2021-09-17 - València

null 2021-09-17

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-09-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de setembre de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant dels diferents servicis municipals i als organismes i entitats que han col·laborat.
Expediente: E-00601-2021-000060-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Circular sobre els contractes de patrocini que celebre l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2021-000057-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que no admet el Recurs PA núm. 44/21, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu d'hores deixades de disfrutar pel permís d'una hora diària sense detracció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000301-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 172/19, interposat per la interessada contra la desestimació de la sol·licitud de permanència indefinida fins a la seua jubilació com a empleada pública de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2021-000303-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 49/21, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació girada per concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2021-000304-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 188/21, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra la imposició de sanció per la incorrecta presentació de declaració d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-00501-2021-000302-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 20/21, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament d'hores treballades en excés.
Expediente: E-00501-2021-000300-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 493/19, relatiu a una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000305-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 641/20, interposat contra el reconeixement del dret a la percepció d'una quantitat en concepte de prima per jubilació anticipada.
Expediente: E-00501-2021-000299-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PA núm. 40/21, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reconeixement del dret a la percepció del subfactor 'atenció al públic'.
Expediente: E-00501-2021-000298-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 41/21, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra la imposició de sanció per la falta de presentació de declaració d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-00501-2021-000297-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2021-000024-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el preu públic pel servici de recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics a la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000027-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0015 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual del PGOU 'Canvi de qualificació detallada d'educatiu i cultural a servici públic del Centre Juan de Dios Montañés de Russafa'.
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar concloses les actuacions del procediment de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució C Redelimitada del PEPRI de Campanar.
Expediente: E-03102-2004-000013-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar concloses les actuacions del procediment de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució núm. 16 del PEPRI Velluters.
Expediente: E-03107-1997-000016-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar concloses les actuacions del procediment de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució Carrer de Sagunt-Avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03107-2002-000016-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al segon trimestre de 2021.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1817, de 2 de juliol de 2021, per la qual es va imposar a la contractista una penalitat per incompliment del contracte de les obres denominades 'Condicionament de la pavimentació a la plaça d'El Soñador' (Lot 1).
Expediente: E-03301-2019-000009-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2021-000403-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0022 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics.
Expediente: E-08001-2020-000023-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa disposar un gasto a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal per a les obres de conservació, manteniment i reforma de diversos frontons del Poliesportiu de Natzaret.
Expediente: E-01903-2021-000038-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Clásicas y Modernas.
Expediente: E-01905-2021-000399-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2021 al conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura.
Expediente: E-02000-2021-000230-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2021 al conveni de col·laboració amb la Fundació General Universitat de València.
Expediente: E-02000-2021-000255-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2021-000010-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01911-2021-000003-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa alliberar l'excedent de crèdit de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de juny de 2021 i aprovar la 22a modificació de crèdits generats per ingressos i el projecte de gasto núm. 2021/104 'Conveni Ambulatoris'.
Expediente: E-02310-2020-000097-00 - Aprovat
0031 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diversos subministraments.
Expediente: E-02350-2021-000011-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la cessió d'ús de dos vivendes municipals a famílies amb necessitats d'emergència habitacional.
Expediente: E-02201-2021-000105-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa donar la conformitat a la proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-02224-2021-000063-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a Jovesolides.
Expediente: E-02224-2021-000072-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000083-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Atelier de reformulació tècnica i econòmica i d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció del programa 'Intervenció en barris (INBAS)' 2021.
Expediente: E-02501-2021-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000068-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000069-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000066-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000203-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2021-000152-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2021-000206-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2021-000509-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2021-002330-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic d'administració general per al Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2021-002472-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un estadístic per a l'Oficina d'Estadística.
Expediente: E-01101-2021-002943-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2021-002866-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions dels centres municipals d'acolliment d'animals dependents de la Delegació de Benestar Animal.
Expediente: E-04101-2018-000097-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres d'urbanització a l'entorn de la plaça de Segòvia.
Expediente: E-04101-2021-000023-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de manteniment dels sistemes de gestió municipal desenvolupats en la plataforma natural-Adabas, dels desenvolupaments propis de gestió específica d'ingressos (gestors no tributaris) i de les infraestructures SOA/J2EE de suport, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000068-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.05.78 'Parcel·la en carrer de Marxalenes' i donar d'alta un jardí al carrer del Doctor Machí i dos xarxes viàries als carrers de Benissuera i del Doctor Machí.
Expediente: E-05303-2009-000093-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa modificar la Relació de Llocs de Treball i aprovar l'augment de nivell competencial d'un lloc de treball.
Expediente: E-00210-2021-000133-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0054 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats.
Expediente: E-06001-2021-000065-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0055 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2754, de 3 d'abril de 2020, per la qual s'aprova el cànon per al 2020 reportat per les places tipus C de la concessió administrativa de l'aparcament públic subterrani del carrer d'Alfons Verdeguer.
Expediente: E-01801-2019-005368-00 - Aprovat
MOCIONS
0056 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos d'octubre a desembre de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000002-00 - Aprovat
0057 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per als mesos de setembre a desembre de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000013-00 - Aprovat
0057 - PRECS I PREGUNTES
0058 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar l'acord intern entre diversos municipis per a presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de l'Ordre TMA/892/2021.
Expediente: E-00212-2021-000020-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria extraordinària d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 durant la temporada 2020-2021.
Expediente: E-01903-2021-000470-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el nomenament dels suplents de l'Assessoria Jurídica Municipal i de la Secretaria de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-04101-2018-000022-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de la productivitat i del complement d'activitat professional de setembre de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002786-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici en el Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2021-002532-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'adequació de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000180-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar de pla els desistiments i renúncies presentats, desestimar cent trenta-set sol·licituds d'ajuda, concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de quaranta-dos subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' i acordar el reintegrament de les ajudes percebudes indegudament.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la promoció d'activitats econòmiques al terme municipal de València 2021.
Expediente: E-01911-2021-009862-00 - Aprovat