2020-05-15 - València

null 2020-05-15

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-05-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MAYO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de maig de 2020.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en l'organisme autònom Universitat Popular.
Expediente: E-00601-2019-000049-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aspaym Comunidad Valenciana.
Expediente: E-00201-2019-000009-00 - Aprovat
0004 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
0005 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000010-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 134, de 2 de març de 2020, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 de València.
Expediente: E-01101-2015-001205-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament del personal funcionari en el concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de coordinació servicis administratius (TD), díhuit llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) i sis llocs de cap de secció (TD).
Expediente: E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un químic, referència núm. 1043, amb destinació al Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2020-001051-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratius/ives mobilitat/disponibilitat amb destinació al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-001298-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020, d'execució del Decret núm. 9/2020 dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 9.
Expediente: E-01101-2020-000919-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de manteniment correctiu i conservació del parc de cent onze vivendes assignades al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
Expediente: E-04101-2018-000189-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual Font de Sant Lluís i requerir a l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000098-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió integral de trenta places en centres de dia per a persones majors dependents (dividit en tres lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000023-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers el Saler, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000079-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del 'Projecte de reurbanització del carrer de Lluís Despuig' dins del marc del Pla estatal de foments del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatori i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000093-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar la cessió del contracte per a la prestació del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal per a persones beneficiàries del Programa marc d'inserció social i laboral i del Centre Municipal de la Dona (CMIO).
Expediente: E-04101-2020-000073-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-140, de 10 de febrer de 2020, sobre reintegrament de l'impost sobre béns immobles de diversos exercicis.
Expediente: E-05301-2019-000099-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar l'oferiment formulat per dos mercantils de venda i lloguer a favor de l'Ajuntament d'un conjunt de huit naus situades al polígon de Vara de Quart i d'un local situat al carrer del Marqués de Cenete (zona plaça d'Espanya).
Expediente: E-05301-2020-000034-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns l'Alqueria de la Torre situada al carrer de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-05303-2017-000216-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns diverses parcel·les situades a l'avinguda del Doctor Tomàs Sala, a la continuació del carrer de Paco Sanz i a la plaça de Segòvia.
Expediente: E-05303-2020-000002-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'exercici 2019 presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus).
Expediente: E-00202-2019-000015-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar la modificació del Pla de Formació 2020, en el sentit d'incorporar-hi mesures de reformulació de les accions formatives previstes, i facultar la regidora delegada d'Inspecció General i Avaluació de Servicis per a l'adopció de les mesures d'adaptació que es requerisquen.
Expediente: E-00208-2020-000009-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert durant el curs 2019-2020.
Expediente: E-00703-2019-000010-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de 'Cuota Red Transparencia 2020' a favor de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Expediente: E-00703-2020-000042-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. FT-427, de 26 de març de 2020, sobre adjudicació per procediment d'emergència del contracte de subministrament de quaranta unitats d'ordinador portàtil, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-00801-2020-000055-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics de suport a les tasques d'operació dels ordinadors centrals.
Expediente: E-00801-2020-000069-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la prestació dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
Expediente: E-01601-2020-000017-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació corresponent al servici de 'Control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
Expediente: E-01801-2020-001714-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València del passat mes de abril.
Expediente: E-01801-2020-001715-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de març.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-01902-2020-000055-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries dels Servicis de Joventut i d'Acció Cultural.
Expediente: E-01902-2020-000056-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent als servicis per a la redacció del projecte i estudi de seguretat i salut, incloent la instal·lació i climatització de l'edifici OAFDM del Centre Esportiu-Cultural la Petxina.
Expediente: E-01903-2020-000017-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
Expediente: E-01904-2019-000405-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa modificar la convocatòria de la XVII edició de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2020-000141-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar l'increment del gasto destinat a la convocatòria del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000116-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2020, d'aprovació de la convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2020-2021.
Expediente: E-02001-2020-000201-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2020, pel qual es va aprovar la convocatòria de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez'.
Expediente: E-02001-2020-000452-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'elaboració i repartiment de kits d'alimentació.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017, relatiu a la permuta d'una vivenda municipal.
Expediente: E-02201-2017-000420-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Association de la Foundation Etudiante Pour la Ville-AFEV del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2020-000076-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Unión de Consumidores de Valencia-UCV.
Expediente: E-02401-2020-000777-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa ratificar la Resolució núm. GD-82, de 7 de maig de 2020, que disposa contractar mitjançant tramitació d'emergència el servici d'un pla de xoc contra rosegadors pel creixement de la seua població pels efectes ambientals de la COVID-19.
Expediente: E-02401-2020-000822-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2020 per pertinença a la Red Española de Ciudades Saludables.
