2021-06-04 - València

null 2021-06-04

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-06-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE JUNIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de maig de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 434/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000182-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 247/20, interposat contra acords de la Junta de Govern Local relatius al procediment selectiu per a proveir en propietat quaranta places d'agent de Policia Local.
Expediente: E-00501-2021-000183-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 293/20, interposat contra liquidació girada en concepte d'execució subsidiària de neteja de solar.
Expediente: E-00501-2021-000181-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 44/21, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2021-000184-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 100/21, sobre sol·licitud de devolució i rectificació d'ingressos indeguts per liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000185-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 19, que declara acabat el procediment de Juí Verbal núm. 651/20, sobre reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000178-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics del servici municipal 'Menjar a domicili'.
Expediente: E-H4969-2021-000012-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució favorable de l'avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla especial de protecció dels béns de rellevància local del Campus Blasco Ibáñez de la Universitat de València.
Expediente: E-03001-2021-000023-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000001-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
Expediente: E-03103-2014-000011-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Cases Baixes.
Expediente: E-03103-2015-000040-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2016-000023-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el programa d'actuació aïllada, en règim de gestió per propietaris, als carrers de Berenguer Mallol, del Mestre Valls, del Marí Albesa i de la Indústria i el seu projecte de reparcel·lació voluntària.
Expediente: E-03105-2020-000007-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2021-000259-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0016 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa acceptar la donació de l'Obra Social 'la Caixa' per a finançar parcialment el 'Programa d'ajuda al bany: una platja per a tots' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02410-2021-000026-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada i incineració de les restes de diversos animals encallats a la platja.
Expediente: E-02410-2021-000033-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum al Centre d'Operacions de Vara de Quart'.
Expediente: E-02701-2020-000162-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifa d'utilització de l'aigua conseqüència de les obres d'emergència per a l'adequació de l'abastiment amb aigües subterrànies als municipis de l'àrea metropolitana de València, any 2021.
Expediente: E-02701-2020-000333-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un major crèdit en les aplicacions pressupostàries de neteja i recollida.
Expediente: E-02801-2021-000675-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de part de l'import corresponent a la certificació del proppassat mes de març del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: O-03602-2021-000040-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa a la revisió de preus definitiva d'abril a desembre de 2020 del contracte de servici de gestió, neteja, manteniment i conservació dels espais enjardinats i de l'arbratge urbà de la zona Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2021-000141-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la moció del vicealcalde i regidor delegat de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat de València sobre la necessitat de modificar i adequar la legislació autonòmica relativa a l'apicultura urbana que facilite la redacció d'una ordenança de l'Ajuntament.
Expediente: E-04001-2021-000366-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Valencia Club de Atletismo.
Expediente: E-01903-2020-000229-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Pilota Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000234-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota.
Expediente: E-01903-2020-000235-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2021.
Expediente: E-01905-2021-000385-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2020.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados per a l'any 2021.
Expediente: E-02000-2021-000241-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de jurat de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez'.
Expediente: E-02001-2020-000452-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2021-000539-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-02101-2018-000490-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0033 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01911-2021-007546-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-001770-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió dels premis de la campanya de promoció del xicotet comerç per Nadal 2020: 'Rasca i gana'.
Expediente: E-02901-2020-002606-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1744, de 6 d'abril de 2021, per la qual es va disposar extingir el dret de concessió de dos parades del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2020-002699-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1607, de 25 de març de 2021, relativa a l'autorització per a la instal·lació de taules i tamborets en una parada del mercat de Mossen Sorell.
Expediente: E-02901-2020-002775-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte POEFE corresponents a abril i endarreriments d'ajudes de gener, febrer i març, més ajustos d'ajudes de març i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0039 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a través del programa de suport a entitats per a la realització de projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2021.
Expediente: E-01902-2021-000063-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano.
Expediente: E-02201-2019-000203-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis d'allotjament i atenció social en el centre de dia per a persones sense llar 'el Carme'.
Expediente: E-02201-2020-000022-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València.
Expediente: E-02224-2020-000072-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000037-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-376, de 31 de maig de 2021, per a la reobertura dels centres municipals d'activitats de persones majors.
Expediente: E-02224-2021-000046-00 - Quedar assabentat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per España con Acnur de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Comité Español de la UNRWA.
Expediente: E-02250-2019-000212-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a donar suport al funcionament de les Oficines d'Atenció a Persones Migrants (PANGEA), aprovar la generació d'ingressos i autoritzar l'increment del corresponent projecte de gastos.
Expediente: E-02250-2021-000514-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Valencia.
Expediente: E-02401-2021-000797-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una oficiala de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2021-000025-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000043-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari de carrera en la convocatòria per a proveir en propietat una plaça de tècnic/a de cooperació.
Expediente: E-01101-2018-000136-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana adjunta a cap servici (TD) en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2021-001244-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2021-001089-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber/a bussejador/a (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001323-00 - Retirat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una adscripció en comissió de servicis a lloc de treball a l'Ajuntament de Sagunt.
Expediente: E-01101-2021-001845-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 6597, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001337-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 9160, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2021-001610-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions dels llocs de treball de personal subaltern adscrit al Servici de Benestar Social i Integració per aplicació d'un nou subfactor.
Expediente: E-01101-2020-000626-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (PH-F3), en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-001088-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2021-001211-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una informàtica per al Servici de Coordinació Tributària.
Expediente: E-01101-2021-001614-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalterns per als Servicis de Jardineria Sostenible i de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001484-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria de 22 de març de 2021 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6.
Expediente: E-01101-2021-001215-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de permuta d'una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001918-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001833-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001921-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001966-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva de tretze llocs de cap de servici (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2021-001519-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'infermeria.
Expediente: E-01101-2021-001648-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases generals per a la convocatòria de borses de treball de professorat de música de diferents especialitats.
Expediente: E-01101-2021-001721-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat clarinet.
Expediente: E-01101-2021-001931-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat oboé.
Expediente: E-01101-2021-001932-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat saxofon.
Expediente: E-01101-2021-001933-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat fagot.
Expediente: E-01101-2021-001934-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat viola.
Expediente: E-01101-2021-001935-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat violoncel.
Expediente: E-01101-2021-001936-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat contrabaix.
Expediente: E-01101-2021-001937-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat trompa.
Expediente: E-01101-2021-001938-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat trombó.
Expediente: E-01101-2021-001939-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat tuba.
Expediente: E-01101-2021-001940-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat percusió.
Expediente: E-01101-2021-001941-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat piano.
Expediente: E-01101-2021-001942-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat guitarra.
Expediente: E-01101-2021-001943-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat flauta de bec.
Expediente: E-01101-2021-001945-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat història de la música i estètica.
Expediente: E-01101-2021-001946-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professorat de música, especialitat direcció cors.
Expediente: E-01101-2021-001947-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants d'abril de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001969-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una baixa de personal eventual.
Expediente: E-01101-2021-001997-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal VOX.
Expediente: E-01101-2021-001998-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la celebració de l'Acord Marc per a l'execució de les obres en general i construcció d'unitats d'enterrament als cementeris municipals de València aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021.
Expediente: E-04101-2021-000045-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del projecte denominat 'Actuacions provisionals de recuperació d'espai públic a les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000098-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Policia Local dos naus situades al carrer de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: E-05301-2021-000040-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta nous articles en el contracte de subministrament de mobiliari d'oficina.
Expediente: E-01201-2020-000176-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el preavís per a la pròrroga del contracte basat en l'acord marc per al subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2020-000262-00 - Aprovat
0095 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa revocar i, en conseqüència, anul·lar la Resolució sancionadora núm. GO-2371, de 10 de maig de 2021, i retrotraure les actuacions.
Expediente: E-01306-2021-000474-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0096 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per l'Horta.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a l'Associació de Comerciants Centre Històric de València i a Moviment Escolta de València.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Por Ti Mujer.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0099 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament del període transitori de retirada dels elements i instal·lacions de l'ORA.
Expediente: O-01801-2021-000009-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SR-3184, de 8 de març de 2021, per la qual es ratifica la Resolució núm. GG-72, de 24 de febrer de 2021, sobre imposició de penalitat per incompliment contractual.
Expediente: E-01801-2021-000411-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, corresponent a l'aportació patrimonial de l'anualitat de 2021.
Expediente: E-01801-2021-006142-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2021-006235-00 - Aprovat
0102 - PRECS I PREGUNTES
0103 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici d'obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2021-000263-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: E-04101-2021-000105-00 - Aprovat
0105 - MOCIÓ del regidor delegat de Turisme i Internacionalització sobre solidaritat amb Cuba.
Expediente: E-01909-2021-000041-00 - Aprovat
0106 - MOCIÓ de la regidora delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració per a condemnar la nova agressió contra la població del Sàhara Occidental i donar suport a les marxes per la llibertat del poble sahrauí.
Expediente: E-02250-2021-001011-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament d'onze subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament d'una subvenció del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de dos-centes noranta-nou subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació de la Correfira i de la Gran Nit de Juliol (Gran Fira 2021).
Expediente: E-01904-2021-000457-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les directrius per a les autoritzacions d'activitats i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2021.
Expediente: E-01904-2021-000460-00 - Aprovat