2021-10-15 - València

null 2021-10-15

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-10-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE OCTUBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 d'octubre de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem que declara pertinent el recurs de cassació interposat contra la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PA núm. 193/19, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013-2016.
Expediente: E-00501-2021-000329-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 400/17, interposat contra Resolució que no va admetre una declaració responsable presentada per a l'exercici de l'activitat de restaurant.
Expediente: E-00501-2021-000325-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 383/20, interposat contra imposició d'una sanció per infracció greu tipificada en l'ordenança reguladora de l'ocupació de domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2021-000324-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 219/21, sobre instalació d'una tanca publicitària.
Expediente: E-00501-2021-000333-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració i l'aportació municipal a la Fundació Premis Rei Jaume I corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00202-2021-000287-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0007 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual detallada del PGOU per a la regularització de la dotació mínima d'aparcaments.
Expediente: E-03001-2021-000268-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada de la tercera factura del contracte de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció de les obres i instal·lacions i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i innovació.
Expediente: E-03201-2020-000042-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Servicis Socials d'una vivenda municipal situada al carrer del Llavador.
Expediente: E-05302-2017-000336-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la renovació del contracte de lloguer d'una vivenda municipal situada a la plaça del Marqués de Busianos.
Expediente: E-05302-2021-000029-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0011 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Infraestructura per a la telelectura de comptadors de la xarxa de baixa pressió de la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2020-000345-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos i modificar el projecte de gasto núm. 2021/19.
Expediente: E-02701-2021-000400-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto per a atendre una part dels gastos derivats dels servicis que s'han de prestar el mes d'octubre del contracte de neteja i recollida de residus de la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris relatius a la remodelació del jardí de la plaça de Manuel Granero.
Expediente: E-04001-2019-000737-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. Z-188, de 5 d'agost de 2021, sobre reconeixement d'obligació.
Expediente: E-04001-2020-000698-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Agricultures Urbanes.
Expediente: E-04001-2021-000340-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Club Ciclista Escapada.
Expediente: E-01903-2021-000019-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana.
Expediente: E-01903-2021-000020-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2021-000023-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa modificar el text del conveni de col·laboració amb la Diputación de València aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000668-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servici de menjador a les escoles infantils Gent Menuda, Quatre Carreres i Solc.
Expediente: E-02101-2017-000516-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses en concepte d'indemnització substitutiva.
Expediente: E-02101-2021-000127-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0023 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació parcial i reconéixer l'obligació del tercer pagament de la subvenció nominativa a favor de la Fundació Visit València.
Expediente: E-01909-2021-000008-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor del Palau de Congressos de València en concepte de transferència de capital.
Expediente: E-01909-2021-000040-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa tindre per efectuat i declarar la procedència del reintegrament de diverses subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-009605-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa tindre per efectuat i declarar la procedència del reintegrament de diverses subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-009608-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-2178, de 13 d'agost de 2021, per la qual es va aprovar el projecte tècnic per a la renovació d'instal·lacions tècniques i millora de l'eficiència energètica del mercat de Jesús.
Expediente: E-02901-2019-001798-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de l'increment de la subvenció nominativa concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central i rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2021.
Expediente: E-02901-2020-000484-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar les subvencions atorgades per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a finançar el manteniment de huit agents d'ocupació i desenvolupament local i aprovar el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2021-002185-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de més d'una subvenció a favor de diverses entitats.
Expediente: E-01902-2021-000063-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2021.
Expediente: E-01902-2021-000084-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per YMCA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per la Casa Grande del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per l'Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2021.
Expediente: E-02201-2021-000025-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-02201-2021-000099-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto del contracte de prestació del servici de gestió del centre de dia per a persones majors dependents la Amistad.
Expediente: E-02224-2018-000542-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto del contracte de prestació del servici de gestió del centre de dia per a persones majors dependents Arniches.
Expediente: E-02224-2018-000543-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a deu centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000008-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament total de la subvenció concedida a l'Associació Ciutadania i Comunicació-ACICOM.
Expediente: E-02230-2020-000094-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar la transferència de fons corresponents a l'Ajuntament de València en l'àmbit del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2020.
Expediente: E-02230-2021-000115-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de Fontilles Fundación de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02250-2020-000235-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'interpretació presencial, transcripció i tele traducció en el Gabinet d'Atestats de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2021-004165-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa alterar la qualificació jurídica i aprovar la donació de dos cavalls.
Expediente: E-01404-2021-000053-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2021-000043-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000072-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució del Decret núm. 519/2021 dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7.
Expediente: E-01101-2021-003168-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2021, relatiu a una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001514-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1457, de 3 de desembre de 2019, sobre prima per jubilació anticipada.
Expediente: E-01101-2019-004991-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre diverses peticions de nomenament com a funcionari/ària de carrera o quasi funcionari/ària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-002994-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament interí.
Expediente: E-01101-2021-003425-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (JP1) després de l'adscripció temporal en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2021-002116-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (JP1) després de l'adscripció temporal en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2021-002587-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Expediente: E-01101-2021-002451-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2021-002454-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un arquitecte tècnic per al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-002473-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-002186-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2021-002885-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de reenginyeria de procediments d'activitats i obres, desenvolupament i implantació dels sistemes d'informació del registre d'activitats i del registre d'obres i el disseny del sistema d'informació urbanístic, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000082-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'execució del projecte de millora d'itinerari per als vianants i carril bici en carrer de José María Haro i carrer de José Aguilar, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000191-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1279/21, de 29 de setembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000218-00 - Quedar assabentat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de l'escissió per segregació de la societat Elecnor, SA, en favor de la societat Elecnor Servicios y Proyectos, SA Unipersonal.
Expediente: E-04101-2021-000152-00 - Quedar assabentat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal d'un local municipal situat a l'avinguda de la Mediterrània.
Expediente: E-05304-2019-000026-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'arrendament de diversos locals per a la instal·lació d'activitats relatives al foment dels itineraris creatius i culturals al barri de Velluters.
Expediente: E-02902-2019-000105-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0069 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-06001-2021-000088-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-06001-2021-000089-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Centre de Música i Dansa Natzaret.
Expediente: E-06001-2021-000102-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-06001-2021-000102-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'ACF Duc de Gaeta-Pobla de Farnals.
Expediente: E-06001-2021-000102-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0074 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis d'assistència tècnica per a la supervisió i control de l'execució del contracte de gestió de trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2019-002054-00 - Aprovat
0074 - PRECS I PREGUNTES
0075 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2021.
Expediente: E-04302-2021-000009-00 - Quedar assabentat
0076 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa declarar disponible part del crèdit autoritzat per a les anualitats dels exercicis 2021 i 2022 del contracte del servici de conservació, reparació i renovació dels ferms i paviments dels carrers i camins de València i autoritzar crèdit complementari en els exercicis 2025 i 2026.
Expediente: E-03401-2021-000441-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2021-000447-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització d'activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar d'entre tres i díhuit anys.
Expediente: E-02101-2021-000267-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada la comissió de servicis d'una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001226-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de la prestació dels servicis de digitalització i captura de dades d'expedients paper d'activitats i obres aprovat per acord de la Junta de Govern Local d'1 d'octubre de 2021.
Expediente: E-04101-2021-000101-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic.
Expediente: E-01201-2021-000467-00 - Aprovat