2020-02-28 - València

null 2020-02-28

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-02-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE FEBRERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de febrer de 2020.
Aprovat
0002 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació del carrer de l'Horta, per la denominació de carrer del Sol de Mauella.
Expediente: E-02000-2016-000094-00 - Aprovat
0003 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa rectificar un error material, canviar la denominació d'una plaça i denominar una plaça en projecte.
Expediente: E-02000-2019-000040-00 - Aprovat
0004 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar dos carrers a Massarrojos.
Expediente: E-02000-2020-000003-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació, revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 i desestima el Recurs PO núm. 465/15, interposat contra la concessió d'un tercer modificat de llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2020-000060-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 1/574/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2020-000057-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida per l'Ajuntament contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PO núm. 286/16, interposat contra la resolució que va deixar sense efecte la declaració responsable per a una activitat de venda d'animals.
Expediente: E-00501-2020-000059-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 271/19, sobre imposició de multa per infracció greu de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2020-000062-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 480/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000065-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Recurs PA núm. 515/19, sobre denegació de dietes i gastos per la participació en el curs de capacitació per a proveir dèsset places d'inspector/inspectora de Policia Local.
Expediente: E-00501-2020-000056-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 205/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de vacances no disfrutades com a conseqüència d'un procés d'incapacitat temporal.
Expediente: E-00501-2020-000063-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 473/19, interposat contra la desestimació d'una petició d'abonaments i dietes de desplaçament per la participació en el XLII Curs d'Accés a l'Escala Superior impartit per l'IVASPE.
Expediente: E-00501-2020-000055-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial establit mitjançant Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020, d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-01101-2019-004822-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució del Decret núm. 9/2020 dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 9.
Expediente: E-01101-2020-000919-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'Oferta d'Ocupació Pública 2019.
Expediente: E-01101-2020-000958-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un inspector de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-004654-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica educadora infantil.
Expediente: E-01101-2020-000656-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una adscripció en comissió de servicis a lloc de treball vacant de la Diputació de València.
Expediente: E-01101-2020-000950-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una adscripció en comissió de servicis a lloc de treball vacant a l'Ajuntament de Catarroja.
Expediente: E-01101-2020-001036-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber d'esta Corporació.
Expediente: E-01101-2020-001094-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral de huitanta-cinc places en el centre de dia municipal per a persones majors dependents de Tres Forques.
Expediente: E-04101-2018-000178-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació d'edifici per a oficines al Cabanyal (EDUSI).
Expediente: E-04101-2018-000203-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000204-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs del procediment per a contractar el servici de redacció del projecte d'execució de les obres de rehabilitació del Casino de l'Americà.
Expediente: E-04101-2019-000245-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs del procediment per a contractar el servici de redacció del projecte d'execució de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre.
Expediente: E-04101-2019-000246-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2020.
Expediente: E-04101-2019-000256-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2018 i la comprovació d'este a data 15 de juny de 2019.
Expediente: E-05303-2019-000001-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a l'efecte d'inscripció registral, la cessió obligatòria i gratuïta de diverses parcel·les.
Expediente: E-05301-1999-000261-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Animal els terrenys municipals de l'interior d'illa de cases delimitada per l'avinguda de la Plata i els carrers dels Sapadors, de Molina i del Bisbe Jaume Pérez.
Expediente: E-05301-2020-000048-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00202-2020-000002-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2020-000003-00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis de manteniment de la xarxa sense fil municipal.
Expediente: E-00805-2020-000005-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de gener del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000146-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2015 88835.
Expediente: E-01305-2015-000380-00 - Aprovat
0036 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació d'ingressos i la creació del corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01501-2020-000040-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2020 corresponent a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
Expediente: E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2020 corresponent a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats que Caminen.
Expediente: E-01801-2016-001676-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2020 corresponent a l'adhesió a la Xarxa Cities and Regions for Cyclist.
Expediente: E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte d'obres de 'Remodelació del carril bici de l'avinguda del Port, tram Serradora-Port'.
Expediente: E-01801-2020-000194-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01903-2020-000032-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2020.
Expediente: E-01903-2020-000038-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma del sistema de climatització del centre poliesportiu Natzaret.
Expediente: E-01903-2020-000046-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la representació d'un espectacle per a l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000998-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Central Fallera i amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a la difusió de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2020-000859-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2020-000025-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. GL-142 i núm. GL-182, de 13 i 18 de febrer de 2019, respectivament.
Expediente: E-01909-2019-000055-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2019-000034-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2019-000119-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar els preus contradictoris aplicables al contracte d'obres d'adequació a ús escènic de la nau 3 del Parc Central i execució d'instal·lacions addicionals.
Expediente: E-02001-2018-001658-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la participació en el Projecte Europeu Erasmus + Adapting Museums for educational Inclusivament Goals i modificar el projecte de gastos.
Expediente: E-02001-2019-001384-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa rectificar la quantia mensual del xec escolar 2019/2020.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador als centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-945, de 18 de desembre de 2019.
Expediente: E-02221-2019-001016-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-02201-2020-000003-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds presentades per dos entitats d'ampliació del termini d'execució dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Veterinarios sin Fronteras-VETERMON d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Médicos del Mundo d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la fundació MUNDUBAT d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Cruz Roja Española Comunidad Valenciana d'ampliació del termini d'execució del projecte d'ajuda humanitària 2019.
Expediente: E-02250-2019-000207-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis per a l'assistència tècnica de la planificació estratègica de la comunicació, desenvolupament, execució i producció de la difusió pública de la campanya de pressupostos participatius DECIDIMVLC 2019-2020.
