2021-09-10 - València

null 2021-09-10

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-09-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de setembre de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA. Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local sobre designació de representants del Grup Municipal Vox en diversos organismes autònoms.
Expediente: E-00601-2019-000049-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Circular sobre la integració de PIAE amb el Registre de contractes menors.
Expediente: E-00601-2021-000056-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar la liquidació definitiva per a l'any 2019 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat i el corresponent reconeixement de drets.
Expediente: E-04301-2021-000081-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de juliol.
Expediente: E-04909-2021-001509-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2021-000023-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2021-000025-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0008 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual del PGOU per a canvi d'ús d'una parcel·la dotacional GIS-5 situada a l'avinguda del Port.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció del BRL 'Mòdul de la Llotja' situat a Fira València.
Expediente: E-03001-2021-000146-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta del Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries 'Campanar-Ernest Lluch'.
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la futura plaça de Dorotea i Margarita Joanes (pintores) i al carrer del Pintor Joan Miró.
Expediente: E-03103-2014-000019-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marià Alapont.
Expediente: E-03103-2013-000046-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2018-000091-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2018-000092-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0016 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2021-000106-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0017 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2021, sobre reintegrament d'una subvenció del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesis' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-007511-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de l'associació Red MedCities en concepte de quota anual 2021.
Expediente: E-01909-2021-000031-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a la programació cultural municipal i festes populars (SARC) i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto anual.
Expediente: E-02310-2021-000315-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0020 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2021, pel qual es va aprovar la convocatòria de premis del programa de residències artístiques i culturals per a joves 2021.
Expediente: E-01902-2021-000092-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de persones jubilades i pensionistes dependents de l'Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas.
Expediente: E-02224-2021-000064-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Rumiñahui.
Expediente: E-02230-2020-000107-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de la fundació Amigó.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de diverses associacions per al desenvolupament del programa 'Xarxa apuja el to contra el racisme 2021-2022'.
Expediente: E-02250-2021-000595-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de juliol en concepte de dos-cents exemplars 'Seminari: Covid-19 i les politicas sobre drogues'.
Expediente: E-02501-2021-000017-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de juliol pel subministrament de materials de papereria.
Expediente: E-02501-2021-000019-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0027 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2020-000036-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2020-000097-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000006-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000065-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000067-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'adhesió a l'acord marc de la Central de Contractació de l'Estat per al subministrament de motocicletes i ATV/Quads.
Expediente: E-01401-2021-003448-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0033 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2021-002116-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna en el Servici de Patrimoni Històric i Cultural.
Expediente: E-01101-2021-002587-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis subalterns per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2021-002331-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants de juliol de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002956-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió i d'intervenció social integral de les persones immigrants usuàries dels recursos propis del Servici de Cooperació i Migració.
Expediente: E-04101-2020-000044-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de 'Menjar a Domicili', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000066-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa determinar la procedència de resoldre el contracte d'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i acordar la suspensió del procediment.
Expediente: E-04101-2021-000135-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa reconéixer la nova data d'antiguitat sol·licitada per un funcionari i aprovar l'enquadrament en l'EPG1 del GDP 3.
Expediente: E-00210-2021-000050-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de manteniment de servidors HP.
Expediente: E-00801-2021-000242-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-2132, de 5 d'agost de 2021.
Expediente: O-01201-2021-000184-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-2147, de 6 d'agost de 2021.
Expediente: E-01201-2021-000438-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0044 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la programació reajustada de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-06001-2021-000015-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2021 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-06001-2021-000072-00 - Aprovat
0045 - PRECS I PREGUNTES
0046 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa designar un nou membre de la Junta Local de Protecció Civil a proposta del Grup Municipal Vox.
Expediente: E-00401-2021-000082-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la participació en la convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme.
Expediente: E-01909-2021-000050-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una baixa com a personal eventual en el lloc número de referència 8157.
Expediente: E-01101-2021-003022-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una baixa com a personal eventual en el lloc número de referència 8142.
Expediente: E-01101-2021-003047-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament com a personal eventual en el lloc número de referència 8157.
Expediente: E-01101-2021-003024-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de noranta-set noves subvencions i huitanta-dos complements a ajudes ja reconegudes, totes elles del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat