2021-10-08 - València

null 2021-10-08

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-10-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE OCTUBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Es donen per llegides i són aprovades les Actes de les sessions extraordinària, extraordinària i urgent i ordinària que van tindre lloc els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en concepte de quota anual 2021.
Expediente: E-00201-2021-000044-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en concepte d'aportació quota anual 2021 i de quota anual de la 'Red de Entidades Locales para la Agenda 2030'.
Expediente: E-00201-2021-000045-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa la substitució de vocal del Grup Municipal Compromís en la Junta Rectora de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-00400-2020-000001-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 373/20, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que no va admetre una reclamació contra repercussió per part de l'Autoritat Portuària de quotes de l'impost sobre béns immobles, exercici 2008.
Expediente: E-00501-2021-000320-00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL, VICETRESORERIA I INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposen aprovar les normes i terminis de tancament del Pressupost de l'exercici 2021.
Expediente: E-04301-2021-000092-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la segona ampliació de l'aportació municipal 2021 a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus).
Expediente: E-00202-2021-000291-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'agost.
Expediente: E-04909-2021-001619-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar concloses les actuacions del procediment de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució Palleter.
Expediente: E-03107-2004-000011-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Ampliació de vorera números parells i remodelació de passos de vianants al carrer del General Gil Dolz. Any 2021'.
Expediente: E-03301-2021-000051-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar i abonar el pagament a favor d'Aumsa per la prestació de servicis de l'Agrupació d'Interés Econòmic OCOVAL durant el tercer quadrimestre de 2021.
Expediente: E-03701-2021-001606-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0013 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte modificat 'Ampliació i reforma de la instal·lació de mitjana i baixa tensió al Centre d'Operacions de Vara de Quart'.
Expediente: E-02701-2019-000256-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2021-000416-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar tècnicament el projecte 'Millora de la capacitat hidràulica dels canals de desaigüe de la Sequiota a gola del Perellonet i de séquia de la Reina a gola del Perelló'.
Expediente: E-03602-2020-000027-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les quotes de l'exercici 2021 per pertinença a l'Asociación Española de Arboricultura i a l'Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
Expediente: E-04001-2021-000035-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar un gasto a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal destinat a inversions en instal·lacions esportives.
Expediente: E-01903-2021-000526-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la subvenció nominativa de concessió directa atorgada per la Diputació de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01904-2021-000380-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E-01904-2021-000895-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa modificar el text del conveni de col·laboració amb la Universitat de València aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000677-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una ordre de pagament que s'ha de justificar en relació amb els gastos derivats dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXIX edició.
Expediente: E-02000-2021-000362-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de muntatge d'exposicions.
Expediente: O-02001-2021-000082-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de menjador i monitors a l'escola infantil Solc.
Expediente: E-02101-2018-000474-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0024 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa ratificar la modificació del text de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Complements Parèntesi' aprovada per Resolució núm. Z-275, de 5 d'octubre de 2021.
Expediente: E-01911-2021-009871-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar els criteris per a presentar sol·licitud de patrocini d'activitats de dinamització econòmica a Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-009875-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2021 i imposar noves penalitats per demora al contractista de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0027 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la programació dels Concerts de Tardor 2021.
Expediente: E-01902-2021-000112-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les accions legals oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer d'Ifac.
Expediente: E-02201-2010-001415-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les accions legals oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer de Goya.
Expediente: E-02201-2010-001420-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida en virtut del conveni de col·laboració amb l'associació ÀMBIT.
Expediente: E-02201-2020-000016-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol.
Expediente: E-02201-2021-000071-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes en el municipi de València.
Expediente: E-02230-2021-000039-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Cruz Roja Española de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats dels servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció, informació i orientació tècnica bàsica en la vivenda-alberg supervisada situada a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000480-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats del hosting i domini web Ojalavalencia.com 2021.
Expediente: E-02250-2021-001003-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa declarar disponible crèdit del contracte de subministrament de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris.
