2020-06-05 - València

null 2020-06-05

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-06-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 05 DE JUNIO DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de maig de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació d'ingressos i el projecte de gastos 'MAtchUP'.
Expediente: E-00202-2020-000024-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària Valenciana en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i altres ingressos de dret públic que s'han de realitzar fora del terme municipal de València 2020-2021.
Expediente: E-04901-2020-000294-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0004 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució de les obres de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes per a centre cívic i cultural per a persones majors i Museu de l'Oli.
Expediente: E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert núm. 5 de la Marina del Port de València.
Expediente: E-03201-2019-000019-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat al carrer dels Àngels.
Expediente: E-03801-2020-000154-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0007 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alliberar crèdits autoritzats i disposats a favor d'Emivasa corresponents a inversions finalitzades i rebudes.
Expediente: E-02701-2020-000118-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de tres factures corresponents al servici de neteja química del mòdul amb dos banys auxiliars instal·lat al Mirador i Embarcador de la Gola del Pujol al llac de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2020-000047-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa acceptar l'ajuda de la Comissió Europea destinada al projecte 'Tomorrow' i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-08001-2018-000025-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0010 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2019-000331-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa deixar sense efecte la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000130-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la imatge gràfica d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000924-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la Sociedad General de Autores y Editores de España per les actuacions musicals dutes a terme en la Festivitat dels Reis Mags 2020.
Expediente: E-01904-2020-000986-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del cànon d'explotació del centre cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2020-000152-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneo Mercantil de Valencia.
Expediente: E-02000-2019-000036-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca d'Arqueologia 2020'.
Expediente: E-02001-2020-000453-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2020.
Expediente: E-02101-2020-000017-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2020.
Expediente: E-02101-2020-000016-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. IG-323, de 28 de maig de 2020, en virtut de la qual es resol suspendre els contractes per a la prestació del servici de menjador als col·legis municipals i a les escoles infantils municipals de gestió directa.
Expediente: E-02101-2020-000085-00 - Quedar assabentat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0020 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a COCEMFE VALENCIA.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Retina Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar compte i ratificar la Resolució núm. LL-767, de 29 de maig de 2020, per la qual es va disposar la pròrroga i disposició del gasto del contracte d'emergència d'atenció social a l'alberg temporal 'la Petxina' per la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000049-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució LL-724, de 20 de maig de 2020, per la qual es resol adjudicar, de conformitat amb el procediment d'emergència, el servici de vigilància privada en diverses instal·lacions municipals utilitzades com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000060-00 - Quedar assabentat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-717, de 20 de maig de 2020, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència el contracte d'atenció sociosanitària en catorze assentaments segregats.
Expediente: E-02201-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de contractacions d'emergència per a donar resposta a necessitats socials derivades de l'estat d'alarma decretat per la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000078-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de març del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2020-000086-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes d'abril del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2020-000085-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia.
Expediente: E-02230-2019-000092-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Cruz Roja d'ampliació del termini d'execució del projecte d'ajuda humanitària 2019.
Expediente: E-02250-2019-000207-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'emergència de prestació del servici de gestió, allotjament i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000063-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la designació de representant en el Comité Permanent d'Acció Humanitària.
Expediente: E-02250-2020-000077-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la revisió i alta de la instal·lació elèctrica en una vivenda municipal.
Expediente: E-02250-2020-000178-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0035 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2020, pel qual es va aprovar el calendari de pagaments de l'aportació municipal 2020 al Palau de Congressos de València.
Expediente: E-01909-2020-000003-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic per a la reparació de cobertes i xarxa de baixants del mercat de Torrefiel.
Expediente: E-02901-2019-001800-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2020, en el concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de coordinació de servicis administratius (TD), díhuit llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) i sis llocs de cap de secció (TD).
Expediente: E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-004656-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una baixa com a personal eventual en el lloc número de referència 8199.
Expediente: E-01101-2020-001737-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual en el lloc número de referència 8199.
Expediente: E-01101-2020-001738-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'execució del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig (Edusi 3C València), cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000072-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la Muralla Islàmica de València (tram plaça de l'Àngel), incloses al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000096-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret de retracte per a l'adquisició de dos construccions pertanyents a l'Alqueria Aigua Molls.
Expediente: E-05301-2020-000098-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2020 derivat de la pròrroga de l'arrendament de dos locals destinats a activitats socioeducatives.
Expediente: E-05307-2018-000124-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir l'ús temporal a favor de Ferrocarrils de la Generalitat d'una parcel·la situada al carrer d'Amat Granell Mesado (militar) per a la instal·lació de les casetes d'obres necessàries amb motiu de la represa de les obres de la Línia 10 del Metro de València.
Expediente: E-05307-2019-000045-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-478, de 27 de maig de 2020, per la qual s'adjudica un contracte menor mitjançant procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000083-00 - Quedar assabentat
0047 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de subministrament de trenta ordinadors portàtils per a fer efectiu el sistema de teletreball al major nombre de persones al servici de la Corporació.
Expediente: E-00801-2020-000084-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució i el pla de seguretat i salut de l'obra 'Retirada del trencadís del Palau de la Música'.
Expediente: E-01201-2008-000331-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convalidar el tràmit de la recepció i acceptació expressa de les obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum a les oficines del Servici de Cementeris.
Expediente: E-01201-2018-000632-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Dona compte de la Resolució núm. NV-1337, de data 26 de maig de 2020, per la qual s'adjudica mitjançant contracte d'emergència el subministrament de contenidors papereres, dispensadors de paret per a gel, equipaments d'un sol ús i guants de nitril per motius de la COVID-19.
Expediente: E-01201-2020-000364-00 - Quedar assabentat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000004-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000037-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0053 - SERVICI D'INSPECCIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el Pla d'inspecció de terrasses amb motiu de l'ampliació per COVID-19.
Expediente: E-03510-2020-000006-00 - Aprovat
0054 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de juny, juliol i setembre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0055 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per al mes de juliol de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000016-00 - Aprovat
0055 - PRECS I PREGUNTES
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a realitzar les actuacions de desinfecció de les dutxes i llavapeus de les platges de la ciutat de València per a evitar el contagi de la COVID-19.
Expediente: E-02701-2020-000229-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació del tribunal selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001104-00 - Sobre la mesa
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la 22a modificació de crèdits per transferència.
Expediente: E-01101-2020-001741-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un operador de comunicacions per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-001794-00 - Aprovat
0060 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa reprendre la celebració de bodes civils al Palau de Monforte.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat