Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

II Pla Municipal per a la Igualtat d´Oportunitats entre Dones i Hòmens 2008-2012

QUÈ ÉS EL PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HÒMENS?

El Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens (Pla MIO) és un conjunt d'actuacions dirigides a intensificar els esforços per a introduir el concepte d'igualtat de gènere en totes les polítiques de l'Administració local en els seus diversos nivells, així com un instrument i un marc d'acció positiva a diverses àrees d'actuació municipal.

QUINS SÓN ELS SEUS EIXOS D'ACTUACIÓ?

El principi de transversalitat és un dels eixos del pla, amb l'objectiu de garantir que, a qualsevol acció municipal, se sumix la defensa i garantia de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens. La coordinació i la col·laboració amb altres administracions, amb el moviment associatiu i entitats socials, és un altre dels seus eixos bàsics.

 • IGUALTAT DE TRACTE entre dones i hòmens. Este principi suposa l'absència de tota discriminació directa o indirecta, per raó de sexe, i especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.
 • TRANSVERSALITAT del principi d'igualtat entre dones i hòmens. Pretén incorporar la perspectiva de gènere en la presa de decisions, la planificació, la posada en marxa i l'avaluació del conjunt de les polítiques i actuacions municipals, travessant tots i cada un dels àmbits, sectors o actuacions on intervenen.
 • INTEGRACIÓ. Este principi arreplega la necessitat impulsar una línia d'acció comuna des de diferents àrees municipals incorporant tots aquells servicis, programes i iniciatives dirigits específicament a les dones. Es tracta de superar la discriminació per raó del sexe i promoure la igualtat entre dones i hòmens contribuint a una imatge definida i coherent de l'acció municipal en este sentit.
 • DIVERSITAT. Este principi és fonamental per a tindre en compte que les diferències entre els sers humans ens enriquixen. La diversitat forma part de les nostres societats. Les dones com els hòmens no som un tot homogeni, sinó divers i diferent. Les desigualtats existents no provenen de la diversitat sinó de la discriminació davant d'esta. La diversitat implica tindre en compte les diferències però també les similituds.
 • PARTICIPACIÓ. Perquè un Pla d'Igualtat tinga una acollida real i siga sentit com propi per la ciutadania ha de comptar amb la cooperació i participació del nombre més gran de membres de la mateixa. La participació ciutadana és perquè el mode d'actuar en democràcia així com de construir-la. En totes les reflexions sobre la participació ciutadana de les dones es continua posant l'èmfasi en l'existència de mecanismes visibles e “invisibles” que dificulten la seua participació en igualtat. Per tot això, s'afavorirà i potenciarà l'associacionisme de les dones, facilitant i enfortint mecanismes de participació en el teixit social; així com mesures per a l'apoderament de les dones a fi d'aconseguir el desenrotllament de la seua autonomia i plena ciutadania.
 • PREVENCIÓ. Aconseguir la igualtat d'oportunitats i impedir la discriminació per raó de sexe, raça o religió com a objectius han d'estar incorporats a una cultura de la tolerància i a la promoció d'estils de vida on la convivència, el respecte a la diferència i l'absència d'estereotips o patrons culturals faciliten una millor qualitat de vida.

QUINA ÉS LA SEUA FINALITAT?

El Pla MIO proposa com a finalitats genèriques la promoció de la igualtat d'oportunitats, l'eradicació de la violència de gènere, i el foment de l'autonomia i la participació de les dones de la ciutat de València en la vida política, econòmica, cultural i social.

El Pla MIO desenvolupa com a àrees d'actuació preferents les següents:

 • Desenrotllar una política transversal del principi d'igualtat en totes les àrees.
 • Implementar accions positives a través de programes de carácter específico per a la igualtat principalment encaminats a:
  - Atendre a les víctimas i previndre la violència contra les dones.
  - Combatre la desigualtat i més dificultat de les dones en l'accés a l'ocupació.
  - Fomentar la coresponsabilitat en les tasques domésticas i d'atenció entre hòmens i dones.
  - Promoure la  participación política i social de les dones.

