2021-06-28 - València

null 2021-06-28

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-06-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE JUNIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de juny de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 467/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una finca registral.
Expediente: E-00501-2021-000217-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 304/20, sobre imposició de sanció per infracció de la Llei d'Espectacles Públics de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E-00501-2021-000222-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 32/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000220-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 275/20, interposat contra resolució sancionadora per infracció de la Llei d'Espectacles Públics de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E-00501-2021-000216-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 397/20, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança municipal sobre publicitat.
Expediente: E-00501-2021-000210-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara l'arxiu del Recurs PO núm. 347/20, interposat contra la denegació dels efectes d'una comunicació de canvi de titularitat.
Expediente: E-00501-2021-000214-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 19, que declara acabat el Juí Verbal núm. 682/20, sobre reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000215-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Premis 'Rei Jaume I'.
Expediente: E-00202-2020-000186-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució d'un projecte subvencionat en la convocatòria d'innovació social i urbana 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents Servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis municipals referit a l'exercici 2020.
Expediente: E-04301-2021-000071-00 - Aprovat
0013 - OFICINA ADMINISTRATIVA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del contracte dels servicis de col·laboració i assistència tècnica per a la realització de l'auditoria de comptes dels organismes autònoms municipals.
Expediente: E-04506-2018-000005-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el passat mes d'abril i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000008-00 - Aprovat
0015 - SERVICI FINANCER. Proposa autoritzar l'amortització extraordinària anticipada de diversos préstecs.
Expediente: E-05201-2021-000013-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0016 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de Protecció dels Béns de Rellevància Local del Campus Blasco Ibáñez de la Universitat de València.
Expediente: E-03001-2021-000023-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent al Pla Especial de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2021-000022-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació en relació a l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Vicari José Ramón.
Expediente: E-03103-2019-000023-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament dels interessos derivats de la nul·litat produïda en l'abonament de quotes d'urbanització en el procediment de reparcel·lació forçosa del PAI del Sector SUP núm. 9 de Patraix.
Expediente: E-03107-2017-000005-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions d'emergència realitzades en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2021-000007-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer de Lluís Despuig.
Expediente: E-03801-2021-000227-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la demolició de les restes d'una edificació al carrer d'Arnau Joan.
Expediente: E-03801-2021-000254-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03801-2021-000382-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Micalet.
Expediente: E-05302-2021-000155-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte l'adscripció de diverses vivendes municipals i adscriure-les a altres delegacions.
Expediente: E-05302-2021-000194-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa accedir a la sol·licitud de renúncia al contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna.
Expediente: E-05302-2021-000213-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres del projecte 'Bombament des de la instal·lació baixa a la nova sala de bombes i adequació del seu entorn a la planta potabilitzadora de la Presa'.
Expediente: E-02701-2017-000398-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la planta potabilitzadora del Realó'.
Expediente: E-02701-2020-000156-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
Expediente: E-02701-2020-000157-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2021-000205-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la quota de 2021 de participació como a soci en EUROPARC-España.
Expediente: E-03602-2020-000049-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa modificar la retolació en la llegenda del carrer denominat com a carrer de José Ballester Gozalvo (polític) per carrer de José Ballester Gozalvo (pedagog, escriptor, polític i primer president del Llevant).
Expediente: E-01905-2013-000004-00 - Aprovat
0033 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació del tram corresponent al carrer del Camp de Túria des del número 1 ac. al 3 ac. per la de 'Miguel Ángel Blanco (víctima del terrorisme)'.
Expediente: E-02000-2017-000104-00 - Aprovat
0034 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació de l'actual plaça de l'Armada Espanyola per la de 'Plaça de la Setmana Santa Marinera'.
Expediente: E-02000-2021-000237-00 - Aprovat
0035 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar la plaça EP Canaleta com a 'Plaça de César Orquín Serra (heroi del kommando César a Mathausen)'.
Expediente: E-02000-2021-000244-00 - Aprovat
0036 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar la plaça EP Músic Gomis 1 com a 'Plaça de Pilar Bosch Monforte (tinenta d'alcalde del primer ajuntament democràtic)'.
Expediente: E-02000-2021-000331-00 - Aprovat
0037 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar el carrer EP Músic Gomis 7 com a 'Carrer de Cristina Piris López-Doriga (sindicalista y fundadora de Ca Revolta)'.
Expediente: E-02000-2021-000332-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Sariri Intercultural.
Expediente: E-01904-2021-000363-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la comissió sobre el preu de les entrades en el Teatre El Musical i en l'Auditori 'la Mutant' durant el passat mes de maig.
