2021-04-09 - València

null 2021-04-09

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-04-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE ABRIL DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària i urgent que van tindre lloc els dies 31 de març i 1 d'abril de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la finalització, per pèrdua sobrevinguda de l'objecte, del Recurs PO núm. 268/19, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació al procediment per a contractar la prestació dels servicis de manteniment d'instal·lació de l'enllumenat públic a la ciutat de València.
Expediente: E-00501-2021-000109-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 279/20, interposat contra liquidació girada en concepte d'execució subsidiària de neteja de solar.
Expediente: E-00501-2021-000110-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 20 en el PO núm. 93/17, desestimatòria de la demanda interposada en exercici de l'acció reivindicatòria en reclamació de la propietat d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2021-000111-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa declarar la urgència del contracte del servici de manteniment de les llicències SAP s/4 HANNA y HCM, així com el subministrament de noves llicències SAP per a la implantació del sistema d'informació, gestió econòmica i gestió de recursos humans de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04302-2021-000002-00 - Aprovat
0006 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans'.
Expediente: E-00212-2019-000018-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0007 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa declarar la no admissió a tràmit de la proposta de modificació puntual del PP del Sector PRR-14 (Beniferri).
Expediente: E-03001-2018-000234-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada als carrers de Rubén Darío i del Palància.
Expediente: E-03103-2012-000003-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada en l'encreuament dels carrers del Caroig i de Sant Salvador.
Expediente: E-03103-2020-000025-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Tramoyeres.
Expediente: E-03910-2018-000038-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2019-003599-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0012 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per al 2021 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2020-000575-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en concepte de quota de l'exercici 2021 per pertinença a la Xarxa Clima.
Expediente: E-08001-2021-000017-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0014 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar la propietat municipal dels cartells anunciadors de les Falles de València des de 1929 fins a 2020.
Expediente: E-01904-2021-000370-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques municipals.
Expediente: E-01905-2020-000267-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de març de 2021, pel qual es va estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'adjudicació de les ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19.
Expediente: E-01905-2020-000329-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa concedir una subvenció nomitativa a favor de la productora Estrela Audiovisual, SL.
Expediente: E-01905-2021-000346-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa autoritzar l'ampliació del termini de celebració de la XLIV edició de la Fira del Llibre Antic.
Expediente: E-02000-2021-000005-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0019 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la justificació parcial de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01911-2020-003845-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Startups.
Expediente: E-01911-2021-000004-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria a Carpesa, Borbotó, Benifaraig i Poble Nou.
Expediente: E-02310-2021-000048-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria a Massarrojos.
Expediente: E-02310-2021-000049-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria a la Punta.
Expediente: E-02310-2021-000050-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria al Perellonet, el Saler i Forn d'Alcedo.
Expediente: E-02310-2021-000051-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-02901-2020-000134-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4915, de 10 de desembre de 2020, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-000285-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5158, de 22 de desembre de 2020, per la qual es va disposar extingir el dret de concessió de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2020-002346-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0028 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2019-000238-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Grupo Scout Fenix 215.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici 'Impressió sobre FOREX Cartells'.
Expediente: E-01902-2021-000023-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'associació Joventut Precària.
Expediente: E-01902-2021-000028-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'associació intercultural Candombe.
Expediente: E-01902-2021-000030-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Cent Anys' Levante UD.
Expediente: E-02201-2019-000201-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Mujeres Antígona.
Expediente: E-02230-2019-000089-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a ADONAR.
Expediente: E-02230-2019-000090-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Secretariado Gitano.
Expediente: E-02230-2019-000091-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
Expediente: E-02250-2020-000027-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de servicis per a l'allotjament, manutenció i atenció psicosocial en una vivenda supervisada situada a Mislata.
Expediente: E-02250-2021-000069-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar l'ampliació de l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de servicis per a l'allotjament, manutenció i atenció psicosocial en vivendes supervisades situades al municipi de Torrent.
Expediente: E-02250-2021-000070-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Save the Children d'ampliació del termini de justificació del projecte d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000535-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0046 - ORGANISME AUTÒNOM UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el cessament de la directora de l'organisme autònom municipal Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2018-000029-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari de carrera en haver superat el període de pràctiques en la convocatòria de quatre places de tècnic/a lingüista.
Expediente: E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2021, pel qual es va autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Burjassot.
Expediente: E-01101-2020-003110-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la borsa de treball de tècnic/a integració social.
Expediente: E-01101-2021-001032-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la borsa de treball de tècnic/a educador/a social.
Expediente: E-01101-2021-001067-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2021-001045-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2021-000542-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de 'Bomber/a especialitat brigada canina (DEB-PH-NFB)' i aprovar la reincorporació en lloc de 'Bomber/a (DEB-PH-NFB)' en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003932-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'oficial de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001168-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'oficial de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001191-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos arquitectes tècnics.
Expediente: E-01101-2021-001121-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subaltern.
Expediente: E-01101-2021-001040-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les peticions d'una funcionària interina sobre reconeixement de la condició d'empleada pública temporal en frau de llei.
Expediente: E-01101-2021-001164-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de transport, muntatge i desmuntatge, d'edició de catàlegs, de producció gràfica i de fotografia, dividit en 4 lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000221-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte de prestació del servici de teleassistència domiciliària.
Expediente: E-04101-2021-000041-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.10.469 i donar d'alta una parcel·la per a servici públic esportiu i diverses parcel·les per a xarxa viària.
Expediente: E-05303-2015-000140-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.07.188 i donar d'alta la instal·lació esportiva elemental 'Soternes B'.
Expediente: E-05303-2019-000197-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 d'abril de 2013, pel qual es va adscriure a la Delegació de Formació i Ocupació un local municipal situat als carrers de Guillem de Castro i d'Espartero.
Expediente: E-05304-2013-000059-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Pobles de València part de l'edifici de les antigues escoles del Perellonet.
Expediente: E-05304-2017-000102-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Secretaria General.
Expediente: E-00209-2021-000008-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000024-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000051-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-290, de 19 de febrer de 2021, per la qual es desestima una sol·licitud d'enquadrament en el GDP I en haver accedit per permuta.
Expediente: E-00210-2021-000019-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la neteja de col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2021-000163-00 - Aprovat
0070 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 93567.
Expediente: E-01305-2018-000575-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0071 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Médicos del Mundo.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de gener de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001143-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual en el Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-01101-2021-001308-00 - Aprovat