2021-03-05 - València

null 2021-03-05

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-03-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE MARZO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i urgent i ordinària que van tindre lloc els dies 24 i 26 de febrer de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 143/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000079-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 294/20, interposat contra la denegació d'una ajuda del programa 'RE-ACTIVA'.
Expediente: E-00501-2021-000025-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 774/19, interposat en reclamació d'indemnització declarada per Sentència.
Expediente: E-00501-2021-000083-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'innovació orientats a missions 2030.
Expediente: E-00202-2021-000004-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00202-2021-000007-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la quota de participació anual com a soci fundador de la Xarxa Innpulso (ARINN) corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00202-2021-000009-00 - Aprovat
0008 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'execució de la Campanya de Drets Humans.
Expediente: E-04103-2020-000057-00 - Aprovat
0009 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de la Campanya Dret a l'Alimentació Saludable i Sostenible.
Expediente: E-04103-2020-000073-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI 'Entrada de Sant Pau'.
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar l'actualització del quadro de preus d'urbanització dels projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada.
Expediente: E-03003-2020-000027-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-03101-2021-000012-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar concloses les actuacions de la reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del PAI de la UE 1 del Pla Parcial del Sector de SUP-6 Malilla Nord.
Expediente: E-03102-2020-000026-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació de dos parcel·les situades a la plaça de Dorotea i Margarita Joanes (pintores) i al carrer del Pintor Joan Miró.
Expediente: E-03103-2014-000019-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat i revocar la Resolució núm. SM-1966, de 9 d'abril de 2019, de denegació de llicència de legalització d'obres.
Expediente: E-03501-2017-001029-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-001395-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
Expediente: E-05302-2020-000228-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Marqués de Busianos.
Expediente: E-05302-2021-000029-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM) en concepte de quota anual 2021.
Expediente: E-02802-2021-000041-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Acció Ecologista-Agró i a la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife), en el marc del conveni signat amb totes dos entitats.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Dona compte de l'adhesió de l'Ajuntament de València a la proposta del projecte ADMIRE 50 (Disseny d'un model d'adaptació i mitigació: cap a una descarbonització resilient per a 2050).
Expediente: E-03602-2021-000010-00 - Quedar assabentat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació pels treballs de l'enregistrament d'un vídeo 3D del Betlem instal·lat al Saló de Cristall de l'Ajuntament.
Expediente: E-01904-2020-001083-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a drets d'autor derivats d'espectacles realitzats al desembre a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2021-000041-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer d'equipament, servici tècnic i transport per a l'espectacle 'Mort d'amor'.
Expediente: E-01905-2021-000115-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2021, de concessió d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2021 al conveni de col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Expediente: E-02000-2021-000014-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'un membre del jurat de la 'Crida per l'Art'.
Expediente: E-02001-2020-000708-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament i instal·lació d'un projector a la Llotja.
Expediente: E-02001-2020-001017-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de Mupis 'Respecta València-Protegim el Nostre Patrimoni Històric'.
Expediente: E-02001-2021-000115-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de menjador i monitors a l'escola infantil Quatre Carreres.
Expediente: E-02101-2018-000474-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de menjador i monitors a l'escola infantil de Pinedo.
Expediente: E-02101-2020-000084-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0032 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar la Fundació Visit València a donar compliment a les actuacions oportunes conduents a la celebració de la Gala dels Premis Goya 2022.
Expediente: E-01909-2021-000008-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'Asociación Valenciana de Startups, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01911-2020-003093-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001859-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de febrer.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01902-2021-000011-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'obra per a la construcció d'un nou centre municipal de servicis socials situat dins de l'espai cedit al mercat de Benicalap.
Expediente: E-02201-2018-000383-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana de València.
Expediente: E-02201-2018-000234-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASPAYM del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Proposta núm. 1)
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Proposta núm. 2)
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa incrementar el gasto destinat a atendre el pagament de les ajudes de menjador escolar durant el curs 2020/2021.
