2020-09-11 - València

null 2020-09-11

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-09-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de juliol de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 182/15, interposat contra Resolució del secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic que va desestimar el recurs d'alçada seguit contra l'autorització de l'abocament d'aigües residuals depurades a la mar de l'EDAR de Pinedo I i II a través d'emissari submarí.
Expediente: E-00501-2018-000223-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 329/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va desestimar el recurs de reposició seguit contra l'acord que fixava el preu just d'una reserva d'aprofitament.
Expediente: E-00501-2020-000191-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima el recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7 dictada en Interlocutòries núm. 1139/16 i declara la no existència de responsabilitat directa de l'Ajuntament en el pagament d'una prestació per desocupació.
Expediente: E-00501-2020-000195-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que té per no preparada la cassació interposada contra Sentència del mateix Tribunal desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm 3, que no va admetre el Recurs PA núm. 600/18, interposat contra avís d'embargament per impagament d'una liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-00501-2020-000183-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Recurs PA núm. 335/19, que desestima el recurs quant a la imposició de la multa coercitiva i no l'admet quant a l'ordre d'execució d'obres en un edifici.
Expediente: E-00501-2020-000172-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 384/13, interposat contra una ordre de cessament de l'exercici d'activitat de lloguer d'habitacions.
Expediente: E-00501-2014-000152-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 229/19, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud formulada per a resoldre el Programa d'Actuació Integrada 'Entorn de la Piscina Olímpica'.
Expediente: E-00501-2020-000177-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 492/19, interposat contra l'acte d'execució forçosa de l'acord de retirada d'un suport publicitari.
Expediente: E-00501-2020-000193-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 507/19, interposat contra la desestimació del recurs de reposició seguit contra l'aprovació de les bases per a contractar en règim laboral especial d'alta direcció un/a director/a per al Centre Mundial per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
Expediente: E-00501-2020-000184-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 14/20, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000192-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 93/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'adscripció a lloc de mestra d'Educació Musical.
Expediente: E-00501-2020-000197-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 86/20, interposat contra la desestimació d'un recurs de reposició sobre autorització d'ocupació de domini públic.
Expediente: E-00501-2020-000194-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 162/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu de les hores deixades de disfrutar pel permís d'una hora diària sense detracció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000187-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 284/19, interposat contra l'ordre d'adopció de mesures precautòries en un edifici.
Expediente: E-00501-2020-000173-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 603/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu de les hores deixades de disfrutar pel permís d'una hora diària sense detracció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000185-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara l'arxiu del Recurs PO núm. 426/19, interposat contra l'ordre de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada en una vivenda destinada a apartament turístic.
Expediente: E-00501-2020-000176-00 - Quedar assabentat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0018 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2020, per la qual es va aprovar el projecte denominat 'Mesures correctores per a la recepció municipal de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València'.
Expediente: E-03301-2001-000125-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-1427, d'1 d'octubre de 2019, de concessió de llicència d'obres de reforma.
Expediente: E-03501-2016-000793-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-5164, de 6 de novembre de 2018, per la qual es va denegar una llicència de legalització d'obres.
Expediente: E-03501-2012-000984-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar les normes per a l'adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible.
Expediente: E-03910-2019-003583-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions al programa municipal de reforma i lloguer de vivenda buida denominat 'Programa Reviure'.
Expediente: E-03910-2020-002563-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0023 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el conveni regulador per al pagament de part (clavegueram) dels rebuts per la prestació del servici de subministrament d'aigua a persones en situació o risc d'exclusió social a subscriure amb Saneamiento de Valencia, UTE.
Expediente: E-02701-2020-000274-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2019-001031-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2020-000204-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de tercera transferència corrent de l'exercici 2020 a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2020-000140-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides per a residències de creació 2019.
Expediente: E-01905-2018-000545-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000295-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora per a la valoració i concessió de les subvencions a programacions i projectes culturals 2020 i fins al 31 de març de 2021.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2020 al conveni de col·laboració amb la Fundació General Universitat de València.
Expediente: E-02000-2020-000029-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2020-000024-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual 2020 a favor de l'Asociación de Museos y Centros de Ciencias y Técnica de España.
Expediente: E-02001-2020-000651-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02001-2020-000682-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2019-000039-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes per a material escolar, curs 2020/2021.
Expediente: E-02101-2020-000121-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual 2020 a favor de l'Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
Expediente: E-02101-2020-000134-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0037 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01911-2020-000004-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar el regidor delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, a la subscripció de la 'Declaració de Valladolid per a l'impuls dels sistemes agroalimentaris locals enfront dels riscos globals'.
Expediente: E-02310-2019-000120-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del Servici.
Expediente: E-02310-2020-000227-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d'Ocupació i Formació destinada al programa EMCORP 2020-2021 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2020-000189-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación Natania.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-1145, de 3 d'agost de 2020, per la qual es prolonguen els contractes adjudicats per a la prestació del servici d'ajuda a domicili en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici de gestió i execució de celebracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000066-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere per a l'any 2020.
Expediente: E-02230-2019-000068-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa concedir una pròrroga per a l'execució del projecte subvencionat sol·licitada per l'Associació de Dones Antígona.
