2021-03-26 - València

null 2021-03-26

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
26-03-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE MARZO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de març de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, aclarit per Interlocutòria posterior, que acorda no admetre per pèrdua d'objecte el recurs contenciós administratiu PO núm. 136/20, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que no va admetre el recurs especial contra l'anunci en el DOUE i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic dels plecs de contractació del servici de manteniment de la instal·lació d'enllumenat públic de la ciutat de València.
Expediente: E-00501-2021-000103-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 244/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000101-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 123/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000102-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar el Diccionari de Competències Genèriques.
Expediente: E-00209-2021-000004-00 - Aprovat
0006 - SERVICI FINANCER. Proposa declarar vàlid el procediment executat per a la contractació de noves operacions de préstec destinades a finançar gastos de capital del Pressupost municipal 2021.
Expediente: E-05201-2021-000006-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0007 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de la modificació de PGOU relativa a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit de Gas Lebón al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València.
Expediente: E-03001-2020-000233-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent al Pla de Reforma Interior per a l'illa de cases delimitada pel carrer del Mestre Aguilar i altres.
Expediente: E-03001-2021-000072-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent al Pla de Reforma Interior 'Moncayo'.
Expediente: E-03001-2021-000073-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
Expediente: E-03103-2013-000004-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Alcalá de Xivert.
Expediente: E-03103-2018-000012-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
Expediente: E-03103-2019-000026-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
Expediente: E-03103-2019-000027-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar diverses renúncies a les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0015 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte per a la conservació i neteja de les fonts abeurador, dutxes, llavapeus, canalitzacions i passarel·les de platja de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2012-000045-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la novena revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
Expediente: E-02701-2021-000045-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa declarar l'emergència, ratificar la Resolució núm. RA-64, de 9 de març de 2021 i autoritzar i disposar el gasto per al contracte d'obres de construcció de cent setanta-sis nínxols columbaris a la Secció 21a (Bloc C6) del Cementeri General de València.
Expediente: E-02802-2021-000038-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa declarar l'emergència, ratificar la Resolució núm. RA-65, de 9 de març de 2021 i autoritzar i disposar el gasto per al contracte d'obres de construcció de cinquanta nínxols senzills a la Secció 21a (Grup D7) del Cementeri General de València.
Expediente: E-02802-2021-000036-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització d'un estudi d'usos de la Ciutat de l'Artista Faller de València.
Expediente: E-01904-2020-001044-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01904-2021-000356-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació d'ajudes concedides a projectes d'especial interés.
Expediente: E-01905-2020-000101-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2021-000259-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ateneo Marítimo de València.
Expediente: E-02000-2021-000023-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de coordinació de seguretat i salut de les obres de restauració de casetes modernistes i bancs de ceràmica dels Jardins del Real (Vivers).
Expediente: E-02001-2020-000497-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la restauració de la font de Tritó als jardins de la Glorieta.
Expediente: E-02001-2020-000730-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2021.
Expediente: E-02101-2021-000008-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de l'associació Red de Ciudades AVE en concepte de quota anual 2021.
Expediente: E-01909-2021-000016-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002482-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar l'ingrés efectuat en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la citada entitat.
Expediente: E-01911-2020-003845-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Comunidad de Pescadores El Palmar.
Expediente: E-02310-2021-000073-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa formalitzar en SIEM la modificació del projecte de gasto 2019/85 Formacció VLC 2019-2021-POEFE i aprovar una transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2019-000109-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte Formacció VLC 2019-2021-POEFE corresponents al passat mes de gener.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte Formacció VLC 2019-2021-POEFE corresponents al passat mes de febrer.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció directa a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02902-2021-000345-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0035 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la joventut de la ciutat de València. (Proposta núm. 10)
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la joventut de la ciutat de València. (Proposta núm. 11)
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis per a la realització d'un projecte de creació audiovisual per a la 'Campanya de responsabilitat, solidaritat i consciència davant la Covid-19'.
Expediente: E-01902-2020-000135-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal concedida a Domus Pacis Casal de la Pau.
Expediente: E-02201-2019-000026-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000017-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a CAVAS-Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales.
Expediente: E-02230-2020-000084-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Cotlás.
Expediente: E-02230-2020-000100-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Empresarias y Profesionales de València.
Expediente: E-02230-2020-000101-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Ministeri de Sanitat i Assumptes Socials dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02230-2021-000011-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació Intered d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Oxfam Intermón de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació MUSOL d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de manteniment d'aplicacions informàtiques.
Expediente: E-02250-2020-000434-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01401-2021-000597-00 - Aprovat
0051 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E-01501-2021-000079-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions de component competencial.
Expediente: E-01101-2021-000476-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació i interí de quatre tècnics/tècniques de gestió d'administració general per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2021-001009-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos arquitectes tècniques per als Servicis de Gestió Tributària Específica Cadastral i d'Activitats.
Expediente: E-01101-2021-000975-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2021-001040-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la borsa de treball de millora d'ocupació per a comandaments de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000573-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat seixanta-cinc places de caporal de bomber/a.
Expediente: E-01101-2021-001079-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat seixanta-sis places de bomber/a.
Expediente: E-01101-2021-001078-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre les peticions d'una funcionària interina de reconeixement de la condició d'empleada pública temporal en frau de llei.
Expediente: E-01101-2021-000860-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre les peticions d'un funcionari interí de reconeixement de la condició d'empleat públic temporal en frau de llei.
Expediente: E-01101-2021-000865-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de conversió en funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000858-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de conversió en funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001100-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMPUJU 2020.
Expediente: E-01101-2020-003589-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici d'assistència tècnica per a la supervisió i control del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2019-000224-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de finalització de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle, segons projecte bàsic i d'execució, al carrer de la Diputada Clara Campoamor (València), a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000207-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prestar la conformitat a la inscripció de dos finques registrals a favor de la Diputació Provincial de València i que esta cedisca el sòl de cinc finques registrals expropiades per a vials a favor de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-05303-2016-000120-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el cànon de l'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05307-2019-000011-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000054-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000060-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa estimar una sol·licitud de canvi de GDP i reenquadrament després de millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000102-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2021-000073-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de febrer del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2021-000159-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la neteja de col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2021-000163-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2020-000083-00 - Aprovat
MOCIONS
0075 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Festival Moviments Urbans-Dansa València, 2a edició.
Expediente: E-01905-2021-000274-00 - Aprovat
0075 - PRECS I PREGUNTES
0076 - SERVICI FINANCER. Proposa concedir la pròrroga del contracte de préstec participatiu firmat amb Valencia Parque Central.
Expediente: E-05201-2021-000008-00 - Aprovat
0077 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la segona modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000008-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la reprogramació dels servicis de neteja 2021: reconversió de desinfecció a major baleig i neteja de boscos de la Devesa-Albufera.
Expediente: E-02801-2021-000394-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0080 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per als mesos d'abril a juny de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000013-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent cinc subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de quaranta-cinc subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Cementeris i Servicis Funeraris.
Expediente: E-01101-2021-000697-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Projectes Urbans.
Expediente: E-01101-2021-000540-00 - Aprovat