S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L'Ajuntament presenta els seus Plans d'Acció en esta matèria

18/12/2009

L'Ajuntament de València, a través de la seua Delegació de Contaminació Acústica, ha pres la iniciativa junt amb un conjunt de municipis espanyols, en la realització dels Plans d'Acció en matèria de contaminació acústica que a partir de 2010 seran obligatoris en tot el territori de la Unió Europea. Estos Plans d'Acció, que poden consultar-se en la web municipal www.valencia.es, i accedint a la web de Contaminació Acústica, arrepleguen totes les mesures que han de posar-se en marxa en la nostra ciutat per a combatre el soroll ambiental.

La Regidora Delegada de Contaminació Acústica, Lourdes Bernal, ha explicat que “estos Plans d'Acció prenen com a base els resultats del Mapa del Soroll que s'ha elaborat a València en els últims anys baix la supervisió de l'Ajuntament i que es fonamenta en els mesuraments efectuats en els principals llocs i fonts de contaminació acústica de la ciutat”.

L'elaboració del Mapa del Soroll va suposar completar una primera fase de diagnòstic de la situació acústica, concretant els llocs de major exposició al soroll ambiental, així com les seues causes, la seua naturalesa i les fonts preferents de soroll. En una segona fase l'Ajuntament s'ha dedicat a l'estudi i anàlisi de les mesures concretes, bé amb caràcter preventiu o amb caràcter correctiu, que formarien part d'uns Plans d'Acció. Estos Plans ja estan en marxa de forma pionera i, com ha destacat Lourdes Bernal, “l'Ajuntament de València està compromés amb els seus ciutadans en matèria de reducció de l'impacte acústic existent, i som un dels municipis precursors a aplicar mesures en este àmbit, per la qual cosa hem perseguit desenvolupar uns Plans d'Acció ambiciosos, que vagen més enllà del contingut mínim exigit per la norma”.

“Per això –ha continuat la Regidora- els Plans d'Acció busquen, sobretot, actuacions clares i definides, tant aquelles que puguen ser beneficioses per a tota la ciutat en general, com altres més concretes dins de l'àmbit delimitat per un barri o districte; amb tot això, València es projecta com una ciutat acústicament saludable”.

La Llei espanyola, que arreplega la Directiva Europea sobre el Soroll, establix l'obligació d'elaborar i aprovar plans d'acció en matèria de contaminació acústica que hauran de revisar-se, com a mínim, cada cinc anys, i sempre que es produïsca un canvi important en matèria de contaminació acústica. D'altra banda, l'elaboració de plans d'esta envergadura, en el cas d'administracions grans com puga ser l'Ajuntament de València, implica i exigix la col·laboració de distints agents, servicis o àrees, amb competències concurrents amb la contaminació acústica. Perquè tots ells participen, l'Ajuntament ha creat l'Òrgan Gestor de Contaminació Acústica, en el que tenen veu tots els agents i servicis que poden contribuir positivament en la lluita contra el soroll. Este òrgan exercix funcions consultives d'assessorament, seguiment i control dels Plans d'Acció i el seu posterior desenvolupament.

UNA SOLUCIÓ INTEGRAL

Els Plans d'Acció contra la Contaminació Acústica elaborats per l'Ajuntament de València descriuen actuacions per a minimitzar el soroll generat pel trànsit, tràfic ferroviari i soroll industrial i el seu impacte en la població, i a més plantegen una sèrie de mesures que comprenen totes les fonts de soroll presents en el municipi, presentant així una “solució integral” al problema de la contaminació acústica.

En el cas de les infraestructures viàries, ferroviàries o aeroportuàries que són titularitat de l'Estat o d'altres Administracions públiques, els Plans d'Acció de l'Ajuntament preveuen que es comuniquen a estes Administracions les mesures correctores a prendre, per a minimitzar l'impacte acústic que puguen produir. En este cas el paper de l'Ajuntament serà d'impulsor de les dites mesures i de cooperació amb l'Administració corresponent perquè es duguen a terme.

I en relació amb les competències pròpies de l'Ajuntament, els Plans d'Acció inclouen els continguts següents:

- Actuacions de caràcter general amb repercussió acústica en tota la ciutat: Engloba les actuacions que es corresponen amb el soroll a causa de trànsit rodat, tràfic ferroviari, trànsit aeri, soroll d'indústria, soroll d'activitats d'arreplega de residus i de jardineria, soroll a causa d'activitats d'oci i festejos, i a causa d'obres i reformes.

- Actuacions zonals de caràcter específic: Després de l'anàlisi dels resultats acústics obtinguts en el Mapa Estratègic de Soroll del municipi de València, s'ha decidisc actuar, de forma més específica, sobre aquells districtes on l'afecció acústica és major, realitzant Plans d'Acció Zonals, en els que s'ha considerat oportú establir mesures particulars en matèria de sorolls.

- Un document obert: L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Contaminació Acústica, durant el període de vigència dels plans, i com a conseqüència de les propostes, estudis i projectes que es duguen a terme pels distints Servicis de l'Ajuntament, preveu l'adopció d'altres mesures que completen les reflectides en els plans. En conseqüència, els plans d'acció es plantegen com un document obert on tindran cabuda totes aquelles noves actuacions que es plantegen des del Servici de Contaminació Acústica i la resta de Servicis que componen l'Òrgan Gestor.

La Regidor Delegada, Lourdes Bernal, ha subratllat finalment que “és necessari afegir que els Plans d'Acció en matèria de contaminació acústica són un projecte de tota la ciutat, que l'Ajuntament impulsa i lidera, però que poder aconseguir els objectius que es formulen en ell depén d'aportacions individuals i col·lectives de tot l'entramat de la ciutat, perquè la lluita contra el soroll és tasca de tots”.