Servicios de la web

Hall

Queixes i Reclamacions

Com presentar una suggerència?

Podra dur-se a terme per dos vies:

a) Via telemàtica

A través del "Bústia de Suggeriments" de la web sense necessitar firma digital.

Les comunicacions que es presenten a l'Ajuntament de València per este mig tindran en tots els casos el caràcter de “suggeriment. Seran rebudes per l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i seran remeses als departaments corresponents perquè siguen tingudes en consideració.

b) Via presencial

Per escrit, amb indicació del seu nom, domicili i DNI o document d'identificació i firmada, utilitzant si ho desitja, el model normalitzat de Suggeriments i Reclamacions, podent-se presentar en qualssevol dels Registres d'Entrada de l'Ajuntament.

Com presentar una queixa o reclamació per un mal funcionament dels servicis de l'Ajuntament?

a) Via telemàtica

Únicament a través de la " Seu Electrònica " per al que serà necessari accedir amb Certificat Digital (expedit per l'ACCV) o amb DNI-e. En el cas que el sol·licitant fóra una Societat o Comunitat de Béns haurà d'accedir amb un Certificat Digital d'entitat, que acredite la representació de qui firma la sol·licitud.

Igualment es podrà adjuntar qualsevol document o arxiu que estime convenient per a poder identificar l'expedient o assumpte sobre el qual es planteja la queixa o reclamació.

b) Via presencial

Per escrit, en el que hauran de constar els requisits següents:

  • Nom i cognoms de l'interessat, i si és el cas, de la persona que ho represente, així com la identificació del mig preferent o del lloc que s'assenyale a efectes de notificacions.
  • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud
  • Lloc i data.
  • Firma del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.

També pot utilitzar si ho desitja, el model normalitzat de Suggeriments i Reclamacions. L'escrit de queixa/reclamació podrà vosté presentar-ho en el Registre General d'Entrada situat en el carrer de la Sang; en el Registre del carrer Amadeu de Savoia, o en qualsevol dels Registres de les Juntes de Districte, així com pels mitjans que establix l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI