2021-05-28 - València

null 2021-05-28

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-05-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE MAYO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de maig de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 18/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000180-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 57/21, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000162-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 254/20, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000164-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Escuela Internacional de Protocolo.
Expediente: E-8RE05-2020-000006-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de l'aportació municipal 2021 a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus).
Expediente: E-00202-2021-000223-00 - Aprovat
0007 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'ampliació de la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades a finançar gastos de capital en l'exercici 2021.
Expediente: E-05201-2021-000006-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa aprovar la compensació de deutes a nom de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl amb crèdits reconeguts.
Expediente: E-H4980-2015-504560-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució favorable de l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI 'Entrada de Sant Pau'.
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2016-000042-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Campament.
Expediente: E-03103-2016-000054-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2017-000671-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2018-000150-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0014 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-03602-2021-000014-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una transferència de capital a favor del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-08001-2021-000035-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01903-2021-000468-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Poeta Alberola-Totana relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2021-000424-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reintegrament de part de les subvencions concedides a dos entitats en concepte d'ajudes a la programació en espais escènics privats 2020.
Expediente: E-01905-2021-000424-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la comissió sobre el preu de les entrades en el Teatre El Musical i en l'Auditori 'la Mutant' durant el passat mes d'abril.
Expediente: E-01905-2021-000437-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Institut Valencià de Cultura.
Expediente: E-02000-2020-000027-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar del període de gener a juliol de 2020.
Expediente: E-02101-2020-000130-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de menjador escolar al col·legi municipal Profesor Santiago Grisolía.
Expediente: E-02101-2018-000439-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto pel servici de monitors prestat durant el passat mes d'abril dins del programa de suport educatiu Compensem.
Expediente: E-02101-2021-000071-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0024 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diversos subministraments.
Expediente: E-02350-2021-000008-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1606, de 25 de març de 2021, sobre canvi d'epígraf i extinció de dret de concessió.
Expediente: E-02901-2021-000052-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0026 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació intercultural CANDOMBE.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Joventut Precària.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les actuacions judicials oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer de Josep Barberà Falcó.
Expediente: E-02201-2012-002990-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de suport a la informació a la ciutadania mitjançant el sistema d'assistència virtual a través de l'aplicació de whatsApp.
Expediente: E-02201-2020-000123-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació de servicis d'acollida nocturna per a persones sense llar.
Expediente: E-02201-2021-000058-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'emergència per a la prestació del servici de seguretat i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000167-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la guia per al traspàs a la Generalitat de la gestió del Punt de Trobada Familiar de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a favor de Cultural PROTED.
Expediente: E-02224-2021-000029-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2021, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02230-2021-000043-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Atelier d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la fundació MUNDUBAT.
Expediente: E-02250-2019-000206-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació de servicis complementaris del servici de control de plagues de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02401-2017-000407-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el 'Protocol de comunicació i coordinació en cas d'onada de calor del municipi de València 2021'.
Expediente: E-02401-2021-001341-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un oficial de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2017-000039-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2020-000097-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en la peça separada d'extensió d'efectes núm. 4/20.
Expediente: E-01101-2019-004721-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en la peça separada d'extensió d'efectes núm. 18/20.
Expediente: E-01101-2019-004754-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en la peça separada d'extensió d'efectes núm. 25/20.
Expediente: E-01101-2019-004958-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2021-001170-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de dos sergents bomber/a per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-001567-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre informàtics/informàtiques per al Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Expediente: E-01101-2021-001614-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica per al Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2021-001326-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres arquitectes tècnics/tècniques per als Servicis d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics i de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001326-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2021-001583-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001789-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de revisió i anul·lació de diversos nomenaments interins en la categoria de 'Veterinari/ària'.
Expediente: E-01101-2021-001762-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de sis llocs de direccions de centres docents públics de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01101-2021-001753-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 331/21, de 31 de març, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000087-00 - Quedar assabentat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 528/21, de 7 de maig, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000184-00 - Quedar assabentat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 580/21, de 14 de maig, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de renovació del sistema de climatització i enllumenat del Museu de la Ciutat de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000071-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge les alqueries Central i dels Jardiners del parc de Malilla.
Expediente: E-05301-2021-000171-00 - Aprovat
0064 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis publicitaris per a la difusió de solucions smart city.
Expediente: E-00805-2021-000013-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de cessió del dret d'ús de llicències de 'Software específic per a llocs de treball'.
Expediente: E-00801-2021-000125-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2021-000175-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte dels servicis de telecomunicacions per a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2019-000734-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el preavís per a la pròrroga del contracte basat en l'acord marc per al subministrament de gas natural de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2020-000273-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les Festes de Nadal de 2020 i Reis de 2021.
Expediente: E-01201-2020-000779-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la neteja dels mercats municipals.
Expediente: E-01201-2021-000109-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al subministrament de combustible i a la prestació del servici de telefonia i de servicis postals.
Expediente: E-01201-2021-000169-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al subministrament de combustible i a la prestació del servici de telefonia i de servicis postals.
Expediente: E-01201-2021-000277-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes d'abril del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2021-000286-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0074 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA.
Expediente: E-00703-2020-000052-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'Associació Verge de Cortes.
Expediente: E-00703-2020-000085-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar preus contradictoris de l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Fotografia 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000451-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a activitats culturals realitzades en diverses juntes municipals.
Expediente: E-02301-2021-000089-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0080 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'acta de recepció de l'aparcament públic situat a la plaça de la Reina.
Expediente: E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
0081 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-005915-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-006062-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'INSPECCIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el Pla d'Inspecció Municipal 2021-2023 i el Programa d'Inspecció Municipal 2021.
Expediente: E-03510-2021-000001-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-367, de 15 de març de 2021, d'adaptació de terrassa.
Expediente: E-03530-2020-003384-00 - Aprovat
0084 - PRECS I PREGUNTES
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari de carrera en la convocatòria per a proveir en propietat dos places de tècnic/a prevenció riscos laborals.
Expediente: E-01101-2018-000872-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Planejament.
Expediente: E-01101-2021-001119-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos enginyers industrials per al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2021-001390-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases reguladores de la renovació del càrrec de director/a als centres docents municipals.
Expediente: E-01101-2021-001750-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral de personal amb destinació al programa ET FORMEM 'Suport a l'Administració 2a etapa'.
Expediente: E-01101-2021-001755-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 593/21, de 21 de maig, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000148-00 - Quedar assabentat
0091 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la prestació del servici d'assistència tècnica dels teatres municipals de gestió directa 'el Musical' i l'Auditori 'la Mutant', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000063-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds del xec escolar, curs 2021-2022.
Expediente: E-02101-2021-000051-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de seixanta-set subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de dèsset subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cinc subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de tres-centes trenta-cinc subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa celebrar l'Acord Marc per a l'execució de les obres en general i construcció d'unitats d'enterrament als cementeris municipals de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions.
Expediente: E-04101-2021-000045-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa l'execució de les obres de reforma i ampliació de l'edifici administratiu i residencial i construcció de torre d'entrenament del Parc Nord de Bombers de València al carrer de Daniel Balaciart, núm. 12, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000089-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa l'execució de les obres de reforma exterior del Parc de Bombers Oest de València, carrer del Músic Ayllón, núm. 2, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000094-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de febrer de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001864-00 - Aprovat
0102 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa formular requeriment contra la desestimació presumpta de la sol·licitud formulada al Ministeri d'Hisenda perquè es compense el desfasament financer provocat pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, de modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Expediente: E-00201-2021-000029-00 - Aprovat