2020-04-30 - València

null 2020-04-30

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-04-2020
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 d'abril de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 299/19 interposat contra acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2019 que va inadmetre la sol·licitud de reconeixement de drets passius derivats de la situació de servicis especials.
Expediente: E-00501-2020-000091-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 450/19, interposat contra Acord del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana derivada d'extinció de condomini de béns immobles.
Expediente: E-00501-2020-000092-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-638, de 6 de març de 2020.
Expediente: E-01101-2019-003226-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001265-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa quedar assabentada de la Resolució núm. 553/2020 de 23 d'abril de 2020 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals per la qual s'acorda desestimar el recurs especial en matèria de contractació.
Expediente: E-04101-2019-000058-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa quedar assabentada de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació al recurs interposat contra els plecs del contracte de servicis de 'Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, per a la rehabilitació integral de les naus situades als carrers de Marià Cuber, 35 i de Vicent Brull, 34 i 32 acc. i la seua ampliació de nova planta en les parcel·les amb els números de policia 1, 4 i 5 de la plaça de Calabuig, del Cabanyal per a albergar un ús social i cultural'.
Expediente: E-04101-2019-000255-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus) per a l'exercici 2020.
Expediente: E-00202-2020-000017-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2020-000058-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Enetres Media Solutions, SL.
Expediente: E-00801-2020-000061-00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102 2015 6844.
Expediente: E-01305-2015-000397-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000881-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a diverses comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2020.
Expediente: E-01904-2020-000965-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01905-2020-000124-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a la comissió sobre el preu de les entrades en el Teatre El Musical i en l'Auditori 'la Mutant' durant el passat mes de març.
Expediente: E-01905-2020-000145-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa modificar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2020.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de febrer del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2020-000400-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar i aprovar la justificació de la subvenció concedida a diverses entitats dins del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Fundació de la Comunitat Valenciana '100 anys' Levante UD.
Expediente: E-02201-2017-000357-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'avocació de la competència i l'autorització i disposició de gastos corresponents a les contractacions adjudicades pel procediment d'emergència per a satisfer necessitats socials derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'avocació de la competència i la pròrroga del contracte adjudicat, pel procediment d'emergència, del servici extraordinari d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències com a conseqüència de la pròrroga de l'estat d'alarma, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'avocació de la competència i la pròrroga del contracte adjudicat, pel procediment d'emergència, d'atenció social a l'alberg temporal la Petxina com a conseqüència de la pròrroga de l'estat d'alarma, així com el gasto corresponent.
Expediente: E-02201-2020-000049-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir subvencions a favor de diversos centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000008-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concesió d'una subvenció de projectes d'acció humanitària de l'any 2019.
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000058-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar el conveni de col·laboració formalitzat amb el Consell Valencià de la Joventut.
Expediente: E-02250-2020-000072-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament pels servicis d'arquitectura a la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000411-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme 2019.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de dos entitats inscrites en la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'anualitat 2020 del projecte 'Estacions de cloració en la xarxa de baixa pressió de la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2019-000438-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) en concepte de quota anual 2020.
Expediente: E-02802-2020-000126-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) corresponent a la quota anual de la Ruta de Cementeris Europeus any 2020.
Expediente: E-02802-2020-000127-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la resolució núm. GO-1600 de 24 d'abril de 2020 que modifica la resolució núm. GO-1493 de 24 de març de 2020, referida a l'horari d'entrada i eixida de les persones venedores en alguns mercats i la consegüent adaptació de l'horari del personal en tasques de vigilància.
Expediente: E-02901-2020-000558-00 - Quedar assabentat
0034 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa encarregar a l'empresa municipal AUMSA que efectue les actuacions tècniques i jurídiques necessàries per a l'elaboració d'una 'Guia tècnica per a actuacions de reurbanització flexible a València', i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-03001-2020-000046-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres denominades 'Urbanització per a la regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans (València)'.
Expediente: E-03301-2018-000149-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura emesa per Emivasa, en concepte de gestió del cobrament de la taxa de clavegueram corresponent a la liquidació del segon semestre de 2019.
Expediente: E-H4962-2020-000004-00 - Aprovat
0036 - PRECS I PREGUNTES
0037 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament i servici d'entrega de notificacions administratives, documentació preimpresa, impressió i trasllat a Correus necessari per a l'enviament de notificació administrativa a estrangers.
Expediente: E-00910-2020-000012-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació dels passats mesos de gener i febrer del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-000818-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 2019.
Expediente: E-01904-2019-000402-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a diverses entitats culturals sense ànim de lucre 2019.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'un proveïdor amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-001083-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de seguretat i vigilància del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2020-000140-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez' per a l'any 2020.
Expediente: E-02001-2020-000452-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de març del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2020-000463-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria que ha de regir la concessió de l'ajuda econòmica per al xec escolar del curs 2020-2021 a fi de facilitar l'escolarització de l'alumnat menor de sis anys.
Expediente: E-02101-2020-000037-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol corresponent a l'anualitat de la primera pròrroga.
