Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament inicia les obres per millorar l’accessibilitat del Museu de la Ciutat

Notario: “Eliminar barreres arquitectòniques és indispensable per a la inclusió, per donar resposta a les necessitats de qualsevol veí o veïna”

• El pressupost per a la intervenció arriba als 47.084,9 euros, IVA inclòs

17/10/2021

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat l’inici de les obres per millorar l’accessibilitat del Museu de la Ciutat, un equipament cultural situat a la plaça de l’Arquebisbe, en un edifici –el Palau del Marqués de Camp o dels Berbedel- que té protecció com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i que és de titularitat municipal.

 

L'objectiu de la intervenció que ara comença és eliminar les barreres arquitectòniques que entrebanquen l'accessibilitat de l’edifici, millorant-la així en el seu conjunt en intervindre tant en els lavabos com en dos rampes interiors. Per dur-la a terme no s’han modificat els paràmetres urbanístics ni cap element històric i, en tractar-se d'un BIC, s'ha sol·licitat l'aprovació de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport.

L'eliminació de barreres s’aconseguirà en modificar els lavabos de la planta baixa per a incloure dos cabines de lavabos en cadascuna de les bateries de lavabos existents. També es milloren alhora dos rampes existents i es fixa la barana de la rampa de la planta baixa i s’instal·la una barana i passamans en la rampa existent en l’entresòl. Les instal·lacions requerides per a esta nova distribució estaran connectades a la ja existent, amb la distribució actual dels lavabos contigus, minimitzant així la zona d'actuació sobre l'edifici històric.

Notario ha destacat que “en 2015 ens vàrem fer el propòsit ferm de convertir-nos en una administració cent per cent accessible i pràcticament ho hem aconseguit”. En eixe sentit ha recordat l’auditoria en més de 300 edificis que va anar seguida de l’elaboració d’un pla per eliminar les barreres arquitectòniques “perquè eliminar-les és un pas indispensable per a la inclusió, que implica entre altres coses ser capaç de respondre a les necessitats de qualsevol ciutadà o ciutadana, independentment de les seues capacitats, en igualtat de condicions, atés que per a nosaltres les persones estan en el centre de la nostra política i eixes persones tenen necessitats diverses”.

El pressupost per a la intervenció al Museu de la Ciutat arriba als 47.084,9 euros, IVA inclòs.