Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

Ajudes municipals al lloguer 2019

Logo

Subvenció destinada a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

(27/12/2019) LLISTATS DEFINITIUS DE LES AJUDES 2019.

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 27 de decembre de 2019, en virtut de delegació efectuada mitjançant Resolució de l'Alcaldia en núm. 9, de 20 de juny de 2019, s'han acceptat renúncies, desestimat al·legacions i aprovat les llistes definitives de persones sol·licitants beneficiàries i excloses.

Les dades que apareixen en la seua consulta es corresponen amb l'acord citat, el qual posa fi a la via administrativa i contra el mateix pot interposar:
– Recurs potestatiu de reposició, davant la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de la seua publicació en el Tauló d'Edictes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
– Recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de València dins del termini de dos mesos a explicats des de l'endemà al de la publicació de l'Acord de la Junta de Govern Local en el Tauló d'Edictes, de conformitat amb els article 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Acceptació de la subvenció: S’entén acceptada la subvenció per part de les persones beneficiàries si, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de la llista de beneficiaris i exclosos en el tauler d’edictes electrònic, no han manifestat expressament la seua renúncia, i no seran admeses les que es presenten transcorregut este termini.

REQUERIMENTO ALS BENEFICIARIS D'AJUDA:
Pel present se'ls requereix a tots els beneficiaris de l'ajuda perquè present els rebuts abonats mitjançant transferència bancària, de les mensualitats d’octubre, novembre i desembre de 2019, pel Registre de Entrada municipalabans del 31 de gener de 2020. Transcorregut aquest termini si que s’haja justificat el pagament dels mateixos s’iniciarà el corresponent expedient de reintegrament.

(07/10/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. IMPRÉS de Declaració Responsable d'ingressos de la unitat de convivència en format pdf. (10/05/2019) Requisits mínims i documentació a adjuntar (pdf 295 kb). (10/05/2019) BASES de la convocatòria (pdf 735 kb).

PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDA:
Ajuntament de València - Edifici de Tabaquera
C/ Amadeu de Savoia, 11 - Planta baixa
Telèfon: 96.208.32.19
E-mail: infovivienda@valencia.es


Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ VIVENDA

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n. 89, de 10 de maig de 2019.

Terminis

  • Des de: 11 de maig
  • Fins a: 10 de juny de 2019, ambdós inclusivament.

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI