2021-07-23 - València

null 2021-07-23

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-07-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de juliol de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa denegar un reconeixement d'indemnitzacions en concepte de reintegrament d'honoraris de lletrat i procurador derivats de defensa jurídica.
Expediente: E-00401-2021-000056-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa quedar assabentada de l'absència de danys econòmicament estimables causats per la borrasca 'Filomena' i comunicar a la Subdelegació del Govern els danys causats pel temporal 'Hortensia'.
Expediente: E-00401-2021-000065-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 949/18, seguit contra la imposició de sanció disciplinària de suspensió de funcions i retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000260-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17 dictada en Interlocutòries núm. 973/18, sobre sol·licitud de condemna al pagament de recàrrec de prestacions per accident de treball.
Expediente: E-00501-2021-000258-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació i deixa sense efecte la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Recurs PO núm. 492/17, seguit contra desestimació de sol·licitud de declaració de ZAS al barri de Russafa.
Expediente: E-00501-2021-000268-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 30/19, interposat contra una orde de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
Expediente: E-00501-2021-000246-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 617/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'enquadrament en el sistema de carrera professional.
Expediente: E-00501-2021-000252-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 6/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000264-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 30/21, interposat contra sol·licitud de revisió d'actes nuls en relació a una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com de devolució d'ingressos indeguts.
Expediente: E-00501-2021-000250-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 45/21, interposat acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2021-000251-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 85/21, interposat contra l'aprovació de les llistes definitives de persones beneficiàries de l'ajuda municipal al lloguer de 2020.
Expediente: E-00501-2021-000263-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 169/21, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000265-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 322/20, interposat contra el punt 27é de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2021-000254-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 26/21, interposat contra la imposició d'una sanció disciplinària de suspensió de funcions i retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000253-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara desert el recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que va declarar la no admissibilitat del Recurs PO núm. 115/20 interposat contra Informe Municipal.
Expediente: E-00501-2021-000261-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 15/21, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reconeixement del nivell 20 de component competencial amb efectes retroactius.
Expediente: E-00501-2021-000255-00 - Quedar assabentat
0018 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 58/21, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud d'interessos de demora.
Expediente: E-00501-2021-000256-00 - Quedar assabentat
0019 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència núm. 245/19, dictada en el Recurs PA núm. 308/18 (Peça separada núm. 20/20).
Expediente: E-00501-2021-000257-00 - Quedar assabentat
0020 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara l'arxiu del Recurs PA núm. 171/21, interposat contra la imposició de tres multes per infracció de la Llei Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Expediente: E-00501-2021-000259-00 - Quedar assabentat
0021 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte de l'Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019 emés per la Sindicatura de Comptes.
Expediente: E-04302-2020-000003-00 - Quedar assabentat
0022 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000012-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària Valenciana.
Expediente: E-04901-2021-000366-00 - Aprovat
0024 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 26a modificació de crèdits per generació d'ingressos.
Expediente: E-05501-2021-000019-00 - Aprovat
0025 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost municipal de 2022.
Expediente: E-05501-2021-000021-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0026 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Canonada arterial DN 450/600 per pont Àngel Custodi i Eduard Boscà'.
Expediente: E-02701-2021-000012-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Nova canonada arterial DN450 per carrer de la Fusta-de Manuela Estellés'.
Expediente: E-02701-2021-000133-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2021-000316-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-04001-2021-000526-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració entre la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Energètica i la Regidoria de Servicis Socials, la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic i l'Associació d'Empresaris Instal·ladors Elèctrics, Telecomunicacions i Energies Renovables (ASELEC).
Expediente: E-08001-2021-000015-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una transferència de capital a favor del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-08001-2021-000051-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar un gasto a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal destinat a inversions en instal·lacions esportives.
Expediente: E-01903-2021-000526-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar el text del conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Moros i Cristians aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2021.
Expediente: E-01904-2021-000364-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adjudicació de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVIII edició.
Expediente: E-01905-2021-000012-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació artística 2021.
Expediente: E-01905-2021-000381-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de juny de 2021 pel qual es va aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2020.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar l'actualització de preus del projecte bàsic i d'execució del condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal i de la remodelació del Museu Històric Municipal.
Expediente: E-02001-2021-000033-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez' 2021.
Expediente: E-02001-2021-000130-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició en subhasta de documents pertanyents a Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2021-000626-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'abonament de la renda de 2021 d'un local situat als carrers del Músic Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner.
Expediente: E-02101-2020-000194-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0041 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2021, pel qual es va acordar imposar penalitats per demora al contractista de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar la base 2a de la convocatòria 2021 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2021-000001-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Municipal d'Ocupació Juvenil 2021 i les bases de selecció del personal participant, autoritzar el gasto i formular la declaració d'excepcionalitat a la limitació a les contractacions laborals.
Expediente: E-02902-2021-000508-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Proposta núm. 11)
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Proposta núm. 13)
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana de València.
