2019-12-13 - València

null 2019-12-13

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-12-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de desembre de 2019.
Aprovat
0002 - MOCIÓ d'Alcaldia Presidència relativa a la petició d'informe de l'Autoritat Portuària de València sobre la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors de l'ampliació nord del Port de València.
Expediente: E-00201-2019-000036-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el PO núm. 144/18, sobre liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2019-000373-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs PO núm. 119/17, parcialment estimatòria del recurs interposat contra un acord del Jurat Provincial d'Expropiació.
Expediente: E-00501-2019-000372-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 282/19, interposat contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013-2016.
Expediente: E-00501-2019-000374-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 253/19, interposat contra una multa per sanció de trànsit.
Expediente: E-00501-2019-000365-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el Recurs PA núm. 191/17 (peça núm. 0001) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatori de la sol·licitud d'extensió de la Sentència dictada en este procediment sobre reducció de jornada.
Expediente: E-00501-2019-000367-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 59/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2019-000383-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 452/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000366-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 9 en Interlocutòries núm. 1187/18, que aprova l'avinença en matèria d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2019-000381-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de diferències retributives en execució de la Sentència núm. 2/19 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16.
Expediente: E-01101-2018-000938-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària de diversos llocs de treball en el Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002481-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'oficial de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-004560-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'octubre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004586-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2019-005034-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 8890, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-005019-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 5705, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2019-005036-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de cinc tècnics/tècniques d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-005069-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2780, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2019-005197-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social, referència núm. 6241, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004975-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 385, en el Servici de Turisme i Internacionalització.
Expediente: E-01101-2019-005017-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la renúncia a un nomenament interí com a tècnic mitjà de treball social.
Expediente: E-01101-2019-005272-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000095-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers d'Escalante, núm. 196, de Josep Benlliure, núm 163 i d'Empar Guillem, núm 3, dotant-los de condicions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, per a tres habitatges i dos locals, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000241-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional de suspensió del procediment de contractació amb motiu del recurs de reposició interposat en el procediment per a contractar la prestació dels servicis de lloguer d'àudio guies per a la Llotja i de generació d'una aplicació amb continguts multimèdia per a dispositius mòbils dels monuments dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-04101-2018-000162-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desistir del procediment per a contractar la prestació dels servicis de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-04101-2019-000016-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-406, de 16 de setembre de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000129-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie l'acció judicial d'accessió invertida que assistix a la Corporació en relació a una propietat municipal situada al camí dels Montanyars.
Expediente: E-05304-2014-000149-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01201-2019-000772-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a servicis gestionats d'impressió en la modalitat de pagament per ús a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2019-000496-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores HP i EPSON.
Expediente: E-01201-2019-000797-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2019-000882-00 - Aprovat
0033 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar l'ocupació efectiva de les obres de reforma del Parc de Bombers de l'Oest per a la seua posada en servici i funcionament.
Expediente: E-01501-2018-000210-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000870-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual a favor de l'Asociación de Museos y Centros de Ciencias y Técnica de España.
Expediente: E-02001-2019-001115-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'una participant en el jurat de la 'Beca Velázquez' 2019-2020.
Expediente: E-02001-2019-001345-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' per a l'exercici 2019.
Expediente: E-02101-2018-000338-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Arca de Noé.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02250-2019-000232-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2019-000069-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Unió Europea per a la realització del projecte CitiesForFood i aprovar la participació de l'Ajuntament en este projecte.
Expediente: E-02310-2019-000062-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2019.
Expediente: E-02701-2017-000398-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Arquebisbat de València.
Expediente: E-02802-2019-000310-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat Islàmica de València.
Expediente: E-02802-2019-000311-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat Israelita de València.
Expediente: E-02802-2019-000313-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar els condicionants aplicables a la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Expediente: E-02802-2019-000396-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa modificar les bases per a la selecció de personal tècnic per a programes d'ocupació i formació.
Expediente: E-02902-2018-000772-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000089-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual detallada del PGOU per a canvi de qualificació de Sistema Local Espai Lliure (SEL) a Sistema Local de Servici Públic Sociocultural (SP2) i Administratiu Institucional (SP-4) a l'atzucac de Malabuche.
Expediente: E-03001-2019-000291-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Marià Alapont (Benimàmet).
Expediente: E-03103-2011-000013-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa formular requeriment enfront de la Resolució de data 30 de juliol de 2019 dictada pel subsecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E-03103-2014-000072-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de les obres de 'Reurbanització carrer de Vicent Brull entre Just Vilar i avinguda de la Mediterrània'.
Expediente: E-03301-2018-000145-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a la prestació del servici de direcció i coordinació de seguretat i salut en les obres denominades 'Reurbanització carrer de Vicent Brull entre Just Vilar i avinguda de la Mediterrània'.
