2020-07-31 - València

null 2020-07-31

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
31-07-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE JULIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que van tindre lloc el dia 24 de juliol de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa designar vocal suplent en la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00601-2019-000021-00 - Aprovat
0003 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa nomenar vocal suplent en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contreras-Tous.
Expediente: E-00601-2019-000051-00 - Aprovat
0004 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa nomenar vocal suplent en el Consell Rector del Consorci València 2007.
Expediente: E-00601-2019-000052-00 - Aprovat
0005 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa nomenar suplent en el Consell d'Administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
Expediente: E-00601-2019-000067-00 - Aprovat
0006 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa nomenar vocal titular en el Consell Rector de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-00601-2019-000070-00 - Aprovat
0007 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar el nomenament de membre de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2020-000059-00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa aprovar el projecte de Reglament Orgànic i Funcional de l'Assessoria Jurídica Municipal de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2020-000160-00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per l'Audiència Nacional, desestimatòria del Recurs 1/157/18, interposat contra Resolució de la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que va declarar que s'havia infringit l'art. 7.2 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en relació a l'enquesta realitzada per INVEST.
Expediente: E-00501-2020-000165-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 417/18, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra sis liquidacions girades per concepte d'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2020-000171-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 13/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per liquidacions girades per concepte d'impost sobre béns immobles, exercici 2018.
Expediente: E-00501-2020-000163-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 67/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000170-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 525/19, interposat contra l'ordre de cessament en l'ús com a apartaments turístics de diverses vivendes.
Expediente: E-00501-2020-000162-00 - Quedar assabentat
0014 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar les instruccions per a l'aplicació dels factors 2 i 3.
Expediente: E-00207-2020-000004-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici d'Addiccions.
Expediente: E-00209-2020-000010-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-00209-2020-000011-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-00209-2020-000012-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-00209-2020-000013-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer les propostes de millora presentades pel Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-00209-2020-000017-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa resoldre el recurs de reposició interposat contra la denegació de canvi de grau per no complir el període de permanència.
Expediente: E-00208-2019-000007-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Dona compte de la Resolució núm. GO-2681, de 23 de juliol de 2020, relativa a la realització d'una campanya per a difondre els servicis que les biblioteques posen a la disposició de la ciutadania per a fer front a l'impacte social a conseqüència de la pandèmia mundial de COVID-19.
Expediente: E-04103-2020-000020-00 - Quedar assabentat
0022 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa modificar els annexos de l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2020, pel qual es va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària Valenciana en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i altres ingressos de dret públic que s'han de realitzar fora del terme municipal de València.
Expediente: E-04901-2020-000294-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar l'acord regulador dels preus públics de les entrades del festival de cinema 'Mostra de València. Cinema del Meditarrani'.
Expediente: E-H4969-2020-000009-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0024 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de l'Àrea Funcional 10. Natzaret-Cocoters-Moreres.
Expediente: E-03001-2019-000063-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2015-000021-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al camí de l'Alqueria d'Albors.
Expediente: E-03103-2017-000072-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una reserva d'aprofitament a la unitat d'execució 'Alqueria de Benet'.
Expediente: E-03103-2019-000033-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació relativa a la certificació núm. 8 del contracte d'obres del 'Projecte d'intervenció arqueològica del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta'.
Expediente: E-03201-2019-000080-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'Aumsa per la prestació de servicis de l'Agrupació d'Interés Econòmic OCOVAL, durant el primer quadrimestre de 2020.
Expediente: E-03701-2020-000305-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'Aumsa per la prestació de servicis de l'Agrupació d'Interés Econòmic OCOVAL, durant el segon quadrimestre de 2020.
Expediente: E-03701-2020-001009-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016, relatiu al Registre de Demandants de Lloguer.
Expediente: E-03910-2016-000005-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de subvencions concedides en concepte d'ajudes al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-000126-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-003019-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa reconéixer el dret a la subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Portal Nou.
Expediente: E-05302-2019-000463-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0035 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al treball de retirada i incineració d'una tonyina encallada a la platja.
Expediente: E-02410-2020-000055-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa en el 2020 els imports que s'han de satisfer a les comunitats de regants i autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'estes.
Expediente: E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del projecte 'Nova canonada DN 600 per avinguda de les Balears'.
Expediente: E-02701-2019-000216-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2020-000225-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la programació dels servicis de neteja a conseqüència de la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 17 de juliol de 2020.
Expediente: E-02801-2020-001109-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-241, de 20 de juliol de 2020, en aplicació de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0041 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de pagament de la factura relativa a la certificació de revisió definitiva de preus de 2020 del contracte de manteniment de jardins i poda de l'arbratge de la zona Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2020-000288-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa convocar el procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans construïts als terrenys municipals del carrer del Vaixell (barri del Grau, districte Poblats Marítims) de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2020-000462-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0043 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació al tram perpendicular del carrer d'Estribord que va des de l'avinguda de les Gavines (CV-500) fins al carrer d'Estribord.
Expediente: E-02000-2016-000132-00 - Aprovat
0044 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació al tram del carrer d'Alfarrasí que va des de la senda del Polvorí fins al carrer de Cocentaina.
Expediente: E-02000-2019-000010-00 - Aprovat
0045 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació al tram de l'avinguda de Blasco Ibáñez que va des del carrer de Joan Mercader al carrer de Lluís Despuig.
Expediente: E-02000-2020-000019-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa el desistiment de la contractació de concessió demanial de la residència cafeteria del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.
Expediente: E-01903-2018-000410-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la inclusió de la clàusula de protecció de dades en la convocatòria de la vintena edició dels Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2020-000079-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Campaners de Campanar.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de neteja i restauració dels adreços de les Falleres Majors i les seues Corts d'Honor.
Expediente: E-01904-2019-001166-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adjudicació de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVII edició.
Expediente: E-01905-2020-000141-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02000-2020-000062-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del Premi Senyera d'Arts Visuals 2020.
Expediente: E-02001-2020-000050-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al curs 2019/2020.
Expediente: E-02101-2019-000326-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant procediment d'emergència, el contracte de subministrament de tauletes tàctils.
Expediente: E-02101-2020-000117-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0055 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2020-000008-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Dona compte del Pla plurianual d'inversions del Palau de Congressos 2021-2025.
Expediente: O-01909-2020-000024-00 - Quedar assabentat
0057 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat i reajustar el termini de presentació d'al·legacions per a la declaració del nucli de població de Benimàmet com a entitat local menor.
Expediente: E-02310-2018-000349-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de diverses subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000456-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de dos subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la minoració de crèdit del projecte de gasto relatiu a la subvenció per al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
Expediente: E-02201-2016-000413-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual corresponent al contracte de prestació dels servicis de manteniment correctiu i conservació del parc de cent onze vivendes assignades al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
Expediente: E-02201-2018-000320-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2020/2021.
Expediente: E-02201-2020-000033-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar crèdit de la pròrroga del contracte, adjudicat pel procediment d'emergència, per a l'elaboració i repartiment de kits d'alimentació.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació, pel procediment d'emergència, del servici d'ajuda a domicili per a persones dependents per a atendre l'impacte de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000106-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació, pel procediment d'emergència, del servici de control i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000107-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte de servici de menjar fred a domicili per a persones majors de la ciutat de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2020-000100-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació MUSOL de modificació econòmica i tècnica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2020, pel qual es va aprovar la sol·licitud presentada per Intermón-Oxfam de reformulació econòmica i ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018 sol·licitada per la fundació Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació MUNDUBAT de modificació econòmica i tècnica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació extraordinària del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional 2018 sol·licitada per la fundació Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici d'allotjament, manutenció i atenció psicosocial a l'Hogar de San José.
Expediente: E-02250-2020-000060-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de desdejunis diaris al tram III del riu a persones que actualment es troben en situació de carrer.
Expediente: E-02250-2020-000074-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la gestió diària, allotjament, manutenció i atenció psicosocial als usuaris allotjats al carrer de Joan d'Àustria de Mislata.
Expediente: E-02250-2020-000075-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa ratificar la Resolució núm. GD-133, de 21 de juliol de 2020, que disposa la continuïtat del servici de desinfecció per COVID-19 en dependències municipals, contractat mitjançant tramitació d'emergència.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures derivades de servicis prestats en l'acte de presentació del programa 'Menjar segur'.
Expediente: E-02401-2020-001389-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la concessió de subvencions del programa 'Intervenció en barris (INBAS)' 2020.
Expediente: E-02501-2020-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0083 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de proves salivals.
Expediente: E-01401-2020-002735-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de ferrador dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-002754-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2020-002829-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la pròrroga de la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria de la Central de la Policia Local de València.
Expediente: E-01404-2016-000013-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000056-00 - Aprovat
0088 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000305-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria d'un lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Educació, pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2020-002276-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-001313-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'integració social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002247-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'educació social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002267-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de servicis socials per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2020-001168-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap de servici (TD) en l'Oficina Administrativa de la Intervenció General Municipal.
Expediente: E-01101-2020-002150-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AE en el Servici d'Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2020-002149-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de Coordinació Tècnica Mitjana (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-001673-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició d'inclusió en la borsa de treball d'inspector/a d'obres i servicis sense el corresponent procediment.
Expediente: E-01101-2017-000228-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-002214-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació.
