2020-02-07 - València

null 2020-02-07

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-02-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE FEBRERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de gener de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de revisió contenciós administratiu núm. 131/18 interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, dictada en el PO núm. 412/15, seguit contra denegació de còpies d'expedients referits al Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-00501-2020-000041-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació seguit i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 que va desestimar el PO núm. 416/15, interposat contra l'acte exprés que va donar resposta a la sol·licitud de còpia d'un expedient administratiu.
Expediente: E-00501-2020-000040-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 280/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra la regularització cadastral d'un immoble.
Expediente: E-00501-2020-000042-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-01101-2019-004822-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte per a l'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers Oest.
Expediente: E-04101-2020-000006-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte del canvi de denominació social de Dimensión Data España, SLU, que es passa a denominar Ntt Spain Intelligent Tecnologies and Servicies, SLU.
Expediente: E-04101-2020-000027-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ordenar el desallotjament d'un immoble municipal situat al carrer de la Casa de la Misericòrdia.
Expediente: E-05304-2019-000062-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al carrer del Músic Gomis.
Expediente: E-05305-2017-000039-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret d'adquisició preferent respecte a un local situat a la carretera de Barcelona.
Expediente: E-05307-2018-000095-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la recepció amb motiu del Brindis de Nadal.
Expediente: E-8RE05-2019-000120-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS).
Expediente: E-00202-2018-000002-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2018-000023-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de gener.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent al lloguer d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquín Benlloch.
Expediente: O-01902-2019-000042-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2019-000110-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la revisió i posada a punt dels equips d'aire condicionat de les naus del Complex Esportiu la Petxina.
Expediente: E-01903-2020-000016-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu al subministrament de 2000 kits de plantació.
Expediente: E-01904-2019-001026-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de targetes i flyers per a la Cavalcada de Reis 2020.
Expediente: E-01904-2019-001092-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar Bulevar del Arte y la Cultura, SA, adjudicatària de la concessió administrativa d'obra pública per a la construcció i explotació del Centre Cultural La Rambleta, per a la pignoració del cànon.
Expediente: E-01905-2005-000194-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2019-000496-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Expediente: E-02000-2019-000030-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de subministrament de cartells per a mobiliari urbà per a informació (MUPI).
Expediente: E-02001-2020-000071-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil C per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València.
Expediente: E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de merchandising.
Expediente: E-02101-2019-000368-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida en la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació ÀMBIT.
Expediente: E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del primer semestre de 2020 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
Expediente: E-02201-2018-000187-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les prestacions econòmiques per protecció de menors de novembre de 2019.
Expediente: E-02201-2018-000347-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'ordenança reguladora del servici 'Menjar a domicili' de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02229-2019-000259-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia.
Expediente: E-02201-2020-000021-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000005-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida UNRWA-Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02250-2018-000280-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación por la Justicia.
Expediente: E-02250-2019-000121-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de difusió, planificació i producció de les campanyes de les activitats del servici.
Expediente: E-02250-2019-000011-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la realització d'activitats culturals a la Junta Municipal de Districte de Pobles de l'Oest.
Expediente: E-02301-2020-000015-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa requerir a l'Asociación Ciudadanía y Comunicación perquè presente la justificació de la subvenció concedida en la convocatòria de subvencions per a la prevenció de les addiccions del programa denominat 'Intervenció en barris' (INBAS).
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria de la 8a edició del concurs 'K em contes'.
Expediente: E-02501-2019-000034-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris' 2020.
Expediente: E-02501-2020-000002-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del projecte 'Centre de control de suport del telecomandament del sistema de proveïment d'aigua potable de València'.
Expediente: E-02701-2018-000355-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Nova canonada DN 600 per avinguda de Jacinto Benavente, entre plaça d'Amèrica i avinguda de Peris i Valero'.
Expediente: E-02701-2018-000413-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per a la gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament 2020.
Expediente: E-02701-2019-000589-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l'exercici 2020.
Expediente: E-02701-2019-000703-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
Expediente: E-02902-2020-000020-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Músic Chapí.
Expediente: E-03103-2020-000001-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 12 del contracte de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2020-000017-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de desembre.
Expediente: E-04909-2019-000661-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics del servici municipal 'Menjar a domicili'.
Expediente: E-H4969-2020-000003-00 - Aprovat
0047 - PRECS I PREGUNTES
0048 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, dictada en el PO núm. 261/14, i reconeix a la recurrent l'obtenció de llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2014-000278-00 - Quedar assabentat
0049 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar el document de compromisos d'objectius col·lectius i específics per a l'any 2020 i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-00209-2020-000003-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000011-00 - Aprovat
0051 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers Campanar'.
Expediente: E-01501-2020-000026-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis 'Activitat Surf' dins del programa Estiu Jove 2019.
Expediente: E-01902-2019-000105-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de comunicació online.
Expediente: E-01902-2019-000232-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als servicis elèctrics realitzats amb motiu de la Gran Fira de València 2019.
Expediente: E-01904-2019-000803-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de banderoles amb la impressió dels logos de la Delegació.
Expediente: E-01904-2019-000947-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa artístic dels actes que formen part de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2020-000128-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals per a l'any 2020.
Expediente: E-01904-2020-000130-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018.
Expediente: E-02230-2018-000097-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de novembre de 2019.
Expediente: E-02230-2019-000068-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de botelles d'aigua.
Expediente: E-02230-2019-000110-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de les subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000049-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000050-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures del servici de gestió, conservació, manteniment i neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipament i de l'arbratge urbà de les Zones Nord i Sud de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2020-000003-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2020-000014-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa iniciar expedient d'investigació sobre propietats municipals al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-2020-000013-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de diversos locals destinats a activitats socioeducatives.
Expediente: E-05307-2018-000124-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió integral de cinquanta places en el centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Alqueria de la Puríssima', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000005-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte dels servicis necessaris per a la redacció del projecte d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció de l'IES núm. 41 en la parcel·la EC4, sector PRR-9 del barri de Favara, en el districte de Patraix (Pla Edificant).
Expediente: E-04101-2019-000144-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa convalidar la Resolució núm. NV-290, de 3 de febrer de 2020.
Expediente: E-04101-2019-000251-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servici de gestió, conservació, manteniment, neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipaments així com de l'arbratge urbà de la ciutat de València, dividit en dos lots.
Expediente: E-04101-2019-000256-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les quanties i el gasto del concepte retributiu carrera administrativa (GDP), any 2020.
Expediente: E-01101-2020-000895-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2020-000840-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment del 2 % en les retribucions conforme al que es disposa en el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener.
Expediente: E-01101-2020-000925-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte per a la conservació, neteja i reparació de les fonts per a beure.
Expediente: E-02701-2012-000045-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria de suport als sectors econòmics productius 2020.
Expediente: E-01911-2020-000001-00 - Aprovat