Expediente: E-02401-2018-001679-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'associació Sexólogos sin Fronteras.
Expediente: E-02401-2021-002135-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de publicitat de la campanya de tinença responsable d'animals, estiu 2021.
Expediente: E-02401-2021-002424-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició de defenses i grillons com a dotació als agents de nou ingrés en la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2021-004102-00 - Aprovat
0043 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa acceptar la subvenció derivada del conveni de col·laboració firmat amb l'Autoritat Portuària i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01501-2021-000310-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-003320-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social.
Expediente: E-01101-2021-003375-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a mestra de Primària, especialitat llengua estrangera.
Expediente: E-01101-2021-003377-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2021-001808-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (DEB-PH-NFB), referència núm. 2922, en lloc de treball de bomber/a especialitat Brigada Canina (MD-PH-NFB).
Expediente: E-01101-2021-002569-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de bomber/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 3863, en lloc de treball de bomber/a (MD-PH-NFB).
Expediente: E-01101-2021-002948-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1082/21, de 2 de setembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000032-00 - Quedar assabentat
0051 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de gestió, neteja, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000039-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reparació de la coberta i xarxa de baixants del mercat municipal de Torrefiel, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000178-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'autorització temporal d'ús, en tant es tramita la cessió gratuïta, del Port del Saler.
Expediente: E-05301-2020-000353-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat l'Alqueria de l'Antic Zoològic i l'antiga Escola d'Art Floral.
Expediente: O-05301-2021-000024-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar directament a Cuidiscap Coop. V., la concessió demanial per a l'ocupació parcial de l'immoble denominat 'Casa dels Jardiners Major Peris'.
Expediente: E-05301-2021-000187-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto necessari per a prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000120-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió gratuïta d'una parcel·la amb destinació a viaris situada al carrer de Jesús Natzaré.
Expediente: E-05307-2021-000002-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa aprovar l'augment de nivell competencial dels llocs de treball ocupats per determinat personal i modificar la corresponent Relació de Llocs de Treball.
Expediente: E-00210-2021-000126-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte de prestació dels servicis de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2018-000419-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de missatgeria mòbil (sms).
Expediente: E-01201-2021-000620-00 - Aprovat
0061 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2021, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2017-000357-00 - Aprovat
0062 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00118 2018 33306.
Expediente: E-01305-2018-000373-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0063 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el procediment de reutilització de la informació pública.
Expediente: E-00704-2021-000015-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats.
Expediente: E-06001-2021-000025-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Banda de Música de Campanar.
Expediente: E-06001-2021-000097-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-06001-2021-000098-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Unió de Consumidors de València.
Expediente: E-06001-2021-000099-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la CV.
Expediente: E-06001-2021-000100-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Proted.
Expediente: E-06001-2021-000101-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0070 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2540, de 7 de març de 2020, en la qual s'aprova el cànon variable de l'exercici 2019 i el cànon fix de l'exercici 2020 de l'aparcament públic subterrani situat al carrer del Doctor Josep Juan Dòmine.
Expediente: E-01801-2019-005367-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-006858-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de vint-i-cinc noves subvencions i vint-i-set complements a ajudes ja reconegudes, totes elles del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella, i desestimar trenta-sis sol·licituds presentades.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ de la regidora d'Igualtat, Pobles de València i Espai Públic. Proposa aprovar la supressió de les ampliacions de terrasses d'hostaleria i restauració amb motiu de la relaxació de mesures contra la COVID-19 establides per les autoritats sanitàries.
Expediente: E-03530-2021-002503-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ de la regidora delegada de Servicis Socials. Proposa aprovar l'adjudicació en règim de lloguer d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna.
Expediente: E-02223-2021-000877-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar l'Acord Marc per a l'execució de les obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants.
Expediente: E-04101-2021-000033-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020 i fixar la data d'inici del control d'accessos a l'Àrea de Prioritat Residencial 'Ciutat Vella Nord'.
Expediente: E-01801-2020-004161-00 - Aprovat