipotecàries i/o de la comunitat de propietaris, o la renda, i calga intermediació amb la comunitat de propietaris, l'entitat financera o amb la propietat de l'habitatge.

“Amb este servici, l'Ajuntament presta atenció a la ciutadania amb personal altament qualificat, professionals de l’àmbit jurídic i social amb formació en mediació”, ha detallat Isabel Lozano, qui ha afegit que “la perspectiva global i de prestació integral del servici s'assolix amb la feina conjunta desenvolupada per treballadors socials de la mateixa Oficina”. A este personal s'hi uniran perfils de caràcter administratiu i en total prestaran servici set persones. L'oficina està situada en el carrer Bèlgica número 18 i el seu horari d’atenció és els dies laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hi de 16.30 a 19.30 h. També es pot contactar a través del telèfon: 960992397.

Així mateix, a l'Oficina es duen a terme tasques d'atenció integral de caràcter juridicosocial a aquelles persones, titulars d'un únic habitatge constitutiu de la seua residència habitual i situada a la ciutat de València, que es puguen vore afectades per situacions de risc residencial per circumstàncies de caràcter econòmic o social. En especial, aquelles persones o unitats de convivència que reuneixin els requisits de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, de la Llei 1/2013, del 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

Recursos multimèdia

Isabel Lozano