Expediente: E-03301-2018-000159-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte de direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres 'Reurbanització del jardí Llorenç de la Flor'.
Expediente: E-03401-2018-000526-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-490, de 31 de juliol de 2019.
Expediente: E-03502-2007-000139-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera en concepte d'aportació de l'exercici 2019.
Expediente: E-03602-2019-000056-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la certificació final i el major gasto per excés de mesuraments de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer d'Escalante, núm. 192, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2018-000183-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte modificat de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de Sant Pere, núm. 25, finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2018-001084-00 - Aprovat
0062 - PRECS I PREGUNTES
0061 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de gestió sostenible de residus urbans i neteja de l'espai públic.
Expediente: E-00209-2019-000014-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0063 - OFICINA DE COORDINACIÓ DE SUBVENCIONS. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-00820-2019-000006-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al manteniment d'equips multifunció de diverses marques.
Expediente: E-01201-2019-000873-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-007086-00 - Aprovat
0066 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS (EMT). Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la resolució d'adjudicació dictada en el procediment obert simplificat per a contractar el servici de control d'absentisme per a EMT València.
Expediente: E-01801-2019-005162-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de novembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica al Consell Superior d'Esports per a les obres de construcció finalitzades de camp de futbol i edifici de vestuaris a Malilla.
Expediente: E-01903-2019-000354-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa esmenar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2019 i acceptar la renúncia de tres entitats a les subvencions a programacions i projectes culturals.
Expediente: E-02000-2019-000014-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Retina Comunidad Valenciana del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano.
Expediente: E-02201-2019-000203-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019 'Col·labora'.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001768-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000439-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació final del contracte d'obres d'execució de plaça enjardinada a l'avinguda dels Tarongers a la cantonada amb el carrer de Lluís Peixó.
Expediente: E-02901-2018-002935-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a part de l'import del contracte de servicis per a la redacció del 'Projecte bàsic del parc de Coves Carolines a Benimàmet'.
Expediente: E-03201-2019-000084-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el projecte d'urbanització del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució 18 del PEPRI del barri del Carmen.
Expediente: E-03502-2003-000363-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb Acció Ecologista-Agró i Seo/BirdLife.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció d'una vivienda municipal a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-03910-2019-003565-00 - Aprovat
0081 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer una obligació de pagament en concepte de subministrament de premsa.
Expediente: E-04103-2019-000054-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de millora de l'accessibilitat i la vertebració per als vianants del barri de Sagunt amb la conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de Sant Pere Nolasc.
Expediente: E-04101-2019-000081-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la substitució del sistema de climatització del mercat de Castella, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000192-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució del projecte bàsic i d'execució de les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i innovació, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000242-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 656 i aprovar l'adscripció en comissió de servicis i la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2019-004855-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la liquidació dels complements de productivitat i activitat professional de desembre 2019.
Expediente: E-01101-2019-004823-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-005059-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un informàtic, referència núm. 8613, en el Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Expediente: E-01101-2019-005179-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subaltern.
Expediente: E-01101-2019-005221-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnic de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-005290-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001011-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Burjassot.
Expediente: E-01101-2019-002293-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal funcionari en pràctiques als aspirants que han superat la convocatòria del procediment selectiu de quaranta places d'agents de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació del personal amb destinació al pla d'ocupació municipal 'Ordenances majors de 55 anys'.
Expediente: E-01101-2019-003537-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció definitiva de dos llocs de treball de cap de servici (TD) i un lloc de treball de delegat de protecció de dades, pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-001823-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 143, de 18 de maig de 2016, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 de València.
Expediente: E-01101-2015-000566-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 143, de 18 de maig de 2016, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 de València.
Expediente: E-01101-2015-000566-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la pròrroga de la comissió de servicis de dos agents de la PolicIa Local.
Expediente: E-01101-2019-004163-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Palància.
Expediente: E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Aigües de València per al foment del consum responsable de l'aigua potable de la xarxa municipal.
Expediente: E-02701-2019-000692-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa atenció al públic, referència núm. 7679, en No Inclosos en Unitats Orgàniques.
Expediente: E-01101-2019-005346-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 380, en No Inclosos en Unitats Orgàniques.
Expediente: E-01101-2019-005347-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Rocafort.
Expediente: E-01101-2019-002540-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Alcoi.
Expediente: E-01101-2019-002593-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'un coordinador general de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports.
Expediente: E-01101-2019-005284-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000337-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València per a l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0108 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 3 de gener de 2020.
Aprovat
0109 - MOCIÓ de la regidora delegada de Transparència i Govern Obert perquè l'EMT comunique pèrdua patrimonial al Banco de España i al Tribunal de Comptes.
Expediente: E-00703-2019-000056-00 - Rebutjada l'urgència