Expediente: E-01101-2020-001917-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-001938-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratives per als Servicis de Benestar Social i Integració i de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-001994-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2020-002186-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de comissió de servicis d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002047-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de reconeixement de condició d'empleat públic temporal en frau de llei.
Expediente: E-01101-2020-002233-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de juny de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002244-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de la paga extraordinària de juny de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002245-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament en la Direcció de Promoció de l'Agenda Urbana.
Expediente: E-01101-2020-000702-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris.
Expediente: E-04101-2018-000095-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en dos lots.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'obres de reforma del Parc de Bombers el Saler.
Expediente: E-04101-2020-000079-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2020, pel qual es va aprovar contractar els servicis de telecomunicacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2020-000052-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns la 'Piscina València' i la xarxa viària situades al carrer de l'Arquitecte Mora.
Expediente: E-05303-2020-000032-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05307-2019-000048-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW equips F5.
Expediente: E-00801-2020-000109-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals, servici de prevenció, seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada.
Expediente: E-01102-2020-000074-00 - Aprovat
0116 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa minorar el compromís d'ingressos i la baixa administrativa de drets reconeguts de la subvenció concedida per la Diputació de València per al Pla municipal de manteniment d'escoles.
Expediente: E-01201-2019-000054-00 - Aprovat
0117 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2020, pel qual es va aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte de direcció de les obres del CEIP 'Artista Faller' acollides al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2020-000426-00 - Aprovat
0118 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de juny del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000436-00 - Aprovat
0119 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-01201-2020-000448-00 - Aprovat
0120 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2020, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2015-000397-00 - Aprovat
0121 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2015 18040.
Expediente: E-01305-2015-000096-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0122 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Florida Centre de Formació, S. Coop. V.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'Institut Nacional de la Seguretat Social d'accés a dades del Padró municipal d'habitants per a la gestió de la prestació no contributiva de l'ingrés mínim vital (IMV).
Expediente: E-00901-2020-000285-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dos entitats per a l'any 2019.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a l'any 2019.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació cultural Jove Muixeranga.
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2020 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000084-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2020 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000085-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores 2020 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000086-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0130 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar les actes de recepció de l'aparcament de Comte de Parcent.
Expediente: E-01801-2016-001048-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament dels interessos meritats corresponents a la cinquena anualitat del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-01801-2016-004436-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2020-002405-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-002450-00 - Aprovat
MOCIONS
0134 - MOCIÓ d'Alcaldia sobre la personació en nom i representació de l'Ajuntament en les Diligències Prèvies núm. 3554/14 (Trasgos).
Expediente: O-00201-2020-000013-00 - Aprovat
0135 - MOCIÓ de la regidora delegada de Servicis Socials per a ultimar la tramitació i aprovació del Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2020-000120-00 - Aprovat amb esmenes
0136 - MOCIÓ conjunta de la vicealcaldessa i primera tinenta d'alcalde i del tercer tinent d'alcalde delegat de Control Administratiu. Proposen que s'inicien les actuacions administratives necessàries per a arrendar uns locals a fi d'albergar l'Oficina de Responsabilitat Patrimonial.
Expediente: E-01305-2020-000307-00 - Aprovat
0137 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde i del regidor delegat d'Hisenda. Proposen modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2020, sobre no aplicació de la taxa de mercats ordinaris corresponent al segon i tercer bimestre de l'any 2020.
Expediente: E-C1904-2020-000012-00 - Aprovat
0138 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 de setembre de 2020.
Aprovat
0138 - PRECS I PREGUNTES
0139 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'assistència i col·laboració en matèria de gestió i inspecció tributària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4979-2016-000001-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València situat en passeig Albereda, 30, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000237-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 850/2020, de 24 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000112-00 - Quedar assabentat
0142 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de l'horari especial del personal de les escoles infantils municipals del Servici d'Educació.
Expediente: E-01001-2017-000563-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acordar el nombre total de permutes entre personal funcionari del Cos de la Policia Local per a l'exercici 2020.
Expediente: O-01101-2019-000115-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 83, de 4 de febrer de 2020, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 de València, sobre dietes per assistència a un curs de formació a l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2019-002224-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-661, de 10 de març de 2020.
Expediente: E-01101-2019-003976-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre intendents de la Policia Local de València i Rafelbunyol.
Expediente: E-01101-2019-005368-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2020-002216-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un informàtic per al Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Expediente: E-01101-2020-002255-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-192, de 22 de gener de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002273-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-001849-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-001849-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2020-001857-00 - Aprovat
0153 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2020, sobre l'exercici en el mes d'agost de 2020 de les competències no delegades.
Expediente: E-00601-2020-000027-00 - Aprovat
0154 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde i de la primera tinenta d'alcalde i vicealcaldessa. Proposen acceptar la designació de València com a seu dels Premis Goya 2022.
Expediente: E-01909-2020-000049-00 - Aprovat