2019-09-06 - València

null 2019-09-06

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
06-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de juliol de 2019.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en diversos organismes autònoms.
Expediente: E-00601-2019-000049-00 - Aprovat
0003 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en diverses fundacions del sector públic local.
Expediente: E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa a la Junta General Especial de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA), el nomenament com a membres del Consell d'Administració.
Expediente: E-00401-2019-000107-00 - Aprovat
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar el nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2019-000108-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/302/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just corresponent a quatre reserves d'aprofitament urbanístic.
Expediente: E-00501-2019-000271-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/11/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'un immoble.
Expediente: E-00501-2019-000270-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 254/18, interposat contra ordre de cessament immediat d'ampliació d'activitat de forn i cessament immediat dels elements que intervenen en l'abocament dels fums.
Expediente: E-00501-2019-000260-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 172/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
Expediente: E-00501-2019-000273-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 215/19, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de reconeixement de servicis previs a l'efecte de triennis.
Expediente: E-00501-2019-000269-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte de subministrament de faixins.
Expediente: E-8RE05-2019-000046-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Compromís.
Expediente: E-01101-2019-003286-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-01101-2019-003283-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual per al Grup Municipal VOX.
Expediente: E-01101-2019-003833-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal auxiliar administratiu atenció al públic, referència núm. 6469, del Servici de Societat de la Informació, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2018-004207-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà d'infermeria, referència núm. 3394, en el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2019-003045-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general per al Servici d'Envelliment Actiu.
Expediente: E-01101-2019-003216-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana d'infermeria per a la Unitat de Logística de la Delegació de Bombers.
Expediente: E-01101-2019-002931-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2019-002862-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-003332-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de juny de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003163-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de la paga extra de juny de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003258-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de gestió, informació i dinamització en els tretze centres municipals de joventut que contribuïsquen al desenvolupament integral de la joventut de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2018-000136-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de la Reina, núm. 117, per a un nou centre municipal de servicis socials del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000201-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució núm. 856/19, de 18 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2018-000119-00 - Quedar assabentat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a fi d'inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la.
Expediente: E-05301-2001-000021-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'escriptura de reconeixement de domini que formalitza l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2008, per error en la valoració de l'immoble.
Expediente: E-05305-2008-000038-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2010, d'acceptació d'immobles mitjançant reconeixement de domini adquirits per Aumsa en execució del PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-05305-2009-000074-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000120-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un contracte d'arrendament amb el Consorci València 2007 per a la instal·lació de les oficines del Centre Mundial a València per a l'Alimentació Urbana Sostenible en un local situat a la Marina Real (antiga Base de l'Alinghi).
Expediente: E-02350-2019-000003-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2019 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-00208-2019-000026-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la 44a modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00801-2019-000124-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2019-000474-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de participació en la xarxa 'Cities and Regions for Cyclist' corresponent a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2018.
Expediente: E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la posada en marxa del 'Programa per a l'ocupabilitat dels joves universitaris'.
Expediente: E-01902-2019-000018-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa reajustar provisionalment el crèdit pressupostari del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de joventut.
Expediente: E-01902-2019-000187-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-01905-2019-000004-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2019-000365-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la quota anual abonada a favor de Casa Àsia en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01909-2018-000010-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa disposar i reconéixer la concessió de subvencions per a la dinamització del turisme en el sector hostaler 2019 dirigides als establiments del districte de Ciutat Vella i del barri Pla del Remei i declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la seua concessió.
Expediente: E-01909-2019-000056-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra el plec de clàusules administratives i tècniques per a la contractació del servici d'assessoria jurídica del Palau de Congressos.
Expediente: E-01909-2019-000076-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del contracte d'execució de les obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02001-2017-001497-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Futbolistes València, CF, per a l'execució del programa 'Futbol a la ciutat'.
Expediente: E-02201-2018-000167-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concesió d'ajudes de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere, per a l'any 2019.
Expediente: E-02230-2018-000097-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la 48a modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02230-2019-000065-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Cruz Roja de segona reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials (PANGEA) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02250-2019-000152-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la 19a modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02310-2019-000247-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la realització de diverses activitats culturals a Benifaraig, el Palmar i Castellar-l'Oliveral.