Expediente: E-02401-2020-000826-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Substitució de cobertes lleugeres en ETAPS de la Presa i el Realó' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000556-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Renovació canonada arterial DN 800 en zona Malilla Sud' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000568-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2020-000132-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02901-2018-002832-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la revisió de tarifes del Mercat Central i desestimar la sol·licitud de cobrament de tarifes per l'ús del soterrani.
Expediente: E-02901-2019-002463-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020 pel qual es van aprovar les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la platja del Cabanyal durant la temporada estival 2020.
Expediente: E-02901-2020-000266-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la Resolució núm. GO-1697, de 12 de maig de 2020, que modifica la Resolució núm. GO-1493, de 24 de març de 2020, quant a l'horari d'obertura al públic de les parades exteriors dels mercats municipals i de la galeria comercial del mercat de Torrefiel.
Expediente: E-02901-2020-000558-00 - Quedar assabentat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la Resolució núm. GO-1685, d'11 de maig de 2020, d'adjudicació del contracte de subministrament i transport de 7350 unitats de gel higienizant de mans per als mercats de districte, mercats extraordinaris i xicotet comerç.
Expediente: E-02901-2020-000804-00 - Quedar assabentat
0058 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'addenda 2020 al conveni de col·laboració en el marc del VI Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2020-000077-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte d'IVA dels honoraris reportats en execució de la Sentència núm. 774/19, de 14 d'octubre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2005-000481-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall de l'illa de cases 6A 'Nuevo Centro'.
Expediente: E-03001-2019-000342-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'acta de preus contradictoris de les obres del projecte d'intervenció arqueològica al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E-03201-2018-000073-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres denominades 'Millora de l'accés per als vianants des del baixador de l'estació Font Sant Lluís fins al barri de la Fonteta'.
Expediente: E-03301-2019-000109-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per a reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Comte de Melito.
Expediente: E-03910-2018-005767-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Just Vilar.
Expediente: E-03910-2020-000008-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa alçar la suspensió de la convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50 per al curs escolar 2020-2021.
Expediente: E-08001-2019-000056-00 - Aprovat
0065 - PRECS I PREGUNTES
0066 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 120444.
Expediente: E-01305-2016-000622-00 - Aprovat
0067 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 30395.
Expediente: E-01305-2018-000197-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'animació de la recollida de cartes de Nadal 2019.
Expediente: E-01904-2019-001077-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la producció escènica 2020.
Expediente: E-01905-2020-000102-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar un error material detectat en el projecte de videovigilància dels edificis 'Bé d'Interés Cultural' adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-02001-2018-000973-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de les Resolucions núm. LL-676 i LL-677, de 12 de maig de 2020, per les quals s'adjudiquen pel procediment d'emergència els contractes de servici d'ajuda a domicili en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa alçar la suspensió de terminis per a tramitar les convocatòries de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional, educació per al desenvolupament i per a la ciutadania global i per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000162-00 - Aprovat
0074 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02350-2020-000023-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta d'una parada.
Expediente: E-02901-2020-000795-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2019-000824-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la rectificació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment per a contractar l'execució de les obres per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en els edificis 'BIC' adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-04101-2019-000212-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió per mutació demanial d'una parcel·la municipal situada a la plaça de l'Actor Enrique Rambal a favor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Expediente: E-05301-2019-000096-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una arquitecta tècnica, referència núm. 4028, en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2020-000952-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un arquitecte tècnic, referència núm. 7336, amb destinació al Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2020-001192-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001651-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002171-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 9286, amb destinació al Servici de Control Financer Permanent.
Expediente: E-01101-2020-001218-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 531, en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-000753-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les quantitats corresponents a servicis extraordinaris realitzats per personal adscrit al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics durant el segon semestre de 2019.
Expediente: E-01101-2020-001386-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de febrer de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001642-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa adoptar acord exprés perquè es porte a terme la contractació del servici de manteniment que exigeix una dotació de crèdit superior al vigent en el Pressupost.
Expediente: E-00703-2020-000040-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida a la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia i a les societats musicals integrades en esta.
Expediente: E-01601-2019-000035-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a la Comissió Fallera Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: E-01904-2020-000965-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la llista definitiva de comissions falleres beneficiàries i declarar desistides i excloses de les subvencions per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-000789-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la continuació del procediment per a la concessió de les ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-02901-2020-000117-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la modificació de la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat del pla especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà (PEC) emesa el 27 d'abril de 2018.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la modificació del 'Projecte d'execució de les obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar conexió amb el carrer de Guillem de Castro', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2017-000051-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució del Bosquete Sostenible Grow Green' al parc de Benicalap.
Expediente: E-03201-2019-000042-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2020, pel qual es va aprovar contractar el servici de manteniment de l'enllumenat públic a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2019-000250-00 - Aprovat