Expediente: E-02230-2019-000089-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució d'intervenció arqueològica en el solar del carrer Davallada de Sant Miquel (Barri del Carmen) per al nou Espai Dones i Igualtat.
Expediente: E-02230-2020-000035-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció dels usuaris allotjats al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, allotjament i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000063-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Instituto Médico Valenciano per a la dotació de la beca-ajuda 'Dr. Juan Peset Aleixandre de l'Excm. Ajuntament de València', exercici 2019.
Expediente: E-02401-2019-001082-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000071-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament d'Aldaia d'autorització de comissió de servicis d'un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002046-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la Resolució núm. NV-1729, de 25 de juliol de 2020, en la convocatòria de cinquanta places d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002292-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de remissió de documentació corresponent a la borsa de treball de la categoria de tècnic/a mitjà/ana d'informàtica de l'Ajuntament de Buñol.
Expediente: E-01101-2020-002346-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a tècnica lingüista, plaça en propietat, i el nomenament com a personal funcionari en pràctiques de tres aspirants en places d'esta categoria.
Expediente: E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2020-002125-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici Fiscal Gastos.
Expediente: E-01101-2020-001219-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una arquitecta tècnica, lloc de treball de personal tècnic mitjà, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2020-002104-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una arquitecta tècnica, lloc de treball de personal tècnic mitjà, en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2020-002104-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, categoria enginyer tècnic obres públiques, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-002211-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en No Inclosos en Unitats Orgàniques.
Expediente: E-01101-2020-002268-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos enginyer/a de telecomunicacions per al Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2020-002323-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos arquitectes tècniques per als Servicis de Patrimoni Històric i Artístic i de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2020-002195-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres tècnics mitjans d'informàtica per als Servicis de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de Coordinació Tributària.
Expediente: E-01101-2020-002256-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos enginyer/a tècnic/a obres públiques per al Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2020-002278-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002011-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre subalterns/ernes per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2020-002648-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalternes per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002654-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà ATS bom (DEB-PH-N1-F1) adscrit al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en lloc de personal tècnic mitjà.
Expediente: E-01101-2020-000900-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), en personal tècnic mitjà, després de l'adscripció temporal en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2020-001188-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític, habilitat, adscrit en No Inclosos en Unitats Orgàniques, en lloc d'auxiliar administratiu/iva.
Expediente: E-01101-2020-000940-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic en lloc d'auxiliar administratiu/iva, després de l'adscripció temporal en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-001849-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar de servicis en el Servici d'Acció Cultural, en lloc d'auxiliar de patrimoni històric i cultural (JP3).
Expediente: E-01101-2019-004856-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002321-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'enquadrament en grup de cotització del personal del programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003824-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de juliol de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002434-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de l'actual Relació de Llocs de Treball i del vigent Organigrama.
Expediente: E-01101-2020-001632-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la liquidació dels complements de productivitat i activitat professional de setembre de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002238-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució de no admissió d'un recurs interposat davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000142-00 - Quedar assabentat
0081 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició d'inici d'un procediment de subhasta per a l'adquisició d'una parcel·la municipal situada a l'avinguda del Port.
Expediente: E-05301-2020-000060-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de compra d'una parcel·la situada al carrer de la Carda.
Expediente: E-05301-2019-000160-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar l'oferiment a favor de l'Ajuntament d'un local en règim de lloguer situat al carrer del Reverend Josep Noguera.
Expediente: E-05301-2020-000177-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S1.10.429 i 1.S2.10.659, parcel·les per a residencial plurifamiliar al carrer de Planas.
Expediente: E-05303-2020-000060-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat d'una séquia situada al camí del Tremolar.
Expediente: E-05305-2016-000037-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de Sagunt.
Expediente: E-05305-2018-000013-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal inventariada al codi 1.S2.02.688.
Expediente: E-05305-2019-000001-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la pròrroga del contracte d'arrendament d'uns locals situats al passeig de les Facultats.
Expediente: E-05307-2019-000049-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible per a la impressió de targetes plàstiques.
Expediente: E-01201-2019-000683-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al manteniment d'equips multifunció de diverses marques.
Expediente: E-01201-2020-000451-00 - Aprovat
0091 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Ordinari núm. 329/19 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2018-000401-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0092 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Curts 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000448-00 - Aprovat
MOCIONS
0093 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes d'octubre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0093 - PRECS I PREGUNTES
0094 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020.
Expediente: E-00703-2020-000001-00 - Aprovat
0095 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la promoció del valencià als comerços del terme municipal de València 2020.
Expediente: E-01304-2020-000003-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa tindre per desistida la mercantil Valencia Club de Fútbol, SAD, de la seua sol·licitud d'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent a la Fase 2 Zona A 'Antic Mestalla'.
Expediente: E-03107-2016-000007-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió dels servicis de neteja i recollida pel manteniment de les mesures adoptades com a conseqüència de la COVID-19 fins al 31 de desembre de 2020.
Expediente: E-02801-2020-001336-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servici d'atenció ciutadana (010) de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2020-000150-00 - Aprovat