Expediente: E-01905-2021-000543-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-02000-2021-000013-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora per a la valoració i concessió de les subvencions a programacions i projectes culturals 2021.
Expediente: E-02000-2021-000016-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del Premi Senyera d'Arts Visuals 2021.
Expediente: E-02001-2021-000532-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02001-2021-000654-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'enregistrament i edició de vídeos.
Expediente: E-02001-2021-000658-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament de part d'una subvenció concedida en el marc del pla de subvencions 'Ciutat educadora' per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Benimaclet.
Expediente: E-02101-2018-000496-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0047 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per a sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Expediente: E-01911-2021-008797-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festa del Corpus Christi a Massarrojos.
Expediente: E-02310-2021-000181-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1511, de 20 de març de 2021, per la qual es va disposar no autoritzar la instal·lació d'una màquina de café en una parada del mercat de Jerusalem.
Expediente: E-02901-2021-001068-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'addenda 2021 al conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-02902-2021-000686-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0052 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa 'Cultura Jove'.
Expediente: E-01902-2021-000076-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un protocol de col·laboració per a les actuacions conjuntes de les Regidories de Joventut i d'Innovació Social i Gestió del Coneixement.
Expediente: E-01902-2021-000083-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i abonament de prestacions econòmiques per protecció de menors pendents de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000020-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reintegrar part de la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinada al finançament dels gastos derivats del funcionament de servicis socials d'atenció primària per a fer front a l'impacte de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000059-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02224-2021-000038-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2021.
Expediente: E-02250-2021-000540-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón.
Expediente: E-02401-2020-000571-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2021-002665-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2021-002700-00 - Aprovat
0062 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Collvert' situat a l'avinguda de la Gola del Pujol.
Expediente: E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal funcionari en pràctiques i de carrera en la convocatòria per a proveir en propietat huit places de tècnic/a de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2018-000868-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la conversió a jornada completa de la vinculació de determinat personal laboral.
Expediente: E-01101-2018-000938-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber/a bussejador/a (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001323-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber/a especialitat brigada canina (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001536-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-002028-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta per al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2021-002025-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un enginyer industrial per al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2021-001390-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècnics mitjans d'infermeria per al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001894-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació de personal amb destinació al programa POEFE 2019-2021.
Expediente: E-01101-2019-001239-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar d'ofici a un funcionari en situació administrativa d'excedència voluntària per interés particular i aprovar el reingrés al servici actiu.
Expediente: E-01101-2021-001440-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2021, pel qual es va aprovar la Relació de Llocs de Treball de 2021.
Expediente: E-01101-2021-000056-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2021, pel qual es van aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat seixanta-cinc places de caporal de bomber/a.
Expediente: E-01101-2021-002301-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el Lot 3 del contracte per a la prestació del servici de neteja de col·legis i escoles infantils públiques dependents de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2020-000148-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reparació del forjat de soterrani del mercat d'Algirós.
Expediente: E-04101-2021-000016-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar la caducitat del procediment incoat per a la resolució del contracte d'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, i iniciar de nou les actuacions amb vista a la resolució de l'esmentat contracte.
Expediente: E-04101-2020-000175-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València aprovat per acord de la Junta de Govern Local d'11 de juny de 2021.
Expediente: E-04101-2020-000215-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2021.
Expediente: E-00208-2021-000015-00 - Aprovat
0080 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2017 65101.
Expediente: E-01305-2017-000354-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0081 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Cultural Prosa Elástica.
Expediente: E-00703-2019-000022-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Coordinadora d'Alumnes, Pares i Professors per l'Ensenyament Públic en Valencià.
Expediente: E-00703-2019-000033-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dos entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Pau i Solidaritat.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-06001-2021-000025-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una activitat cultural realitzada en la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-06001-2021-000033-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0087 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'habilitació del sistema de reintegrament del saldo no utilitzat en el servici d'estacionament regulat.
Expediente: E-01801-2016-003660-00 - Aprovat
0087 - PRECS I PREGUNTES
0088 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar els preus contradictoris aplicables al contracte d'obres d'instal·lació de càmeres de videovigilància als edificis BIC adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-02001-2019-000853-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent quatre subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la rehabilitació al servici actiu sol·licitada per un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002786-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de mestre/a d'educació primària per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2020-001130-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per al subministrament de combustibles automoció en estacions de servici per al Parc Mòbil de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2020-000191-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de conservació, neteja i reparació de fonts abeurador, dutxes, llavapeus i passarel·les de platja a les platjes de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000015-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
0095 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada de Formació i Ocupació i del portaveu del Grup Municipal Compromís en defensa del servici públic de Correus.
Expediente: E-02902-2021-000985-00 - Aprovat