Expediente: E-02201-2018-000234-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Nautae dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASPANION del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per l'associació Por ti mujer del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000074-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Psicólogos sin Fronteras d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat Asociación Comité Español de la UNRWA d'ampliació del termini per al projecte d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000234-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).
Expediente: E-02401-2019-003467-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la concessió de subvencions del programa 'Intervenció en barris (INBAS)' 2021.
Expediente: E-02501-2021-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la segona pròrroga de la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria de la Central de la Policia Local de València.
Expediente: E-01404-2016-000013-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000048-00 - Aprovat
0063 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto núm. 2021/1003.
Expediente: E-01501-2020-000287-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021, pel qual es va aprovar el nomenament de personal funcionari en pràctiques i de carrera en la convocatòria per a proveir en propietat huit places de tècnic/a de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2018-000868-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2021, sobre nomenament interí de dos auxiliars administratives.
Expediente: E-01101-2021-002106-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2021-002539-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (PH-DESS), referència núm. 6622, després de l'adscripció temporal en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-001088-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinat personal de la Policia Local corresponent a servicis extraordinaris per assistència a la pràctica de diligències judicials de setembre a desembre de 2020.
Expediente: E-01101-2021-001190-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinat personal de la Policia Local corresponent a servicis extraordinaris per assistència a la pràctica de diligències judicials de gener a març de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002079-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al programa EPLAYAS 2021.
Expediente: E-01101-2021-002207-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de dos comissaris principals de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001634-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2021-002331-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material detectat en l'horari especial del personal de consergeria de plaça de Magúncia i aprovar l'horari especial del personal del Laboratori Clínic Municipal.
Expediente: E-01001-2017-000563-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis de manteniment de llicències de SAPS/4 HANA i HCM i compra de noves llicències SAP.
Expediente: E-04101-2021-000078-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de tallers i cursos que s'han de desenvolupar als Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000084-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05307-2019-000048-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar les operacions juridicopatrimonials necessàries per a configurar dos parcel·les situades al carrer de Crisòstom Martínez i cedir a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives una d'elles per a la construcció d'un centre de servicis socials i reserva d'una altra per a la possible cessió a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública per a l'ampliació del Centre de Salut de Benimàmet.
Expediente: E-05307-2019-000101-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa aprovar l'augment de nivell competencial dels llocs de treball ocupats per determinat personal i modificar la corresponent Relació de Llocs de Treball.
Expediente: E-00210-2021-000005-00 - Aprovat
0079 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E-00805-2021-000017-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte basat en l'acord marc per al subministrament de gas natural de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2020-000273-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de l'alta de l'assegurança d'aviació de huit drons per al Servici de Policia Local i per la regularització de l'alta i la baixa de dos drons per al Servici de Bombers.
Expediente: E-01201-2021-000414-00 - Aprovat
0082 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2020-000286-00 - Aprovat
0083 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa revocar parcialment la Resolució sancionadora núm. LL-1546, de 8 de juny de 2021.
Expediente: E-01306-2021-002218-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0084 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con TDAH (APNADAH).
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa acceptar la justificació parcial de la subvenció nominativa concedida a la federació Xarxa d'Entitats del País Valencià XEPV.
Expediente: E-06001-2021-000038-00 - Aprovat
MOCIONS
0086 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa que la corporació municipal firme la Declaració d'Intencions entre l'Ajuntament de València, la Fundació ValenciaPort i la Universitat Politècnica de València, relativa al programa de desplegament de l'economia de l'hidrogen verd en el sector del transport i la logística a l'àrea metropolitana i el Port de València, 'València Vall d'Hidrogen-H2VLC'.
Expediente: E-00202-2021-000288-00 - Sobre la mesa
0087 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa establir l'òrgan de direcció política per a la gestió dels fons europeus Nex Generation UE i el Comité Tècnic per a la gestió tècnica d'estos.
Expediente: E-00212-2021-000018-00 - Aprovat
0087 - PRECS I PREGUNTES
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2021.
Expediente: E-01904-2021-000460-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació parcial i reconéixer l'obligació de pagament de la subvenció nominativa a favor de la Fundació Visit València.
Expediente: E-01909-2021-000008-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar de pla els desistiments presentats, concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de vint-i-set subvencions, desestimar vint-i-nou sol·licituds d'ajuda i acordar el reintegrament parcial d'una subvenció totes elles del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana d'infermeria.
Expediente: E-01101-2021-001648-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració per a la renovació del càrrec de director/a als centres docents municipals.
Expediente: E-01101-2021-001750-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte d'una alumna-treballadora del taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2020'.
Expediente: E-01101-2021-002613-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres del Centre Esportiu Sant Isidre.
Expediente: E-04101-2021-000031-00 - Aprovat
0096 - MOCIÓ del regidor delegat de Qualitat Acústica i de l'Aire per a iniciar un estudi sonomètric al barri de Russafa.
Expediente: E-02610-2021-000277-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de quaranta-set noves subvencions i seixanta-tres complements a ajudes ja reconegudes, totes elles del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0098 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa el nomenament de directora de l'organisme autònom municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-00400-2018-000002-00 - Aprovat
0099 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000022-00 - Aprovat