2021-10-01 - València

null 2021-10-01

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
01-10-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE OCTUBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de setembre de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa ampliar el número de persones que podran assistir com a convidades a les cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 i estima el Recurs PA núm. 612/17, interposat contra l'exclusió del recurrent de la convocatòria per a proveir en propietat huit places d'intendent/a principal.
Expediente: E-00501-2021-000310-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs PO núm. 179/20 i acumulat PO núm. 214/20, interposats contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que no va admetre el recurs contra els plecs del procediment 'Contracte de servici de manteniment d'instal·lació d'enllumenat públic'.
Expediente: E-00501-2021-000307-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 79/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000311-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 172/21, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000309-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 236/21, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000316-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 418/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000315-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 148/21, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000312-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i el projecte de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2021-000020-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0011 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la quota municipal 18 de la reparcel·lació 'Músic Chapí'.
Expediente: E-03102-2011-000013-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit corresponent a l'IVA reportat en l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Pintor Maella, cantó amb el carrer del Municipi de la Roda.
Expediente: E-03103-2007-000145-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar un gasto en concepte de transferència de capital a favor de l'empresa municipal AUMSA, Mitjà Propi de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-03201-2021-000017-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament l'actualització del projecte per a l'execució de les 'Obres de connexió del carrer dels Germans Rivas amb el carrer de l'Art Major de la Seda' que passarà a denominar-se 'Obres de connexió del carrer dels Germans Rivas amb el carrer de l'Art Major de la Seda. Any 2021'.
Expediente: E-03301-2021-000050-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer de Santa Isabel.
Expediente: E-03801-2021-000485-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la demolició d'una edificació situada al carrer de Xella.
Expediente: E-03801-2021-000514-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0017 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats a les platges de València.
Expediente: E-02410-2021-000019-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada i incineració de les restes de diversos animals encallats a la platja.
Expediente: E-02410-2021-000078-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de material per a informació sobre COVID-19 a les platges de València.
Expediente: E-02410-2021-000085-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa alliberar crèdit del contracte de prestació dels servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar la selecció dels col·legis beneficiaris de la convocatòria de subvencions del projecte 50-50 per al curs escolar 2021-2022.
Expediente: E-08001-2021-000014-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació del jardí del Roserar.
Expediente: E-04001-2021-000170-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Cruz Roja Española.
Expediente: E-01903-2019-000182-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, XXI edició.
Expediente: E-01903-2021-000490-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació de la festivitat del 9 d'Octubre de 2021.
Expediente: E-01904-2021-000994-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del quart trimestre de 2021 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2020-000711-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació parcial i iniciar procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Chirivella Soriano.
Expediente: E-02000-2020-000031-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2021-000966-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0029 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar una transferència a favor de l'entitat pública empresarial local Palau de Congressos de València.
Expediente: E-01909-2021-000040-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar una transferència a favor de la Fundació Visit València.
Expediente: E-01909-2021-000052-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa rectificar la relació de persones i entitats de l'annex IV i annex V de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de setembre de 2021, adoptat en el marc de la convocatòria de subvencions municipals Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació a la Ciutat de València-CV a concedir subvencions mitjançant la convocatòria dels premis VLC Startup Awards 2021.
Expediente: E-01911-2021-009873-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 12 de les obres denominades 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 13 de les obres denominades 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2021-000314-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets en l'estat d'ingressos i minorar la subvenció del programa EMCORP 2020/2021.
Expediente: E-02902-2020-000026-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets en l'estat d'ingressos i minorar la subvenció del programa EMPUJU 2020/2021.
Expediente: E-02902-2020-000438-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció i declarar l'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals del taller d'ocupació 'Gastroturismo'.
Expediente: E-02902-2021-001111-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció i declarar l'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals del taller d'ocupació 'Oci sostenible'.
Expediente: E-02902-2021-001112-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció i declarar l'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals del taller d'ocupació 'Assistència a la mediació'.
Expediente: E-02902-2021-001113-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció i declarar l'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals del taller d'ocupació 'Esport y salut'.
Expediente: E-02902-2021-001114-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'ajuda a domicili a persones dependents a la ciutat de València en virtut de la continuïtat del contracte d'emergència adjudicat a Gestió Sociosanitaria al Mediterrani, SL, davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestió Sociosanitaria al Mediterrani, SL, per la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València durant el passat mes de juliol en virtut de la continuïtat del contracte d'emergència davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Servisar Servicios Sociales, SLU, per la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València durant el passat mes de juliol en virtut de la continuïtat del contracte d'emergència davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestió Sociosanitaria al Mediterrani, SL i de Servisar Servicios Sociales, SLU, per la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València durant el passat mes d'agost en virtut de la continuïtat del contracte d'emergència davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Infantil Ronald Mcdonal del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la 38a transferència de crèdit.
Expediente: E-02201-2021-000100-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el contracte programa i l'addenda amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de Servicis Socials en els exercicis 2021-2024.
Expediente: E-02201-2021-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la concessió d'ajudes a persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de la seua vivenda habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables, corresponent al Pla estatal 2018-2021.