Expediente: E-02201-2020-000033-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ Proposa autoritzar el gasto per a la concessió d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per protecció durant el curs 2021-2022.
Expediente: E-02201-2021-000021-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de l'aportació anual a favor de l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de València.
Expediente: E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la segona i última pròrroga del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo.
Expediente: E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el Manual per a l'elaboració dels informes d'impacte de gènere.
Expediente: E-02230-2021-000026-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici d'allotjament, manutenció i atenció psicosocial al casal d'acollida de Rocafort.
Expediente: E-02250-2018-000230-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per ATELIER d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació a favor de la Congregación Religiosa Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, Provincia Luis Amigó.
Expediente: E-02250-2020-000040-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats en fase 'A' del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions dels centres municipals d'acolliment d'animals dependents de la Delegació de Benestar Animal.
Expediente: O-02401-2018-000104-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000018-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en la convocatòria de quatre places de tècnic/a de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2020-003521-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de desembre de 2020.
Expediente: E-01101-2021-000335-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2020-003462-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2020-003463-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003889-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en el Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.
Expediente: E-01101-2020-003464-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2020-003612-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2020-003891-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2020-003892-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-003962-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a agent de la Policia Local, en pràctiques, d'una aspirant del torn lliure.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica d'administració general per al Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2021-000028-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un inspector d'obres i servicis per al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2021-000228-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis auxiliars administratius/ives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2021-000025-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficial/a de servicis per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2021-000284-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2021-000772-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subaltern/a per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-000546-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a enginyer industrial.
Expediente: E-01101-2021-000874-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar diverses substitucions en la contractació laboral de personal amb destinació al programa ECOVID 2020.
Expediente: E-01101-2020-003307-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la pròrroga de la comissió de servicis d'una auxiliar administrativa a l'Ajuntament de Catarroja.
Expediente: E-01101-2021-000901-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa tindre per desistida la petició d'autorització de modificació de l'UTE adjudicatària del contracte de servici de menjador i monitors a les escoles infantils 'Gent Menuda', 'Quatre Carreres' i 'Solc'.
Expediente: E-04101-2020-000223-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les per a xarxa viària i per a espai lliure situades entre els carrers de Luis Crumiere i de Vicent Peris.
Expediente: E-05303-2020-000079-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el canvi de la ubicació de la cessió temporal efectuada a favor de Ferrocarrils de la Generalitat, per a l'acumulació de materials de les obres de la línia 10 de Metro València, a la parcel·la situada entre les avingudes d'Amat Granell Mesado (militar) i d'Antonio Ferrandis (actor), carrer d'Ángel Villena i entrada de Fava.
Expediente: E-05307-2019-000045-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1624, de 16 de juny de 2020, sobre antiguitat a efecte de carrera.
Expediente: E-00210-2020-000104-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-3756, de 19 de novembre de 2020, per la qual se desestima una sol·licitud d'enquadrament en el GDP I en haver accedit per permuta.
Expediente: E-00208-2020-000043-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000113-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000114-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000115-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000118-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000122-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000123-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000124-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000126-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000133-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000137-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000144-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000153-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000158-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000163-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000167-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000169-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000171-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000177-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000180-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000186-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000189-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000201-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000206-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000207-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000211-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000216-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000225-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000228-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000230-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000233-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000234-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000245-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000248-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000249-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000256-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000258-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000261-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000266-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000270-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000271-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000279-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000282-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000293-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000307-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000313-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000316-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000318-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000324-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000325-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000327-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000328-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000336-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000337-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000345-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000350-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000351-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000352-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000356-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000365-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000387-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000405-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000416-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000418-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000434-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000444-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000448-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000452-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000454-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000465-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000471-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000475-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000480-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000489-00 - Aprovat
0154 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000491-00 - Aprovat
0155 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000500-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000502-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000511-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000521-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000540-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000541-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000542-00 - Aprovat
0162 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000546-00 - Aprovat
0163 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000565-00 - Aprovat
0164 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000566-00 - Aprovat
0165 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000567-00 - Aprovat
0166 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000573-00 - Aprovat
0167 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000583-00 - Aprovat
0168 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000587-00 - Aprovat
0169 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000598-00 - Aprovat
0170 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000599-00 - Aprovat
0171 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000604-00 - Aprovat
0172 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000628-00 - Aprovat
0173 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000640-00 - Aprovat
0174 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000643-00 - Aprovat
0175 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000652-00 - Aprovat
0176 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000655-00 - Aprovat
0177 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000659-00 - Aprovat
0178 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000663-00 - Aprovat
0179 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000666-00 - Aprovat
0180 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000672-00 - Aprovat
0181 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000675-00 - Aprovat
0182 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000690-00 - Aprovat
0183 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000692-00 - Aprovat
0184 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000695-00 - Aprovat
0185 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000697-00 - Aprovat
0186 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000700-00 - Aprovat
0187 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000701-00 - Aprovat
0188 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000715-00 - Aprovat
0189 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000718-00 - Aprovat
0190 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000746-00 - Aprovat
0191 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000753-00 - Aprovat
0192 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000761-00 - Aprovat
0193 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000762-00 - Aprovat
0194 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000765-00 - Aprovat
0195 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000768-00 - Aprovat
0196 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000769-00 - Aprovat
0197 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000771-00 - Aprovat
0198 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000773-00 - Aprovat
0199 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud de canvi de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000774-00 - Aprovat
0200 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics de manteniment del software de la signatura Novell/Microfocus i Net IQ instal·lat en els sistemes d'informació de l'Ajuntament.
Expediente: E-00801-2018-000050-00 - Aprovat
0201 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2021-000005-00 - Aprovat
0202 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material publicitari.
Expediente: E-00805-2021-000005-00 - Aprovat
0203 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'actuació de rehabilitació del CEIP Carles Salvador i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01201-2021-000031-00 - Aprovat
0204 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'uniformitat del personal d'oficis.
Expediente: E-01201-2021-000083-00 - Aprovat
0205 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici de telefonia mòbil i servicis postals i al subministrament de combustible.
Expediente: E-01201-2021-000092-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0206 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la modificació per força major sol·licitada per l'Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos del projecte subvencionat en la convocatòria d'ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020.
Expediente: E-00703-2020-000091-00 - Aprovat
0207 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la segona ampliació del termini per a l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
0208 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AVV Campanar.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0209 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA CP Benimàmet.
Expediente: E-02301-2020-000426-00 - Aprovat
0210 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les convocatòries de subvencions de les Juntes Municipals de Districte destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2021-000034-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0211 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la construcció d'un carril bici protegit des de la rotonda doble de l'avinguda dels Germans Machado fins a l'entrada del municipi de Burjassot.
Expediente: E-01801-2020-003641-00 - Aprovat
0212 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per a la coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-000566-00 - Aprovat
0213 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-000569-00 - Aprovat
0213 - PRECS I PREGUNTES
0214 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart, classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000032-00 - Aprovat
0215 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2021, pel qual es va aprovar declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de neteja de col·legis i escoletes infantils públiques dependents de l'Ajuntament, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000148-00 - Aprovat
0216 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar Emivasa a realitzar ajornaments en el pagament de factures d'aigua.
Expediente: E-02701-2021-000034-00 - Sobre la mesa
0217 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2021-000965-00 - Aprovat
0218 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual en el Gabinet d'Alcaldia.
Expediente: E-01101-2021-000987-00 - Aprovat
0219 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de tres-centes cinquanta subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0220 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians: artistes de falles, artistes de carrosses, indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotècnia i altres.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0221 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la creació del Gabinet Psicològic de la Policia Local de València en el Servici de Policia Local, incardinar el lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 8404, en este Gabinet i aprovar l'adscripció provisional en este lloc.
Expediente: E-01101-2021-000343-00 - Aprovat
0222 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Envelliment Actiu.
Expediente: E-01101-2021-000144-00 - Aprovat