Expediente: E-02301-2019-000056-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2020-000016-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'una bàscula digital per al centre d'acolliment d'animals de Natzaret.
Expediente: E-02401-2020-000409-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament i instal·lació d'aire condicionat i una hidronetejadora per al centre d'acolliment d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000415-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de quatre electrodomèstics amb destinació al centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000424-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de l'octava revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
Expediente: E-02701-2020-000069-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes) per al subministrament de contenidors amb destinació a les comissions falleres de València.
Expediente: E-02801-2020-000526-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa esmenar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2020.
Expediente: E-02901-2016-001748-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte bàsic d'intervenció i reforma del mercat de Sant Pere Nolasc.
Expediente: E-02901-2019-000993-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la designació dels membres del Consell Institucional del VI Pacte per l'Ocupació a la Ciutat de València 2018-2020 en representació de l'Ajuntament i tindre per designats els restants integrants per part dels altres membres d'este.
Expediente: E-02902-2018-000002-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002025-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002029-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2020-000017-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
Expediente: E-03103-2013-000004-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03103-2014-000039-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració referit a una parcel·la situada al carrer dels Brodadors.
Expediente: E-03103-2020-000004-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la primera aportació de fons de l'any 2020 a la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
Expediente: E-03201-2020-000006-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa acceptar de pla el desistiment al recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2019.
Expediente: E-03301-2008-000080-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2019-000582-00 - Aprovat
0086 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a servicis prestats en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-04103-2020-000005-00 - Aprovat
0086 - PRECS I PREGUNTES
0087 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 380/13, interposat contra la resolució que va ordenar el cessament d'una activitat de lloguer d'habitacions per temps determinat.
Expediente: E-00501-2013-000417-00 - Quedar assabentat
0088 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 508/18 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2017-000600-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. MG-62, de 5 de febrer de 2019, i núm. MG-65 i MG-67, de 7 de febrer de 2019.
Expediente: E-01401-2019-001513-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000017-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, en concepte d'aportacions municipals corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-01801-2020-000158-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de tríptics per als Museus Faller i del Corpus-Casa de les Roques.
Expediente: E-01904-2019-001016-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de danys i perjudicis presentada per l'adjudicatària de les obres d'execució de la nova agència de lectura del barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa sol·licitar una subvenció a la Generalitat Valenciana per al patrocini del 'Festival Webit 2020'.
Expediente: E-01911-2020-000013-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa sol·licitar una subvenció a la Diputació de València per al patrocini del 'Festival Webit 2020'.
Expediente: E-01911-2020-000014-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000031-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV).
Expediente: E-02201-2019-000221-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2020-000031-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a resoldre la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
Expediente: E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de construcció d'un centre cívic als carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig del Cabanyal.
Expediente: E-02301-2017-000730-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General) per a la cooperació en el marc dels programes preventius de l'addicció al joc i de les tecnològiques.
Expediente: E-02501-2020-000004-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la realització de la 'Setmana de l'Aigua 2020' i les condicions que regiran els patrocinis privats de la campanya de promoció.
Expediente: E-02701-2020-000079-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'enjardinament provisional al costat de la Creu Coberta, entre els carrers de la Torre de la Maçana, de Sant Vicent Màrtir, de Tomàs de Villarroya i Capitular de Gandia.
Expediente: E-04001-2020-000101-00 - Aprovat
0104 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a servicis prestats en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-04103-2020-000002-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Dóna compte de l'informe d'execució del Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- corresponent a l'any 2019.
Expediente: E-H4979-2019-500004-00 - Quedar assabentat
0106 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar el Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- per a l'any 2020.
Expediente: E-H4979-2020-500001-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Roger de Flor.
Expediente: E-05302-2020-000011-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-005198-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de personal tècnic mitjà (JP1) en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-000942-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 1040, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-000495-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball d'inspecció obres i servicis, referència núm. 3708, en el Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2020-000949-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-001049-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una baixa de personal eventual.
Expediente: E-01101-2020-001104-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2020-001105-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2020-001090-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la suspensió de la tramitació d'un expedient de diligències prèvies.
Expediente: E-01101-2019-002581-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació d'una alumna treballadora per al taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-01101-2019-004822-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva al lloc de treball de cap de secció (TD), en l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus, pel procediment de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
0119 - ALCALDIA. Proposa modificar les suplències de la Mesa de Contractació.
Expediente: E-00601-2019-000021-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000863-00 - Aprovat
0121 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la primera modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000005-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre un oficial i una oficiala de la Policia Local de València i Utiel, respectivament.
Expediente: E-01101-2019-004204-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a l'avinguda del Primat Reig.
Expediente: O-01801-2019-000060-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de remodelació del carril bici a l'avinguda del Port.
Expediente: O-01801-2019-000060-00 - Aprovat
0125 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02350-2020-000003-00 - Aprovat
0126 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón.
Expediente: E-08001-2019-000020-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2020 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2020-000117-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat reclamada de la subvenció concedida per a finançar el projecte de taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania' 2017.
Expediente: E-02902-2017-000018-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat reclamada de la subvenció concedida per a finançar el projecte de taller d'ocupació 'Dinamitzant la ciutat' 2017.
Expediente: E-02902-2017-000019-00 - Aprovat
0130 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de 16 de juliol de 2019, sobre delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local.
Expediente: E-00601-2019-000041-00 - Aprovat
0131 - ALCALDIA. Dona compte de les seues resolucions en matèria d'organització municipal.
Quedar assabentat