2020-07-03 - València

null 2020-07-03

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-07-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE JULIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de juny de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2019-000018-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a les aportacions anuals de l'exercici 2020 destinades al Grup Polític Municipal VOX.
Expediente: E-00201-2020-000002-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 9/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000119-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la carta de conformitat per a la concertació per AUMSA del préstec amb el Banco Europeo de Inversiones destinat al finançament del projecte d'inversió 'València Energy Efficient Social Housing'.
Expediente: E-05201-2020-000012-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0006 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió dels servicis de recollida del contracte de neteja i recollida de residus urbans per a la millora del projecte de la fase IIIB de recollida orgànica i ampliació de selectiva.
Expediente: E-02801-2020-001001-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de l'acord de 19 de juny de 2020, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre mesures de prevenció davant de la COVID-19, en relació al servici públic que presten les contractes vigents que gestiona el Servici.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0008 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a festivals i circuits escènics 2020.
Expediente: E-01905-2020-000100-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000056-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2020-000032-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar la convocatòria del xec escolar per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0012 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució i l'estudi geotècnic per a la construcció d'un centre cívic als carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig del Cabanyal.
Expediente: E-02301-2017-000730-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa alçar la suspensió temporal del conveni de col·laboració amb la Xarxa d'Entitats del País Valencià-XEPV.
Expediente: E-02301-2019-000118-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2020-000083-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0015 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa finalitzar els projectes de Formació Professional Dual per al curs 2019-2020 corresponents als cicles formatius d'Integració Social i Animació Sociocultural elaborats pel IES Jordi de Sant Jordi i al cicle formatiu d'Integració Social elaborat pel CIPFP Misericòrdia amb efecte d'1 d'abril de 2020, així com la concessió de les beques a l'alumnat participant en estos.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de manteniment de la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: E-01902-2020-000076-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01902-2020-000085-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la convocatòria de premis del programa de residències artístiques i culturals per a joves 2020.
Expediente: E-01902-2020-000078-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació ÀMBIT.
Expediente: E-02201-2020-000016-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000094-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2020-000095-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'bligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000096-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000097-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució, EBSS des d'una perspectiva de gènere i inclusiva, de les obres de reforma del local municipal situat al carrer d'Alt, 48 baix, per a implantar l'oficina de no discriminació a la ciutat de València'.
Expediente: E-02230-2019-000020-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Dones amb Discapacitat Xarxa.
Expediente: E-02230-2019-000078-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu LGTB+ Samarucs València.
Expediente: E-02230-2019-000096-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. IG-371, de 17 de juny de 2020, per la qual s'adjudica mitjançant el procediment d'emergència el contracte de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció i suport vari a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000189-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0030 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GD-32, de 18 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte de servicis per a la realització de l'estudi i proposta normativa dels mecanismes de control i de les condicions d'implantació de l'ús terciari de la vivenda turística a València.
Expediente: E-01909-2020-000036-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Casa Àsia.
Expediente: E-01911-2020-000006-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desistir de la sol·licitud de subvenció formulada a la Generalitat Valenciana per al patrocini del 'Festival Webit 2020'.
Expediente: E-01911-2020-000013-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desistir de la sol·licitud de subvenció formulada a la Diputació de València per al patrocini del 'Festival Webit 2020'.
Expediente: E-01911-2020-000014-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000084-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al desenvolupament del Grau en Ciències Gastronòmiques.
Expediente: E-02902-2020-000109-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-000938-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002154-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici d'Envelliment Actiu.
Expediente: E-01101-2020-001890-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació.
Expediente: E-01101-2020-001917-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001302-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001707-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un nomenament interí en lloc de personal tècnic mitjà.
Expediente: E-01101-2020-001716-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud de trasllat.
Expediente: E-01101-2020-001855-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud de l'Ajuntament de Gandia d'autorització de comissió de servicis d'una agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001892-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud del Consell Insular de Menorca d'autorització de comissió de servicis de tres funcionaris d'esta Corporació.
Expediente: E-01101-2020-001964-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de març de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001842-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de maig de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002016-00 - Aprovat
0048 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000002-00 - Aprovat
0049 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000006-00 - Aprovat
0050 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000007-00 - Aprovat
0051 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000008-00 - Aprovat
0052 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000009-00 - Aprovat
0053 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000010-00 - Aprovat
0054 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000011-00 - Aprovat
0055 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000019-00 - Aprovat
0056 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000053-00 - Aprovat
0057 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000072-00 - Aprovat
0058 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000074-00 - Aprovat
0059 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000075-00 - Aprovat
0060 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000079-00 - Aprovat
0061 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000080-00 - Aprovat
0062 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000081-00 - Aprovat
0063 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2019, sobre obligatorietat del personal empleat públic de relacionar-se amb l'Ajuntament per mitjans electrònics.
Expediente: E-00210-2019-000004-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa fixar la metodologia aplicable per al càlcul del cànon anual dels aparcaments públics subterranis en règim de concessió, de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2006.
Expediente: E-04101-2017-000023-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar la prestació dels servicis de captura d'animals errants o abandonats i altres; recollida i gestió de cadàvers d'animals en via pública i en els centres d'acolliment; i gestió i retirada de residus sanitaris, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000096-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament per a la 'Substitució del sistema de climatització del mercat de Castella'.
Expediente: E-04101-2019-000192-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'obres d'execució del 'Projecte bàsic i d'execució de les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i innovació'.
Expediente: E-04101-2019-000242-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics de manteniment correctiu del software Adabas-Natural.
Expediente: E-00801-2018-000042-00 - Aprovat
0069 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2019, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2018-000062-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter molt greu.
Expediente: E-01404-2017-000021-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000044-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa aprovar la moció de la regidora delegada d'Espai Públic per la qual s'establixen els criteris i requisits d'autorització per a les activitats que se celebren al Tram IX del Jardí del Túria.
Expediente: E-03530-2020-001401-00 - Aprovat
0072 - PRECS I PREGUNTES
0073 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar el projecte de Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de València.
Expediente: E-03602-2019-000124-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-690, de 20 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte per a la prestació del servici de direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut en les obres de condicionament als carrers de Sant Salvador-del Pic Caroche.
Expediente: E-03301-2020-000006-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions presentades sobre l'aparcament Comte de Parcent-Joan de Vila-rasa.
Expediente: E-01801-2016-001048-00 - Aprovat