Expediente: E-02310-2019-000285-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2019-000296-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació dels servicis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i ajuda al bany a les platges de València.
Expediente: E-02410-2019-000061-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals València Activa Emprén 2019.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del doctor Soriano Benlloch.
Expediente: E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000008-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000009-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000010-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
Expediente: E-03103-2019-000009-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
Expediente: E-03103-2019-000010-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució del projecte d'adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2017-000215-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució del projecte de reconstrucció i restauració ambiental de mota en canal afluent al llac de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2017-000265-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Francesc Baldomar.
Expediente: E-03910-2019-000233-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Rosari.
Expediente: E-03910-2019-003406-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2019-003523-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - ALCALDIA. Proposa designar representants en el Consorci València 2007.
Expediente: E-00601-2019-000052-00 - Aprovat
0066 - ALCALDIA. Proposa designar representants en la Fundació de la CV València Turisme.
Expediente: E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
0067 - ALCALDIA. Proposa rectificar els errors continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, de designació de representants en diferents organismes i entitats.
Expediente: E-00601-2019-000063-00 - Aprovat
0068 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la designació de vocals i secretari de la Junta Local de Seguretat de València.
Expediente: E-00401-2019-000110-00 - Aprovat
0069 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Expediente: E-00401-2019-000111-00 - Aprovat
0070 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el nomenament de representants de l'Ajuntament en la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del Pla nacional de territoris intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya, pilots d'edificis intel·ligents.
Expediente: E-00805-2018-000001-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de jupetins reflectors.
Expediente: E-01401-2019-003816-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-003825-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos veterinaris dels cans de la Unitat Canina d'Operacions Policials (UCOP).
Expediente: E-01401-2019-003878-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000041-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2019-000043-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2019-000055-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000109-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000114-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als treballs d'embelliment de la jardinera davantera del Centre Municipal de Joventut Campoamor.
Expediente: E-01902-2018-000225-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sófbol La Isla.
Expediente: E-01903-2018-000263-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Gimnasia Rítmica Atlético Valencia.
Expediente: E-01903-2018-000335-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les arts escèniques 2019.
Expediente: E-01905-2019-000363-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2019-000039-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2019-000135-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud d'interessos de demora per retard en l'abonament de les aportacions municipals al conveni amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València per al desenvolupament d'un programa d'atenció social a persones sense llar.
Expediente: E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a donar compliment a la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 15/19.
Expediente: E-02212-2018-000730-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Disseny de Cartells 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000107-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000115-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de les festes patronals de Benimàmet-Beniferri.
Expediente: E-02310-2019-000272-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar la 51ª modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02401-2019-002139-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció per ocupació de parades 2019 del Mercat Central de València.
Expediente: E-02901-2018-002832-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0095 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'adjudicació de l'ampliació del procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades a finançar gastos de capital en l'exercici 2019.
Expediente: E-05201-2019-000009-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EMPUJU 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al pla municipal d'ocupació 'OPORTUNITATS + 55'.
Expediente: E-01101-2018-002599-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Comptabilitat.
Expediente: E-01101-2019-003111-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica d'administració general en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2019-003238-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-003322-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-003872-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de l'Àrea d'Alcaldia.
Expediente: E-01101-2019-003880-00 - Aprovat
0103 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació artística del Teatre el Musical per als mesos d'octubre de 2019 a gener de 2020.
Expediente: E-01905-2018-000555-00 - Aprovat
0104 - MOCIÓ conjunta i impulsora de l'alcalde president, la 1a tinenta d'alcalde i el 2n tinent d'alcalde sobre la candidatura de València per a acollir la Capital Mundial del Disseny l'any 2022-WDO.
Expediente: E-00400-2019-000006-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar una adscripció temporal en No Inclosos en Unitats Orgàniques.
Expediente: E-01101-2019-003670-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per a l'Oficina de la Delegació de Protecció de Dades Personals.
Expediente: E-01101-2019-003307-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0108 - ALCALDIA. Proposa designar representant en el Consorci Consell de l'Horta de València.
Expediente: E-00601-2019-000052-00 - Aprovat