Expediente: E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de març del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-579 de 14 d'abril de 2020, i proposa aprovar l'avocació de la competència i l'autorització i disposició del gasto corresponent a la contractació adjudicada pel procediment d'emergència per a satisfer necessitats socials derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'avocació de la competència i l'autorització i disposició del gasto corresponent a la contractació d'emergència de l'atenció social en l'alberg temporal la Petxina II per la crisi sanitària de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000054-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-270, de 23 d'abril de 2020, per la qual es prolonga el contracte de servici d'ajuda a domicili a persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència, i dona compte de diverses resolucions per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-285, de 24 d'abril de 2020, per la qual es prolonga el contracte del servici de 'call center' per a atendre a les persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000062-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-286, de 24 d'abril de 2020, per la qual es prolonga el contracte del servici d'acompanyament virtual i telefònic personalitzat a les persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000064-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-295, de 27 d'abril de 2020, per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte de servici de menjar a domicili a persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-261, de 17 d'abril de 2020, per la qual s'amplia el contracte per al servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València, pel procediment de tramitació d'emergència, i dona compte de diverses resolucions per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'assistència a domicili.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000069-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-244 de 15 d'abril, BG-255, de 17 d'abril, BG-260, de 17 d'abril, BG-264, de 21 d'abril, BG-268 de 23 d'abril i BG-278 de 24 d'abril de 2020 per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici de menjar en línia freda per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Quedar assabentat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar la formalització d'un conveni de col·laboració amb la 'Fundació per amor a l'art de la Comunitat Valenciana', pel qual se cedix l'ús de les instal·lacions del centre de dia, per a donar allotjament, manutenció i assistència psicosocial a persones migrants que es troben en situació de carrer, concretament a famílies o dones amb fills, allotjades en els recursos d'emergència habilitats per l'alerta sanitària COVID-19.
Expediente: E-02250-2020-000066-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la suspensió dels termes d'execució i justificació dels projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2019.
Expediente: E-02301-2019-000007-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
Expediente: E-02310-2020-000135-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) i Unió Sindical Obrera Comunitat Valenciana (USO-CV) en concepte d'aportació municipal 2019 al conveni del VI Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2019-001009-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte refós denominat 'Mesures correctores per a la recepció municipal de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València'.
Expediente: E-03301-2001-000125-00 - Aprovat
0067 - TRESORERIA GENERAL. Proposa aprovar un reconeiximent d'obligació de una factura del passat mes de març a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-04909-2020-000190-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tirant lo Blanch.
Expediente: E-05307-2019-000015-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 1899.
Expediente: E-01101-2020-001222-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre tècnics/tècniques d'integració social amb destinació al Servici de Benestar Social i Integració amb referències núm. 9277-9278-9279-9280.
Expediente: E-01101-2020-001561-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la prestació dels servicis de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament de València, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
Expediente: E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000034-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa alçar l'ordre de suspensió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes conegut com 'Valenbisi'.
Expediente: E-01801-2020-001590-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses persones i entitats de les subvencions concedides a la producció escènica, convocatòria 2019.
Expediente: E-01905-2018-000548-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d'abril de 2020 pel qual es va aprovar la modificació del procediment de concesió i pagament de les ajudes d'emergència social aprovat amb caràcter temporal per al termini de vigència de l'estat d'alarma.
Expediente: E-02201-2019-000231-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat Unión de Consumidores de Valencia de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2019.
Expediente: E-02230-2019-000095-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la manutenció dels usuaris allotjats al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar per raons d'emergència de salubritat pública, la programació de la desescalada dels servicis de neteja i recollida de residus urbans de València.
Expediente: E-02801-2020-000800-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la Resolució núm. GO-1621 de data 27 d'abril de 2020 per la qual s'adjudica, pel tràmit d'emergència, el contracte de subministrament de màscares FFP2 a l'empresa Exclusivas Pascual y Furio, SA, per a garantir unes adequades condicions de seguretat al personal que presta els seus servicis en els mercats municipals.
Expediente: E-02901-2020-000763-00 - Quedar assabentat
0080 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en execució d'una Sentència del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2000-000397-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la suspensió dels contractes per a l'execució de les obres d'intervenció arqueològica, de servicis de direcció científica arqueològica i de direcció d'execució material i coordinació de seguretat al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta com a conseqüència de la crisi sanitària creada per la COVID-19.
Expediente: E-03201-2018-000073-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la suspensió dels contractes per a l'execució de les obres de rehabilitació i de servicis de direcció d'obres del Cobert núm. 4 de la Marina del Port de València com a conseqüència de la crisi sanitària creada per la COVID-19.
Expediente: E-03201-2019-000018-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la suspensió dels contractes per a l'execució de les obres de rehabilitació i de servicis de direcció d'obres del Cobert núm. 5 de la Marina del Port de València com a conseqüència de la crisi sanitària creada per la COVID-19.
Expediente: E-03201-2019-000019-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar els preus contradictoris del contracte d'obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat de València.
Expediente: E-03401-2020-000187-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa alçar la suspensió del procediment derivada de la declaració de l'estat d'alarma i acordar la formalització del contracte de servicis informàtics de manteniment de hardware d'ordinadors centrals i software de base.
Expediente: E-04101-2019-000181-00 - Aprovat
0086 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Dona compte de la Resolució núm. GO-1629 de 29 d'abril de 2020 per la qual s'adjudica, per tramitació d'emergència, el contracte per a la realització d'una campanya de publicitat per a difondre els servicis que les biblioteques posen a disposició de la ciutadania.
Expediente: E-04103-2020-000020-00 - Quedar assabentat
0087 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per la quota anual Xarxa Clima 2020.
Expediente: E-08001-2020-000015-00 - Aprovat