Expediente: E-02201-2021-000116-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-1858, de 16 de juliol de 2021, per la qual es va denegar una targeta europea d'estacionament per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Expediente: E-02221-2021-000526-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció nominativa de l'anualitat 2020 que finança el conveni de col·laboració amb l'associació d'ames de casa i consumidors Tyrius.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Prosa Elástica.
Expediente: E-02230-2020-000091-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'atenció integral a famílies de protecció internacional en vivendes municipals.
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'Asociación Viktor E. Frankl.
Expediente: E-02401-2021-002120-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0058 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2021-003913-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2021-004027-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2021-000035-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2021-000212-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EPLAYAS 2021.
Expediente: E-01101-2021-002207-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants d'agost de 2021.
Expediente: E-01101-2021-003167-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat clarinet.
Expediente: E-01101-2021-001931-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat oboé.
Expediente: E-01101-2021-001932-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat violoncel.
Expediente: E-01101-2021-001936-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat piano.
Expediente: E-01101-2021-001942-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnic d'administració general.
Expediente: E-01101-2021-002472-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2021-002517-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2021-003121-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu a lloc reservat de personal tècnic mitjà en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2021-003070-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2021, pel qual es va desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001530-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa convalidar la Resolució núm. NV-2190, de 20 d'agost de 2021, d'abonament de dietes de membres i col·laboradors del tribunal de la convocatòria per a constituir una borsa de treball d'educador/a infantil.
Expediente: E-01101-2021-002838-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9145.
Expediente: E-01101-2021-003193-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9146.
Expediente: E-01101-2021-003194-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9148.
Expediente: E-01101-2021-003195-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9149.
Expediente: E-01101-2021-003196-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9150.
Expediente: E-01101-2021-003197-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9152.
Expediente: E-01101-2021-003199-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9153.
Expediente: E-01101-2021-003200-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9154.
Expediente: E-01101-2021-003201-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9155.
Expediente: E-01101-2021-003202-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9156.
Expediente: E-01101-2021-003203-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9277.
Expediente: E-01101-2021-003204-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament com a personal eventual en el lloc número de referència 8142.
Expediente: E-01101-2021-003326-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000080-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de digitalització i captura de dades d'expedients paper d'activitats i obres, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000101-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de dispositius de telegestió en lluminàries del districte Poblats Marítims (dividit en 2 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000157-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres de millora de l'eficiència energètica al mercat municipal de Jerusalem, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000163-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1157/21, de 15 de setembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000013-00 - Quedar assabentat
0091 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1172/21, de 15 de setembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000009-00 - Quedar assabentat
0092 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ordenar el desallotjament d'una vivienda municipal situada al carrer del Guitarrista Tàrrega.
Expediente: E-05301-2021-000202-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment de donació a favor de l'Ajuntament de València de les 'Barraques de Panach'.
Expediente: E-05301-2021-000189-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.07.89, donar d'alta un jardí situat al carrer d'Archena i regularitzar el codi 1.S3.07.444.
Expediente: E-05303-2006-000154-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de Formació i Ocupació.
Expediente: E-00209-2021-000015-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2021-000299-00 - Aprovat
0097 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2021, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2019-000653-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0098 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2021 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-06001-2021-000075-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0099 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra 'Carril bici a les avingudes del Cardenal Benlloch-d'Eduard Boscà'.
Expediente: E-01801-2019-003347-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament definitiu d'anualitats del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de reordenació de la plaça de la Reina.
Expediente: E-01801-2019-003341-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la concessionària de l'aparcament públic subterrani situat a l'avinguda de les Tres Creus contra la imposició de penalitat per incompliment contractual.
Expediente: E-01801-2018-004601-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la imposició de penalitat per alteració de tarifes de l'aparcament públic subterrani situat a l'avinguda de les Tres Creus.
Expediente: E-01801-2021-000426-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la imposició de penalitat per alteració de tarifes de l'aparcament públic subterrani situat al carrer de l'Heroi Romeu.
Expediente: E-01801-2021-000427-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2021, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici de supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-006858-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-008478-00 - Aprovat
0105 - PRECS I PREGUNTES
0106 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar la participació en la convocatòria regulada per l'Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'establixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb el projecte 'COMTUR VLC'.
Expediente: E-00212-2021-000023-00 - Aprovat
0107 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar la participació en la convocatòria del programa Horizon Europe amb el projecte NIMUE 2.0.
Expediente: E-00212-2021-000026-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la donació dels ninots indultats 2020 i 2021 oferida per la Comissió Fallera Almirante Cadarso-Conde Altea.
Expediente: E-01904-2021-000999-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap servici (TD), categoria economista, en el Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2021-003090-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 7466, en No Inclosos en Unitats Orgàniques.
Expediente: E-01101-2021-003376-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari interí, categoria tècnic/a integració social, en el lloc de treball referència núm. 9151.
Expediente: E-01101-2021-003198-00 - Aprovat
0112 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de l'adaptació de la Resolució BG-376, de 31 de maig de 2021, a la normativa sanitària autonòmica d'aplicació en relació als centres municipals d'activitats per a persones majors (CMAPM).
Expediente: E-02224-2021-000046-00 - Quedar assabentat
0113 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dona compte dels decrets de l'Alcaldia-Presidència amb motiu de la celebració de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: E-00400-2021-000005-00 - Quedar assabentat