Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament impulsa la transformació digital del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França amb l’extensió de fibra òptica

Fuset: “Amb este projecte obrim un gran ventall de possibilitats Smart City per al barri, oferim nous servicis a la ciutadania i incidim en el camí cap a un barri més intel·ligent, eficient i sostenible”

• “L’extensió de la fibra òptica municipal pel barri permetrà avançar en la seua transformació digital"

24/10/2021

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat l’impuls d’un projecte per dotar d’una infraestructura de telecomunicacions a tota la zona del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. “L’extensió de la fibra òptica municipal pel barri permetrà avançar en la seua transformació digital, implementant solucions tecnològiques als edificis municipals, dotant-lo d’enllumenat intel·ligent i permetent que la façana marítima de València dispose de wifi gratuït i d’alta velocitat”, ha exposat Fuset com a algunes de les concrecions d’esta iniciativa.

 

El projecte sorgix per donar resposta a la necessitat de dotar el barri d’una estructura tècnica coherent a la xarxa de telecomunicacions i permetre així la connectivitat entre els diferents edificis públics que la conformen, que donen servici a la ciutadania i que s’afegiran a la xarxa municipal existent. Eixa estructura dissenyada permetrà ampliacions futures i que es dote de servici wifi municipal diverses zones amb rellevància econòmica, així com de sensors, oferta de connectivitat i servicis intel·ligents en els espais públics i els edificis municipals.

“Amb este projecte s’obrirà un gran ventall de possibilitats Smart City per al barri que oferiran nous servicis a la ciutadania i incidiran en el camí cap a un barri més intel·ligent, eficient i sostenible”, ha afirmat Fuset sobre una iniciativa que s’emmarca en la convocatòria d’expressions d’interés per a beneficiaris potencials d’ajuda en el marc de l’EDUSI d’este barri dels Poblats Marítims.

Fuset ha explicat que la connectivitat és clau per a l’èxit de les ciutats intel·ligents i esta ha de ser ràpida i contínua. La interconnexió pot redundar en un estalvi de costos i una eficiència major gràcies a compartir recursos. Com a punt de partida hi haurà el desplegament de fibra òptica per unir set edificis municipals del Cabanyal. També es dotarà de wifi eixos edificis i la façana costera. Tot, tenint en compte l’afecció mínima per al patrimoni arquitectònic del barri, motiu pel qual es prioritzaran canalitzacions ja existents.