El Pla MIO proposa com a finalitats genèriques la promoció de la igualtat d'oportunitats, l'eradicació de la violència de gènere, i el foment de l'autonomia i la participació de les dones de la ciutat de València en la vida política, econòmica, cultural i social.

El Pla MIO desenvolupa com a àrees d'actuació preferents les següents:

 • Àrea de Sensibilització
 • Àrea de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral
 • Àrea d'Ocupació
 • Àrea d'Educació i Cultura
 • Àrea de violència contra les dones
 • Àrea d'inclusió social
 • Àrea de salut
 • Àrea d'associacionisme i participació
 • Àrea d'espai urbà i medi ambient

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

Cada àrea d'actuació incorpora objectius concrets i operatius a fi de garantir la incidència real del Pla MIO en la disminució de les situacions de desigualtat actualment existents. Alguns dels més importants són:

 • Sensibilitzar a l'opinió pública, per mitjà de campanyes, conferències, jornades, etc., sobre la situació de discriminació i falta d'igualtat real en què continuen vivint les dones.
 • Formar, al personal de l'Ajuntament, en polítiques d'igualtat d'oportunitats i acció positiva.
 • Cuidar la utilització no sexista del llenguatge en les comunicacions municipals
 • Facilitar la incorporació de les dones en l'activitat laboral municipal
 • Difondre i informar sobre els permisos parentals, i recolzar l'ús d'esta pràctica de forma compartida entre hòmens i dones.
 • Fomentar, en l'àmbit educatiu, la coresponsabilitat en el treball de la llar
 • Formar professionals per a la detecció de les situacions de violència i millorar les condicions d'atenció a les víctimes de maltractaments i/o agressions sexuals.
 • Incorporar les iniciatives socials dels col·lectius de dones a la política municipal.
 • Promoure trobades de totes les associacions de dones de la ciutat.

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

Cada àrea d'actuació incorpora objectius concrets i operatius a fi de garantir la incidència real del Pla MIO en la disminució de les situacions de desigualtat actualment existents. Alguns dels més importants són:

 • Sensibilitzar a l'opinió pública, per mitjà de campanyes, conferències, jornades, etc., sobre la situació de discriminació i falta d'igualtat real en què continuen vivint les dones.
 • Formar, al personal de l'Ajuntament, en polítiques d'igualtat d'oportunitats i acció positiva.
 • Cuidar la utilització no sexista del llenguatge en les comunicacions municipals
 • Facilitar la incorporació de les dones en l'activitat laboral municipal
 • Difondre i informar sobre els permisos parentals, i recolzar l'ús d'esta pràctica de forma compartida entre hòmens i dones.
 • Fomentar, en l'àmbit educatiu, la coresponsabilitat en el treball de la llar
 • Formar professionals per a la detecció de les situacions de violència i millorar les condicions d'atenció a les víctimes de maltractaments i/o agressions sexuals.

ON POTS TROBAR-NOS?

Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Secció Dones i Igualtat

C/ Amadeo de Savoia núm. 11 (Antic Edifici de Tabaquera)
46010 Valencia
Telèfons.: 96 208 26 39
e-mail: pmujer@valencia.es - ssmujer@valencia.es
Horario: 8:00 a 15:00 hores


Més informació. II Pla MIO 2008-2012 (Versió imprimible pdf) Més informació. II Pla MIO 2008-2012 (Versió flash, només windows)

Instruccions d'instal·lació de la versió flash:

 • Descarregue's l'arxiu comprimit (zip) i guarde'l en el disc del seu ordinador
 • Cree una carpeta buida
 • Descomprimisca el contingut de l'arxiu zip en la carpeta creada en el pas anterior
 • Execute l'arxiu index.exe
 • És possible que haja d'instal·lar-se l'Adobe Flash Player. Per a això vaja a www.adobe.es . I trie l'opció adequada per al seu Windows

Seccions

Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI