Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Xarxallibres

Acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aprova la Moció de la Regidora Delegada d’Educació relativa a l’ús dels llibres que no han estat incorporats al banc de Llibres provinents del programa ‘Xarxa de llibres’, en centres concertats de la ciutat de València.

"La creació del banc de llibres de text conegut com “Xarxa de llibres”, va ser proposat i serà desenvolupat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l'empara de l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre. Posteriorment, va regular la possibilitat de que els centres concertats desistiren d'acollir-se al programa, a l'empara de l'article 4 de l'Orde 26/2016, de 13 de juny, de la mateixa Conselleria.

La base reguladora Quinta.4 del programa “Xarxa Llibres de Text”, de l’Ajuntament de València indica: “Els llibres seran propietat de l'Administració local que ha participat en este programa i seran custodiats i gestionats pels centres educatius corresponents”.

L'1 de setembre passat la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, va dictar instruccions sobre la gestió dels llibres procedents del programa "Xarxa de llibres"; en ella, queda clar que la participació en el banc de llibres dels centres privats concertats serà voluntària. En aquestes instruccions, el punt 4 indica: “Abans del 15 de setembre, els centres no participants en el programa comunicaran a l’Ajuntament de la seua localitat la relació de llibres sobrants perquè l’Ajuntament determine l’ús dels mateixos”.

Per aquesta raó, de conformitat amb la moció firmada per la regidora delegada d'Educació, la Junta de Govern Local, feta prèviament declaració d'urgència, acorda:

Únic. Que els centres concertats que tinguen en dipòsit llibres de text provinent del programa "Xarxa de Llibres" podran determinar l’ús dels mateixos entre les següents possibilitats:
1. Utilització dels llibres com a material d’aula en el desenvolupament de diferents activitats Curriculars
2. Distribució dels llibres entre els i les alumnes en cas que formen part dels de compra obligatòria del curs, de la manera acordada amb les i els representants de mares i pares.
3. Donació a altres escoles de la localitat, sostingudes amb fons públics.
4. Donació a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit educatiu i en el marc de la cooperació internacional.

En qualsevol cas, l’Ajuntament de València no participarà en la presa de decisions relativa a la donació dels llibres, ni de la distribució dels mateixos, ni es farà càrrec de la comunicació de dades entre diferents escoles, quedant totes aquestes tasques sota la responsabilitat dels centres educatius afectats."

DESTACADOSDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI